Gå direkt till innehållet
Meny

Tillsynsärenden 2016

Antalet ärenden som togs emot av stiftelsetillsynen vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) ökade avsevärt under 2016. En bidragande orsak till tillväxten var den nya stiftelselagen som trädde i kraft den 1 december 2015. Lagen förpliktar stiftelserna att i detalj och öppet redogöra för sin verksamhet i sina årsrapporter. Till följd av lagändringen har vi utvecklat en process för granskning av årsrapporter vid stiftelsetillsynen.

År 2016 låg tillsynens tyngdpunkt i att följa stiftelselagens förnyade rapporteringsförpliktelser. Vi koncentrerade oss på att kontrollera uppgifterna i verksamhetsberättelserna och i synnerhet på hur och vad stiftelsen rapporterade om förverkligandet av sitt ändamål och om sina närståendekretstransaktioner.

Av de tillsynsärenden som var pågående i fjol baserade sig 67 procent på stiftelseöversynens egna granskningsobservationer. Resten av ärenden togs upp till behandling på basis av utomstående anmälningar eller observationer (tillsynsbegäran och misstankar som media lyft upp).

Tillsynsärenden 2015 2016
Inledda ärenden 22 st. 61 st.
varav avgjorda 19 st. 32 st.

Av de ärenden som avgjordes innan årsskiftet fattades i sex fall ett för stiftelsen förpliktande beslut. De övriga avgörandena ledde inte till åtgärder, och av dem utarbetade stiftelsetillsynen ett tillsyns-PM.

Ett av avgöranden har överklagats hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Ärendet är fortfarande under behandling vid förvaltningsdomstolen.

Observationer om meddelade avgöranden 2016

Enligt stiftelselagen ska stiftelsen varje år fullgöra sitt ändamål på ett sätt som anges i stadgarna och redogöra för det i verksamhetsberättelsen. Om ändamålet inte fullgörs ska stiftelsen ge en detaljerad redogörelse för det i verksamhetsberättelsen.

I en stor del av fjolårets tillsynsärenden var det frågan om fall där stiftelsen inte hade fullgjort sitt ändamål under mandattiden.

Om fullgörandet av ändamålet inte kom fram ur verksamhetsberättelsen skickade stiftelsetillsynen en begäran om redogörelse till stiftelsen. På samma sätt gick stiftelsetillsynen till väga, om det av stiftelsens årsrapport framgick att ingen verksamhet hade bedrivits.

De stiftelser som inte framförde någon godtagbar grund för att ändamålet inte fullgjordes förpliktades att utarbeta en plan för att fullgöra ändamålet nästa räkenskapsperiod.

Om stiftelsen inte har ekonomiska förutsättningar att fullgöra sitt ändamål varje år och har till exempel beslutat att dela ut stipendier endast vart annat år, rekommenderar vi att ta upp detta i verksamhetsberättelsen. På det här sättet får också stiftelsetillsynen vetskap om förändringen.

I några fall hade en person som hörde till stiftelsens närståendekrets tilldelats ett stipendium eller någon annan form av bidrag, men förutsättningarna för dess beviljande hade inte tagits upp i verksamhetsberättelsen. Enligt stiftelselagen kan understöd eller stipendier beviljas åt någon i närståendekretsen, om det är frågan om att fullgöra ändamålet och det utförs enligt samma villkor som för personer som inte hör till närståendekretsen. Vi rekommenderar att stiftelserna i sina verksamhetsberättelser redogör särskilt för förutsättningarna för beviljande av understöd, om sådana har avsiktligt delats ut till personer i närståendekretsen.

Rättegångar

Stiftelsen Pietari-säätiö sr och PRS väckte skadeståndstalan mot stiftelsens tidigare styrelseledamöter i november 2015 vid Helsingfors tingsrätt. Talan vidhölls i skriftlig beredning hela året 2016, och den skriftliga beredningen fortsätter 2017. Tidpunkterna för kommande sammanträdesbehandlingar är ännu inte kända. PRS väckte skadeståndstalan enligt 14 § 3 mom. i den gamla stiftelselagen.

I april 2016 lämnade PRS in en ansökan till tingsrätten i Egentliga Finland för att avskeda två av styrelseledamöterna i stiftelsen Matti Koivurinnan säätiö sr. Ett muntligt förberedelsesammanträde i ärendet hålls i mars 2017. Ansökan lämnades in på basis av 14 § 10 mom. i den nya stiftelselagen.

I mars 2013 anförde PRS ett klagomål till Riksåklagarämbetet om att vissa styrelseledamöter i Stiftelsen Bensows Barnhem Granhyddan sr skulle ha gjort sig skyldiga till brott gällande närståendekretstransaktioner. Ärendet framskred till tingsrätten för tidigare styrelseledamotens och verkställande direktörens Valter Gadolins del hösten 2016. De i ärendet använda brottsbeteckningar som gäller stiftelseverksamheten är grovt skattebedrägeri och missbruk av förtroendeställning. PRS är med i processen som en sekundär fordrare av skadestånd av den skada som orsakats stiftelsen. Esbo tingsrätt gav sin dom den 16 november 2016. Domen har inte vunnit laga kraft.

År 2016 slutfördes en ansökan till tingsrätten som gällde att avskeda hela styrelsen för stiftelsen Martti Mäntylä säätiö sr och för att förordna en god man. Ansökan lämnades in enligt 14 § 2 mom. i den gamla stiftelselagen. Satakunta tingsrätt fattade ett beslut om att avskeda styrelsen den 2 juni 2016. Beslutet har vunnit laga kraft.

Experttjänsterna konkurrensutsattes

Enligt 14 § 7 mom. i stiftelselagen kan PRS anlita en utomstående expert för en utredning som behövs för tillsynen över en stiftelse och som kräver särskild sakkunskap eller för förrättande av särskild granskning.

Våren 2016 konkurrensutsattes enligt upphandlingslagen de revisionstjänster och juridiska tjänster som stiftelsetillsynen använder. Båda tjänsterna konkurrensutsattes för en avtalsperiod på fyra år.

Stiftelsetillsynen har nu ingått avtal med Advokatfirman Nordia Ab gällande juridiska experttjänster och med PricewaterhouseCoopers Ab gällande revisionstjänster.

Samarbete med andra myndigheter

Den nya stiftelselagen förbättrade avsevärt stiftelsetillsynens möjligheter att vid behov erhålla uppgifter av andra myndigheter. Enligt 14 § 8 mom. i lagen har PRS trots sekretessbestämmelserna rätt att på begäran av någon annan myndighet få sådana uppgifter om stiftelser och personer som ingår i stiftelsers närståendekrets som är nödvändiga för tillsynen över stiftelser.

Det myndighetssamarbete som har varit nödvändigt för behandlingen av tillsynsärenden 2016 har fungerat bra. Stiftelsetillsynen har fått uppgifter av skatte-, polis- och åklagarmyndigheterna samt av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). Under våren 2016 infördes en tjänst för fullgöranderapporter vid Skatteförvaltningens enhet för utredning av grå ekonomi. Därtill har vi samarbetat med revisionstillsynen, som överfördes till PRS den 1 januari 2016.

Utskriftsversion Uppdaterad 29.05.2020