Gå direkt till innehållet
Meny

Kollektiv- och kontrollmärken

Kollektiv- och kontrollmärken är varumärken som flera aktörer kan använda samtidigt. Desamma krav och förutsättningar som gäller vanliga varumärken gäller även kollektiv- och kontrollmärken. Därtill gäller kontroll- och varumärken de speciella krav och särdrag som beskrivs nedan.

Före varumärkeslagen som trädde i kraft den 1 maj 2019 kallades kollektiv- och kontrollmärken för kollektivmärken.

Ett vanligt varumärke kan ändras till ett kollektiv- eller kontrollmärke om märket uppfyller kraven som gäller kollektiv- och kontrollmärken. Ett kollektivmärke kan även ändras till ett vanligt varumärke eller kontrollmärke. Däremot är det inte möjligt att ändra ett kontrollmärke.

Kollektivmärke

Ett kollektivmärke är avsett att användas i näringsverksamhet som kollektivmärkesinnehavarens medlemmar bedriver. Därför kan innehavaren av ett kollektivmärke vara endast en aktör som har medlemmar.

Privatpersoner eller företag kan inte vara innehavare av ett kollektivmärke utan innehavaren måste vara till exempel en organisation.

Ett kollektivmärke kan förvärvas på samma vis som ett vanligt varumärke, det vill säga genom registrering eller inarbetning.

Ett kollektivmärke får inte vara vilseledande till sin karaktär eller innebörd. Innehavaren kan förlora kollektivmärket om det är ägnat att uppfattas som något annat än ett kollektivmärke. Denna uppfattning kan även uppstå om kollektivmärkets användare har använt märket på ett sätt till följd av vilket märket har blivit vilseledande.

Kontrollmärke

Ett kontrollmärke är avsett att fungera som garanti för det att varor eller tjänster som är marknadsförda med märket uppfyller vissa kvalitetskrav.

Innehavaren av ett kontrollmärke ska vara en aktör vars verksamhet är att utöva tillsyn över eller granska varor och tjänster eller att ge bestämmelser som gäller dem.

Innehavaren av ett kontrollmärke får inte bedriva affärsverksamhet som inbegriper tillhandahållande av certifierade varor eller tjänster. Detta betyder att till exempel en kontrollmärkesinnehavare som granskar säkringar inte får själva tillverka eller sälja säkringar.

Ett kontrollmärke kan förvärvas endast genom registrering.

Redogörelser som bifogas till ansökan

Till en kollektiv- eller kontrollmärkesansökan ska bifogas en utredning om den typ av verksamhet som sökanden bedriver samt användningsföreskrifterna för det sökta märket. Av föreskrifterna ska minst komma fram:

  • vem som får använda märket och
  • hurdana påföljder brott mot användningsföreskrifterna medför.

Till kollektivmärkesansökan ska därtill bifogas stadgar för den juridiska personen. När man ansöker om ett kollektivmärke, ska förutsättningarna för hur det är möjligt att bli medlem av den juridiska personen komma fram antingen i den juridiska personens stadgar eller märkets användningsföreskrifter.

Sökanden behöver inte lämna in en utredning om typen av verksamhet eller den juridiska personens stadgar, om Patent- och registerstyrelsen (PRS) får dessa uppgifter ur register som den har tillgång till.

Användningsföreskrifterna får inte strida mot lag, allmän ordning eller god sed.

Eventuella ändringar i användningsföreskrifterna måste anmälas till PRS även efter registreringen. Ett kollektiv- eller kontrollmärke kan också upphävas om användningsföreskrifterna på grund av ändringarna inte uppfyller dessa krav.

Upphävande av märken

Ett kollektiv- eller kontrollmärke kan upphävas om innehavaren inte vidtar skäliga åtgärder för att förhindra att märket används i strid med användningsföreskrifterna.

Ett kollektiv- och kontrollmärke kan även upphävas på samma sätt som ett vanligt varumärke om det inte används. Som användning av ett kollektiv- eller kontrollmärke betraktas att märken används av innehavaren eller någon som har rätt att använda märket.

Läs mer om grunder för upphävande av varumärke.

Ensamrätt till kollektiv- och kontrollmärke

Ett kollektiv- eller kontrollmärke som är i ansökningsfasen eller registrerat förhindrar registreringen av detsamma eller ett liknande märke som varumärke, på samma sätt som ett vanligt varumärke. Registreringen är inte möjlig även om innehavaren var densamma eller innehavaren hade samtycke för registreringen.

Ett kontrollmärke är ett absolut registreringshinder även om kontrollmärkets giltighetstid hade gått ut.

Talerätt vid kollektiv- och kontrollmärkesärenden

Vid intrångsärenden som gäller kollektiv- eller kontrollmärken kan talan väckas av antingen märkesinnehavaren eller en aktör som fått användningsrätt. En aktör som har rätt att använda märket kan vidta åtgärder endast med innehavarens samtycke om inte något annat avtalats. Åtgärder kan ändå vidtas om innehavaren inte inom skälig tid vidtar några åtgärder efter att ha fått kännedom om intrånget.

Innehavaren kan kräva skadeersättning även å den aktörs vägnar som har rätt att använda märket. En aktör som har rätt att använda märket har rätt att ansluta sig till en talan om intrång som innehavaren väckt och kräva skadeersättning.


Utskriftsversion Uppdaterad 03.06.2021