Gå direkt till innehållet
Meny

Rättegångar 2017

År 2017 utövade PRS tillsyn över stiftelser också i tidigare inledda rättegångsförfaranden och i ett nytt rättegångsförfarande.

  1. Stiftelsen Pietari-säätiö sr och PRS väckte skadeståndstalan mot stiftelsens tidigare styrelseledamöter i november 2015 vid Helsingfors tingsrätt. Talan vidhölls i skriftlig beredning hela året 2016, och framskred behandlingen av ärendet inte mycket i tingsrätten under 2017. Ett förberedelsesammanträde kring svarandenas preskriptionsinvändningar har bestämts att hållas den 8 mars 2018 och huvudförhandlingen den 5–6 april 2018. PRS väckte skadeståndstalan på basis av 14 kap. 3 § i den gamla stiftelselagen.
  2. Den 22 april 2016 lämnade PRS in en ansökan till tingsrätten i Egentliga Finland i vilken det krävdes att tingsrätten med stöd av 14 kap. 10 § i stiftelselagen ska entlediga Matti Koivurinta och Juha Koivurinta från sina uppdrag som ledamöter i styrelsen för stiftelsen Matti Koivurinnan säätiö sr och bestämma att beslutet att entlediga de två styrelseledamöterna ska verkställas även om det eventuellt överklagas. Enligt PRS uppfattning har Matti Koivurinta och Juha Koivurinta fortgående och bedömt som helhet grovt brutit mot stiftelselagen och stiftelsens stadgar. Ett muntligt förberedelsesammanträde i ärendet hölls i mars 2017. Huvudförhandlingen ägde rum i juni 2017. Tingsrätten i Egentliga Finland fattade den 18 augusti 2017 sitt beslut (17/23242) i ärendet. Tingsrätten beslutade att entlediga Juha Koivurinta, men inte Matti Koivurinta. Tingsrätten entledigade Juha Koivurinta från sitt uppdrag som styrelseledamot eftersom han inte hade tagit del i arbetet i stiftelsens styrelse. Tingsrätten ansåg att Juha Koivurintas agerande bröt mot stiftelselagen. PRS har sökt ändring i det beslut som tingsrätten fattade den 18 augusti 2017. PRS besvär till Åbo hovrätt avser i synnerhet den juridiska motiveringen för tingsrättens beslut. Juha Koivurinta har också sökt ändring i tingsrättens beslut.
  3. I mars 2013 lämnade PRS ett meddelande till Riksåklagarämbetet om att vissa styrelseledamöter i Stiftelsen Bensows Barnhem Granhyddan sr misstänks ha gjort sig skyldiga till brott gällande närståendekretstransaktioner. Ärendet framskred till tingsrätten för tidigare styrelseledamotens och verkställande direktörens Valter Gadolins del hösten 2016. De i ärendet använda brottsbeteckningar som gäller stiftelseverksamheten var grovt skattebedrägeri och missbruk av förtroendeställning. PRS var med i processen som en sekundär fordrare av skadestånd av den skada som orsakats stiftelsen. Esbo tingsrätt gav sin dom över Gadolin den 16 november 2016. Gadolin överklagade domen vad gäller grovt skattebedrägeri och missbruk av förtroendeställning i stiftelseverksamheten och begärde att dessa delar av ersättningsanspråken skulle förkastas. Helsingfors hovrätt gav sin dom i ärendet den 4 december 2017. Tingsrättens dom ändrades inte. Domen har vunnit laga kraft.
  4. Den 27 februari 2017 lämnade PRS in en ansökan till tingsrätten i Västra Nyland för att avskeda styrelseledamöterna i Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse sr. PRS krävde avsättning av styrelsen med stöd av 14 kap. 10 § i stiftelselagen. Enligt PRS uppfattning hade stiftelsens styrelse fortgående och bedömt som helhet grovt brutit mot stiftelselagen och stiftelsens stadgar. Efter delgivning av ansökan tog samtliga styrelseledamöter själv avsked från stiftelsens styrelse (och från styrelsen för Sarfvik-Nymans stiftelse sr). Två av styrelseledamöterna återkallade sina avskedsanmälningar följande dag. Tingsrätten ansåg emellertid att styrelseledamöternas avsked hade trätt i kraft, varvid denna del av PRS ansökan förföll. Tingsrätten ansåg också att den i detta fall inte kan förordna en god man för stiftelsen. Eftersom stiftelsen blev utan styrelse, förordnade PRS den 14 mars 2017 en god man att sköta stiftelsens angelägenheter. (PRS förordnade den 7 mars 2017 också en god man för Sarfvik-Nymans stiftelse sr, som hade blivit utan styrelse.)

Läs mer om tillsynsärenden 2017.

Utskriftsversion Uppdaterad 20.03.2019