Gå direkt till innehållet
Meny

Tillsyn över stiftelser 2020

Vid granskningen av årsrapporter 2020 låg tyngdpunkten av Patent- och registerstyrelsens (PRS) stiftelsetillsyn på de observationer som revisorer hade gjort om revisionsberättelserna.

Vi skickade per e-post anvisningar om inlämning av årsrapport till de stiftelser som hade beställt vårt nyhetsbrev. För första gången erbjöd vi stiftelser möjlighet att lämna in årsrapport för registrering via skyddad e-post. Mer än hälften av stiftelserna lämnade in årsrapporten för registrering per e-post.

Största delen av stiftelserna lämnade in årsrapporten inom de i stiftelselagen bestämda sex månader från räkenskapsperiodens utgång. I september skickade vi ett uppmaningsbrev till cirka 550 stiftelser som inte hade lämnat in årsrapporten inom den i stiftelselagen bestämda tiden. Antalet uppmaningsbrev ökade avsevärt från 2019. Ökningen är eventuellt en följd av den rådande coronavirussituationen som kan ha påverkat stiftelsernas normala verksamhet.

År 2020 skickade vi över 460 rättelseuppmaningar på grund av brister i årsrapporterna. Största delen av rättelseuppmaningarna skickades på grund av att en specifikation till balansräkningen saknades eller att revisorsberättelsen saknades. Det fanns också många brister i underskrifterna av boksluten.

På grund av en utebliven eller bristfällig årsrapport förelade vi totalt 63 viten år 2020. Antalet förelagda viten minskade avsevärt från 2019, vilket är en utmärkt utveckling.

I samband med registreringen av årsrapporterna jämförde vi även uppgifterna om styrelsens sammansättning med uppgifterna i stiftelseregistret. Vi skickade cirka 90 uppmaningsbrev till stiftelser om att uppdatera sina uppgifter i stiftelseregistret. Av dessa stiftelser har nästan alla uppdaterat sina styrelseuppgifter i stiftelseregistret.

För närvarande har handläggningen av stiftelsernas tillsynsärenden hopat sig. Vi har lyckats minska anhopningen av tillsynsärenden från föregående år, men handläggningstiderna är fortfarande långa. Vår avsikt är att ytterligare effektivera avgörandet av tillsynsärenden och att förkorta handläggningstider.

År 2020 inledde PRS ett projekt vars syfte är att göra det möjligt för stiftelser att lämna in årsrapporten i en strukturerad, maskinläsbar iXBRL-form. I bokslut i iXBRL-form visas uppgifterna på ett enhetligt sätt enligt standarder och klassificeringar, vilket minskar risken att väsentliga uppgifter saknas i bokslut. De stiftelser som deltog i pilotprojektet upprättade ett bokslut i strukturerad form för räkenskapsperiod 2019 och lämnade in det genom PRS gränssnitt. Stiftelserna som var med i pilotprojektet var Koneen Säätiö sr, Suomen Kulttuurirahasto sr och Vappu Uuspään Säätiö sr.

Här nedan redogör vi för följande:

Tillsynsärenden


2018
2019
2020
Beslut
6
27
27
Memorandum
12
-
-
Sammanlagt
18
27
27

År 2020 fattade vi 27 tillsynsbeslut. Inga memorandum har upprättats om tillsynsärenden sedan början av 2020.


Tillsynsbeslut 2020

En stiftelse som är moderstiftelse är skyldig att upprätta koncernbokslut

PRS observerade i samband med granskningen av stiftelsens årsrapport för räkenskapsåret 2018 att stiftelsen inte hade anmält koncernbokslut för registrering, även om stiftelsen bildar en koncern med dotterbolaget som den äger. Stiftelsens revisor gjorde en anmärkning till stiftelsen om avvikande mening i revisionsberättelsen. PRS bad stiftelsen redogöra för de åtgärder den hade vidtagit till följd av revisorns avvikande mening och varför stiftelsen inte hade upprättat koncernbokslut.

PRS ansåg att stiftelsen utövar bestämmande inflytande i bolaget eftersom den ägde majoriteten av bolagets aktier, som enligt bolagsordningen gav lika rättigheter. Moderstiftelsen och dotterbolaget bildade således en koncern. Utgångspunkten är att en stiftelse som är moderstiftelse i en koncern ska alltid upprätta ett koncernbokslut.

PRS ansåg att det inte fanns någon grund för stiftelsen att låta bli att upprätta koncernbokslut, eftersom stiftelsen enligt bokföringsnämndens utlåtande (BFN 1945/2015) inte uppfyllde förutsättningarna för att tillämpa undantagsmöjligheten gällande skyldigheten att upprätta koncernbokslut. Stiftelsens dotterbolag var en central part i arbetet att fullgöra stiftelsens målsättning. Både stiftelsen och dess dotterbolag fick finansiering ur offentliga medel, och båda hade en betydande andel skuldfinansiering utanför koncernen.

Stiftelsen ansågs uppfylla förutsättningarna för att upprätta koncernbokslut. PRS ålade stiftelsen att upprätta koncernbokslutet för räkenskapsperioden 2018.

Stiftelsens försummelse att följa PRS beslut samt en icke-verksam stiftelse

Stiftelsens styrelse hade under fem räkenskapsperioders tid (2014–2018) försummat den mest väsentliga skyldigheten i stiftelselagen, dvs. skyldigheten att fullgöra stiftelsens ändamål.
Allt sedan dess bildande 2011 hade stiftelsen delat ut bidrag endast under räkenskapsperioden 1.1–31.12.2013.

Stiftelsen hade fortsatt att försumma sina skyldigheter även efter att både tillsynsmyndigheten och stiftelsens styrelse hade fattat beslut i ärendet.

Försummelsen ansågs ha varit fortgående och grov, och därför uppfyllde styrelsens verksamhet bestämmelserna om att entlediga stiftelsens styrelse enligt 14 kap. 10 § i stiftelselagen. Enligt bestämmelsen i lagen kan domstolen på stiftelsens hemort på ansökan av registermyndigheten entlediga förvaltningsrådet, styrelsen eller en ledamot i dessa organ från deras uppdrag, om organet eller ledamoten fortgående eller bedömt som en helhet grovt brutit mot denna lag eller stiftelsens stadgar.

Stiftelsen ansökte själv om försättande i likvidation, varför entledigandet aldrig fortskred till tingsrätten.

Fastighetsaffärer till underpris för stiftelsens närståendekrets

I det här fallet var det frågan om att stiftelsens styrelse hade sålt halva andelar till fastigheter till sin närståendekrets. Utifrån en anmälan undersökte PRS stiftelsetillsyn de fastighetsköp som misstänktes vara sålda till underpris.

Enligt stiftelselagen kan domstolen på stiftelsens hemort på ansökan av PRS entlediga styrelsen eller styrelseledamoten från dess uppdrag, om organet eller dess ledamot fortgående eller bedömt som helhet grovt brutit mot stiftelselagen eller stiftelsens stadgar.

Enligt PRS uppfylldes förutsättningarna för att entlediga stiftelsens styrelse, eftersom styrelseledamöterna hade tillhandahållit betydliga förmåner för sin närståendekrets och således orsakat skada för stiftelsen. Därtill hade styrelseledamöterna avvikit från ändamålet och verksamhetsformerna i stiftelsens stadgar samt brutit mot bestämmelserna i stiftelselagen om rapportering av närståendekretstransaktioner.

Hela stiftelsens styrelse avgick efter att PRS hade konstaterat att korrigeringsåtgärderna som stiftelsen föreslagit varit otillräckliga.

Eftersom stiftelsens styrelse avgick själv från sitt uppdrag, förde PRS inte ärendet till tingsrätten.

Styrelseledamotens rätt till beslutsfattande och organisering av styrelsens förvaltning

Stiftelsen hade genomfört en stadgeändring utan att styrelsen visste om det och åsidosatt styrelsens rätt att fatta beslut i ärendet. I det här avseendet hade stiftelsen brutit mot omsorgsplikten (1 kap. 4 § i stiftelselagen) och mot lagbestämmelsen (3 kap. 2 § i stiftelselagen) om att organisera förvaltningen på ett ändamålsenligt sätt.

I och med stadgeändringen hade antalet styrelseledamöter i stiftelsen minskats med en ledamot och förhindrats denne från att delta i styrelsens verksamhet. Genom att agera på det här sättet hade stiftelsen kringgått den i stiftelselagen stadgade oavsättlighetsprincipen.

I det här fallet var det också frågan om en styrelseledamots rätt att ta upp ärenden i styrelsen och att få en avvikande åsikt inskriven i protokollet samt att få tillgång till det i styrelsearbetet nödvändiga materialet.

PRS förordnade stiftelsens styrelse att fatta beslut om åtgärder med vilka den i fortsättningen ska se till att förvaltningen och verksamheten organiseras på ett behörigt sätt i enlighet med stiftelselagen och stiftelsens stadgar.

Val av styrelse enligt stiftelselagen och stiftelsens stadgar samt styrelsens behörighet

Den nya ordföranden och vice ordföranden i stiftelsen hade inte valts i enlighet med stadgarna. I strid mot stadgarna hade inte alla ledamöterna undertecknat valmötesprotokollet. Därtill hade beslut fattats utanför styrelsen.

Delegering av ärenden till en arbetsgrupp som lyder under styrelsen uteslöt inte styrelseledamotens ansvar från de skyldigheter som gällde ledningen av stiftelsen. Oberoende av den praktiska uppdragsfördelningen ansvarar stiftelsens hela styrelse för skötandet av de lagstadgade skyldigheterna och för tillsynen över de organ som lyder under styrelsen.

Stiftelsen hade brutit mot bestämmelsen i 3 kap. 3 § 4 mom. i stiftelselagen om att man så långt möjligt har gett styrelseledamoten tillfälle att delta i beslutsfattandet och mot bestämmelsen i stiftelsens stadgar om att välja ordförande och viceordförande samt att underteckna protokollet.

PRS förordnade stiftelsens styrelse att fatta beslut om åtgärder med vilka den i fortsättningen ska se till att förvaltningen och verksamheten organiseras på ett behörigt sätt i enlighet med stiftelselagen och stiftelsens stadgar.

Retroaktivt betalda betydande arvoden

Information i ärendet förmedlades till PRS om att stiftelsens styrelse hade beslutat att retroaktivt betala ett mycket stort arvode till stiftelsens styrelseordförande. Beslut hade fattats att betala arvodet retroaktivt från och med stiftelsens stiftelseår. Beslut om att betala arvode hade fattats omedelbart efter att egendom genom testamente hade överförts till stiftelsen. Med sitt beslut förbjöd PRS stiftelsen att betala arvoden.

Efter beslutet om förbud registrerade PRS för stiftelsen ett annat tillsynsärende för behandling, där stiftelsens arvodepraxis uppskattades. Enligt stiftelselagen kan sedvanligt arvode och sedvanlig ersättning för arbete för stiftelsen betalas till styrelseledamöterna, om inte betalningen begränsas i stadgarna. PRS konstaterade i sitt beslut att de utbetalda arvoden gällde retroaktiva arvoden om vilka stiftelsen inte hade bokfört korrekt och om vilkas betalning styrelsen inte hade fattat separata beslut för varje räkenskapsperiod. Strax efter beslutet betalade styrelseordföranden tillbaka sina arvoden till stiftelsen.

Uppskattning av kostnader som uppstått för stiftelsen under en god mans förvaltningstid

PRS förordnade en god man för stiftelsen eftersom stiftelsen hade blivit utan behörig styrelse. Det är godemannens uppgift att ta hand om stiftelsens förvaltning ända tills en ny styrelse väljs.

PRS fäste uppmärksamhet vid de kostnader som uppstått för stiftelsen under godemannens förvaltningstid och inledde tillsynsärendet. PRS bad godemannen om förklaring till de beslut som fattats och de åtgärder som vidtagits för att välja en ny styrelse samt preciseringar till åtgärder och arvoden som fakturerats av stiftelsen.

Godemannen hade vidtagit åtgärder för att reda ut stiftelsens ekonomiska läge och realisera den egendom som inte främjade fullgörandet av stiftelsens ändamål. Avsikten med åtgärderna var att förbättra stiftelsens möjligheter att få en ny styrelse. PRS ansåg att de åtgärder som godemannen hade vidtagit var nödvändiga och således en grundad anledning att fördröja åtgärderna för att utse en ny styrelse.

Vid granskning av fakturor och betalningsspecifikationer som gällde godemannens arvoden lade PRS märke till att godemannen hade felaktigt fakturerat för stora arvoden av stiftelsen. Dessutom hade stiftelsen fakturerats för sådana åtgärder som enligt PRS uppfattning inte var motiverade. Efter att tillsynsärendet hade inletts återbetalade godemannen de felaktigt fakturerade arvodena till stiftelsen.

PRS noterade att godemannen inte i alla hänseenden hade upprättat beslut om de åtgärder hen hade vidtagit under sin förvaltningstid. En del av besluten saknade tillräckligt tydliga motiveringar till varför åtgärderna hade vidtagits. Dessutom hade det i vissa beslut varit frågan om närståendetransaktioner mellan stiftelsen och godemannen. En förutsättning för närståendetransaktioner är tydlig omsorg.

I de beslut som godemannen hade lämnat till PRS hade man inte redogjort för varför närståendetransaktionerna var det bästa alternativet för stiftelsen. PRS ansåg att godemannen hade försummat sin omsorgsplikt i upprättande av beslut. PRS beslut har inte vunnit laga kraft eftersom det har överklagats hos förvaltningsdomstolen, där ärendet fortfarande är under behandling.

Rättegångar 2020

Förvaltningsdomstolar

Hilkka Salokangas stiftelse sr

År 2019 fattade PRS beslutet i tillsynsärendet för Hilkka Salokangas stiftelse sr. Under åren 2016–2017 hade stiftelsen beviljat stipendier till styrelseledamöters barn dvs. till stiftelsens närståendekrets. I princip är ekonomiska åtgärder mellan stiftelsen och dess närståendekrets förbjudna.

Att ekonomiskt stödja en person i närståendekretsen kan undantagsvis vara tillåtet, om mottagaren uppfyller stiftelsens allmänna kriterier att dela ut understöd, och understödet är tillgängligt med samma villkor även för andra i stiftelseverksamhetens målgrupp.

I det här fallet hade stipendierna beviljats till personer i närståendekretsen utan särskild anhållan. På det här sättet försummade stiftelsen sina egna kriterier och möjligheter att uppskatta stipendiemottagarnas lämplighet. För närståendekretsens del följde man således ett annorlunda beviljande för anhållanden.

I det här fallet var det även frågan om att försumma rapporteringen av närståendetransaktioner och att en styrelseledamot var jäv i beslutsfattandet.

I beslutet ansågs det att stiftelsen i strid med 1 kap. 2 § i stiftelselagen hade delat ut understöd till personer i dess närståendekrets under räkenskapsåren 2016–2017. PRS ålade stiftelsen att kräva tillbaka de understöd som delats ut i strid med förbudet. Stiftelsen har överklagat PRS beslut hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Ärendet är fortfarande under behandling vid förvaltningsdomstolen.

Stiftelsen Helsingin Ateljeetalosäätiö sr

I det här fallet var det frågan om att känna till och följa kraven i den speciallagstiftning som gäller stiftelsens verksamhetsområde, styrelseledamotens rätt att delta i styrelsens arbete och ha tillgång till det nödvändiga materialet, styrelsens tillsynsansvar mot disponenten samt ordnande av tillsynen över stiftelsens bokföring och medelsförvaltning på behörigt sätt.

PRS ansåg att stiftelsen hade brutit mot bestämmelsen i 3 kap. 3 § 4 mom. i stiftelselagen om att ge styrelseledamoten möjlighet att delta i beslutsfattandet. Stiftelsens styrelse hade inte sett till att ordna stiftelsens förvaltning eller tillsyn över medelsförvaltning i enlighet med 3 kap. 2 § i stiftelselagen. Stiftelsens styrelse ansvarar för att stiftelselagen följs och stiftelsens förvaltning ordnas så att stiftelsen genom sin verksamhet inte bryter mot stiftelselagen, stiftelsens stadgar eller de speciallagar som gäller stiftelsens verksamhet. Stiftelsens styrelse har således handlat på ett sätt som står i strid med omsorgsplikten i 1 kap. 4 § i stiftelselagen.

PRS förordnade stiftelsens styrelse att fatta beslut om åtgärder med vilka den i fortsättningen ska se till att förvaltningen och verksamheten organiseras på ett behörigt sätt i enlighet med stiftelselagen och stiftelsens stadgar.

Stiftelsen har lämnat in till PRS en redogörelse som begärdes för korrigerande åtgärder.

En styrelseledamot har överklagat PRS beslut hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Ärendet är fortfarande under behandling vid förvaltningsdomstolen.

Allmänna domstolar

Stiftelsen C.A. Edelfelt -säätiö sr

I samband med granskningen av stiftelsens C.A. Edelfelt -säätiö sr årsrapport för räkenskapsperioden 2018 upptäckte vi att stiftelsen inte hade fullgjort sitt ändamål. Stiftelsens revisor hade i revisionsberättelsen framfört som sitt utlåtande att stiftelsen hade i strid med stiftelselagen lånat hela sin egendom till ett bolag i stiftelsens närståendekrets. PRS hade redan 2015 ålagt stiftelsen att vidta åtgärder för att återkräva lånet till bolaget i stiftelsens närståendekrets, men stiftelsen hade inte iakttagit PRS tillsynsbeslut.

PRS ansökte om upplösning av stiftelsen hos Egentliga Tavastlands tingsrätt eftersom stiftelsen hade lånat hela sin förmögenhet till en part i stiftelsens närståendekrets, men den hade trots PRS tidigare utfärdade förordnande inte vidtagit åtgärder för att återkräva lånet till närståendekretsen. Dessutom var stiftelsens verksamhet för att fullgöra sitt ändamål mycket anspråkslös, och verksamheten som helhet väsentligen i strid med både stiftelsens stadgar och stiftelselagen.

Egentliga Tavastlands tingsrätt konstaterade att stiftelsens verksamhet kontinuerligt och väsentligen hade varit i strid med lagen och stadgarna. Med sitt beslut av den 25 september 2020 bestämde tingsrätten att stiftelsen ska upplösas och förordnade en likvidator för att sköta likvidationsförfarandet. Beslutet har vunnit laga kraft.

Tidigare inledda rättegångar

Stiftelsen Matti Koivurinnan säätiö sr (HD)

Högsta domstolen har med sitt beslut av den 8 december 2020 upphävt Åbo hovrätts avgörande att entlediga Matti Koivurinta från sitt ledamotskap i styrelsen för stiftelsen Matti Koivurinnan säätiö sr (numera Aboa Vetus Ars Nova stiftelsen sr). Högsta domstolen upphävde också hovrättens beslut att befria PRS från skyldigheten att betala ersättning till Matti Koivurinta för rättegångskostnaderna för tingsrättsbehandlingen. Högsta domstolen ändrade inte hovrättens beslut om att entlediga Juha Koivurinta från sitt ledamotskap i styrelsen.

För Matti Koivurintas del ansåg högsta domstolen att han hade agerat i strid med omsorgsplikten genom att upprepade gånger och utan godtagbar orsak vara frånvarande från styrelsens möten. Enligt högsta domstolen var frånvaron under en dryg två års period kontinuerlig.

Enligt högsta domstolen borde dock PRS, innan den ansökte om entledigande av Matti Koivurinta, ha fäst Matti Koivurintas uppmärksamhet på att PRS anser att frånvaron från möten strider mot stiftelselagen, och därmed ge honom möjlighet att ändra sitt förfarande. Eftersom Matti Koivurinta korrigerade sitt förfarande omedelbart när han fick veta att enligt PRS uppfattning betydde hans frånvaro från styrelsemöten försummelse av omsorgsplikten i stiftelselagen, fanns det inte längre någon grund för entledigande.

Enligt högsta domstolen borde PRS dessutom ha gett Matti Koivurinta möjlighet att bli hörd innan den fattade beslutet att ansöka om hans entledigande hos tingsrätten. Försummelsen av skyldigheten att höra parter hade som sådan dock ingen betydelse, eftersom läget korrigerades när Matti Koivurinta blev hörd i rättegången.

År 2016 hade PRS sökt hos Egentliga Finlands tingsrätt om entledigande av både Matti Koivurinta och Juha Koivurinta från stiftelsens styrelse. Tingsrätten beslutade att entlediga Juha Koivurinta, men inte Matti Koivurinta. Tingsrättens beslut överklagades hos Åbo hovrätt som höll i kraft beslutet att entlediga Juha Koivurinta och entledigade även Matti Koivurinta från sitt uppdrag som styrelseledamot.

Stiftelsen Emil Cedercreutzin säätiö sr (HFD)

Tillsynsärendet om stiftelsen Emil Cedercreutzin säätiö sr gällde framför allt frågan om den fond som stiftelsen administrerar är i enlighet med stiftelsens ändamål. Stiftelser kan ta emot donationer vars avsikt är att grunda fonder endast om ändamålet med de fonder som ska grundas ingår i stiftelsens ändamål.

Syftet med den fond som stiftelsen Emil Cedercreutzin säätiö sr administrerade var mycket utförligare än ändamålet enligt stiftelsens stadgar. I sitt beslut av den 27 juni 2019 ansåg PRS att stiftelsen Emil Cedercreutzin säätiö sr hade förfarit i strid med sitt syfte och bestämmelserna i sina stadgar, när stiftelsen hade tagit emot en donation för att grunda en fond, men fondens ändamål ingick inte i stiftelsens ändamål.

Med stöd av 14 kap. 9 § i stiftelselagen ålade PRS stiftelsen att bestämma de åtgärder som den ska vidta för att ändra sin verksamhet att motsvara stiftelselagen och stiftelsens ändamål.

Stiftelsen överklagade PRS beslut hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade stiftelsens besvär den 28 juli 2020. Stiftelsen har överklagat beslutet hos högsta förvaltningsdomstolen. Stiftelsens ansökan om besvärstillstånd är under behandling vid HFD.

Stiftelsetillsynens rättegångskostnader 2020

År 2020 var rättegångskostnaderna för stiftelsetillsynen 130 000 euro.
Utskriftsversion Uppdaterad 29.03.2021