Gå direkt till innehållet
Meny

Tillsyn över stiftelser 2021

Vid granskningen av årsrapporter 2021 låg tyngdpunkten av Patent- och registerstyrelsens (PRS) stiftelsetillsyn på de observationer som revisorer hade gjort i revisionsberättelserna.

Vi skickade per e-post anvisningar om inlämning av årsrapport till de stiftelser som hade beställt vårt nyhetsbrev. Flera av årsrapporterna lämnades in för registrering via skyddad e-post. Ändå lämnade mer än 800 stiftelser in årsrapporten fortfarande per post.

Största delen av stiftelserna lämnade in årsrapporten inom de i stiftelselagen bestämda sex månader från räkenskapsperiodens utgång. I augusti skickade vi ett uppmaningsbrev till cirka 500 stiftelser som inte hade lämnat in årsrapporten inom den utsatta tiden.

I början av året preciserade vi anvisningarna på vår webbplats på basis av kundfeedback och fick antalet rättelseuppmaningar att minska från förra året. Fortfarande skickade vi största delen av rättelseuppmaningarna på grund av uteblivna verksamhetsberättelser eller specifikationer till balansräkningen. Därtill fanns det brister i underskrifterna av bokslut och verksamhetsberättelser.

På grund av en utebliven eller bristfällig årsrapport förelade vi sammanlagt 50 viten år 2021. Antalet viten minskade från 2020, vilket är en utmärkt utveckling.

I samband med registreringen av årsrapporterna jämförde vi även uppgifterna om styrelsens sammansättning med uppgifterna i stiftelseregistret. Vi skickade över 120 uppmaningsbrev till stiftelser om att uppdatera sina uppgifter i stiftelseregistret. Av dessa stiftelser har nästan alla uppdaterat sina styrelseuppgifter i stiftelseregistret.

Hösten 2021 skickade vi fakturor för stiftelsernas tillsynsavgifter för första gången som nätfakturor om stiftelsen har en adress för nätfakturor. Om stiftelsen inte har någon adress för nätfakturor, skickar vi fakturan för tillsynsavgift per post.

Vi har som mål att stegvis övergå till att motta stiftelsernas bokslutsuppgifter i digitalt iXBRL-format. Vi har utvecklat systemet i samarbete med Stiftelser och fonder rf. På grund av PRS systemutvecklingssituation har utvecklingsarbetet fortskridit långsammare än planerat. Projektet Företagets digitala ekonomi som år 2021 sattes i gång underlydande arbets- och näringsministeriet främjar digitaliseringen av ekonomiförvaltning som helhet. PRS syfte är att för både företag och stiftelser föra fram bokslutsregistrets digitalisering som ingår i projektet.

Här nedan redogör vi för följande:

Tillsynsbeslut 2021

Rättegångar 2021

Tillsynsbeslut 2021

År 2021 slutförde vi 20 tillsynsärenden.

Jämfört med tidigare åren fäste vi uppmärksamhet också på bestämmelsen i 1 kap. 4 och 5 § i stiftelselagen om att stiftelsens medelsförvaltning ska vara planmässig. Medelsförvaltning innebär att för behov av stiftelsens ordinarie verksamhet sköta medel som överlåtits till stiftelsen och medel som stiftelsen samlat på sig, men också att investera dessa medel för att finansiera den ordinarie verksamheten och att använda medlen för verksamhet enligt stiftelsens verksamhetsformer. Det är i enlighet med ledningens omsorgs- och lojalitetsplikt som regleras i 1 kap. 4 § i stiftelselagen att organisera stiftelsens verksamhet så att stiftelsen faktiskt med de medel som överlåtits till den kan bedriva verksamhet som anges i stiftelsens stadgar.

Stiftelsen ska i mån av möjlighet investera sina medel och inte till exempel nöja sig med att hålla sina tillgångar på bankkontot. PRS rekommenderar att stiftelsen regelbundet utarbetar och godkänner en medelförvaltningsplan. Minst ska stiftelsen definiera sina principer för medelförvaltning. Därtill fäste PRS uppmärksamhet på verksamhet som i förhållande till stiftelsens förmögenhet var för ringa.

Rättegångar 2021

Allmänna domstolar

Pohj ola-Nordens understödsstiftelse sr

PRS fattade den 13 december 2021 ett beslut att använda sin sekundära talerätt mot tidigare styrelseledamöter i Pohjola-Nordens understödsstiftelse sr för att ersätta skadan som orsakats till stiftelsen.

Genom medier fick PRS i juni 2021 veta att stiftelsens tidigare ombud under perioden 2015¬–2021 misstänks ha förskingrat 275 650 euro av stiftelsens medel. Enligt PRS utredning hade organiseringen av stiftelsens förvaltning och kontrollen över ombudet försummats nästan helt och hållet.

Enligt 8 kap. 1 § i stiftelselagen ska en styrelseledamot ersätta skada som hen i sitt uppdrag, i strid med den stiftelselagsenliga omsorgsplikten eller annars i strid med stiftelselagen eller stiftelsens stadgar, uppsåtligen eller av vårdslöshet, har orsakat stiftelsen. Enligt 6 § ska talan väckas inom fem år från utgången av den räkenskapsperiod under vilken den åtgärd som ligger till grund för talan vidtogs. Således hade talerätten föråldrats för skadorna som orsakats 2015.

På grund av den rättsliga bedömningen som utfördes i ärendet kom PRS fram till att väcka talan mot tre stiftelsens tidigare styrelseledamöter för att ersätta skador som de orsakade stiftelsen 2016–2021. Talan lämnades till Helsingfors tingsrätt den 30 december 2021.

Förvaltningsdomstolar

Pohjola-Nordens understödsstiftelse sr

PRS beslut av den 13 december 2021 att använda sin sekundära talerätt i Pohjola-Nordens understödsstiftelse sr:s tillsynsärende har överklagats hos Helsingfors förvaltningsdomstol.


Stiftelsen Hilkka Salokankaan säätiö sr

År 2019 fattade PRS beslutet i tillsynsärendet för stiftelsen Hilkka Salokankaan säätiö sr. Under åren 2016–2017 hade stiftelsen beviljat stipendier till styrelseledamöters barn, det vill säga till stiftelsens närståendekrets. I princip är ekonomiska åtgärder mellan stiftelsen och dess närståendekrets förbjudna.

Att ekonomiskt stödja en person i närståendekretsen kan undantagsvis vara tillåtet, om mottagaren uppfyller stiftelsens allmänna kriterier att dela ut understöd, och understödet är tillgängligt med samma villkor även för andra i stiftelseverksamhetens målgrupp.

I det här fallet hade stipendierna beviljats till personer i närståendekretsen utan särskild anhållan. På det här sättet försummade stiftelsen sina egna kriterier och möjligheter att uppskatta stipendiemottagarnas lämplighet. För närståendekretsens del följde man således ett annorlunda beviljande för anhållanden. I det här fallet var det även frågan om att försumma rapporteringen av närståendetransaktioner och att en styrelseledamot var jäv i beslutsfattandet.

I beslutet ansågs det att stiftelsen i strid med 1 kap. 2 § i stiftelselagen hade delat ut understöd till personer i dess närståendekrets under räkenskapsåren 2016–2017. PRS ålade stiftelsen att kräva tillbaka de understöd som delats ut i strid med förbudet. Stiftelsen överklagade PRS beslut hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolen gav sitt avgörande den 15 april 2021. Förvaltningsdomstolen upphävde PRS beslut till den del stiftelsen hade ålagts att kräva tillbaka de understöd som den delade ut. Förvaltningsdomstolen upphävde stiftelsens besvär till den del PRS hade ålagt stiftelsens styrelse att bestämma över åtgärder med vilka stiftelsen i fortsättningen ser till att dess ändamål främjas i enlighet med stiftelselagen och stiftelsens stadgar, och att lämna in redogörelser för dessa åtgärder till PRS.


Stiftelsen Helsingin Ateljeetalosäätiö sr

I det här fallet var det frågan om att känna till och följa kraven i den speciallagstiftning som gäller stiftelsens verksamhetsområde, styrelseledamotens rätt att delta i styrelsens arbete och ha tillgång till det nödvändiga materialet, styrelsens tillsynsansvar mot disponenten samt ordnande av tillsynen över stiftelsens bokföring och medelsförvaltning på behörigt sätt.

PRS ansåg att stiftelsen hade brutit mot bestämmelsen i 3 kap. 3 § 4 mom. i stiftelselagen om att ge styrelseledamoten möjlighet att delta i beslutsfattandet. Stiftelsens styrelse hade inte sett till att ordna stiftelsens förvaltning eller tillsyn över medelsförvaltning i enlighet med 3 kap. 2 § i stiftelselagen. Stiftelsens styrelse ansvarar för att stiftelselagen följs och stiftelsens förvaltning ordnas så att stiftelsen genom sin verksamhet inte bryter mot stiftelselagen, stiftelsens stadgar eller de speciallagar som gäller stiftelsens verksamhet. Stiftelsens styrelse har således handlat på ett sätt som står i strid med omsorgsplikten i 1 kap. 4 § i stiftelselagen.

PRS förordnade stiftelsens styrelse att fatta beslut om åtgärder med vilka den i fortsättningen ska se till att förvaltningen och verksamheten organiseras på ett behörigt sätt i enlighet med stiftelselagen och stiftelsens stadgar.

Stiftelsen har lämnat in till PRS en redogörelse som begärdes för korrigerande åtgärder.

En styrelseledamot överklagade PRS beslut hos Helsingfors förvaltningsdomstol som lämnade besväret utan prövning.


Stiftelsen Varkauden Vanhaintukisäätiö sr

PRS gav stiftelsen ett beslut om förbud där stiftelsen förbjuds att verkställa styrelsens beslut som avfärdade styrelsens väljare i att välja nya styrelseledamöter. För att stärka beslutet om förbud förelades vite för stiftelsens styrelseordförande. Stiftelsen överklagade PRS beslut hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Ärendet är fortfarande under behandling vid förvaltningsdomstolen.

Tidigare inledda rättegångar

Stiftelsen Bensows Barnhem Granhyddan sr

Den 5 juli 2019 väckte PRS skadeståndstalan mot tidigare styrelseledamöter i Stiftelsen Bensows Barnhem Granhyddan sr vid Västra Nylands tingsrätt.

PRS krävde att svarandena solidariskt ersätter till stiftelsen 465 961,92 euro med ränta och ersätter PRS rättegångskostnader i ärendet.

Skadeståndstalan anknyter till totalrenoveringen av stiftelsens två byggnader om vilket stiftelsens styrelse fattade ett beslut i juni 2014. Grunden för talan är en felaktigt och bristfälligt planerad, beställd och övervakad byggnadsentreprenad som har orsakat stiftelsen en skada på 465 961,92 euro.

Enligt PRS grunder för talan har skadan orsakats av ett förfarande av oaktsamhet hos den styrelse som var verksam under stiftelsens byggnadsentreprenad. Huvudförhandlingen i ärendet ägde rum i december 2021. Tingsrätten godkände PRS skadeståndskrav med sitt avgörande av 18 februari 2022 men jämkade de tidigare styrelseledamöternas skadeståndsansvar till 10 procent av det krävda antalet. Därtill jämkade tingsrätten PRS krav om rättegångskostnader. Avgörandet har inte vunnit laga kraft.


Stiftelsen Emil Cedercreutzin säätiö sr (HFD)

Tillsynsärendet om stiftelsen Emil Cedercreutzin säätiö sr gällde framför allt frågan om den fond som stiftelsen administrerar är i enlighet med stiftelsens ändamål. Stiftelser kan ta emot donationer vars avsikt är att grunda fonder endast om ändamålet med de fonder som ska grundas ingår i stiftelsens ändamål.

Ändamålet med den fond som stiftelsen Emil Cedercreutzin säätiö sr administrerade var avsevärt utförligare än ändamålet enligt stiftelsens stadgar. I sitt beslut av den 27 juni 2019 ansåg PRS att stiftelsen Emil Cedercreutzin säätiö sr hade lett verksamheten i strid med sitt ändamål och bestämmelserna i sina stadgar, när den hade tagit emot en donation för att grunda en fond, men fondens ändamål ingick inte i stiftelsens ändamål.

Med stöd av 14 kap. 9 § i stiftelselagen ålade PRS stiftelsen att bestämma de åtgärder som den ska vidta för att ändra sin verksamhet att motsvara stiftelselagen och stiftelsens ändamål.

Stiftelsen överklagade PRS beslut hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade stiftelsens besvär den 28 juli 2020. Stiftelsen överklagade beslutet hos högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som beviljade besvärstillstånd och utredde ärendet. Med sitt avgörande av den 19 januari 2022 förkastade HFD stiftelsens besvär och lämnade förvaltningsdomstolens beslut i kraft.

HFD konstaterade i sitt beslut att "stiftelsens ändamål och verksamhetsformer som framgår av stiftelsens stadgar liksom övriga bestämmelser i stadgarna ska tas i beaktande vid bedömningen av stiftelsens tillåtna verksamhet". Kravet i 1 kap. 2 § 1 mom. i stiftelselagen om att stiftelsen ska bedriva verksamhet som främjar ändamålet förutsatte att fonden som stiftelsen administrerar ingår i stiftelsens ändamål enligt stiftelsens stadgar. Att fondens medel hade hållits isär från stiftelsens medel hade ingen betydelse.

När ändamålet som i detalj definierats i stiftelsens stadgar inte omfattade ändamålet enligt fondens stadgar, och när iakttagande av fondens stadgar ledde till verksamhet som är i strid med stiftelsens stadgar, var stiftelsens verksamhet inte enligt dess stadgar och således i strid med stiftelselagen. Med stöd av 14 kap. 9 § i stiftelselagen kunde PRS ålägga stiftelsen att bestämma om de åtgärder som den ska vidta för att ändra sin verksamhet så att den motsvarar stiftelselagen och stiftelsens ändamål.

Stiftelsetillsynens rättegångskostnader 2021

År 2021 var rättegångskostnaderna för stiftelsetillsynen 133 079 euro.

Utskriftsversion Uppdaterad 04.03.2022