Gå direkt till innehållet
Meny

Ordlista för varumärken

Ansökningsdag

Dagen då varumärkesansökan för första gången innehåller 1) sökandens identifieringsuppgifter, 2) en tydlig och exakt varu- och tjänsteförteckning samt 3) en tydlig och exakt presentation av märket. Varumärket får skydd från och med ansökningsdagen.

Avskrivning

Varumärkesansökan avskrivs, det vill säga dess handläggning avslutas, om sökanden inte svarar på föreläggandet eller det formella föreläggandet inom utsatt tid. Efter avskrivningsbeslutet kan vi fortsätta handläggningen endast om sökanden ber om att handläggningen fortsätts, betalar avgiften för fortsatt handläggning och ger sitt svar på föreläggandet senast den i avskrivningsbeslutet nämnda förfallodagen. Du kan överklaga avskrivningsbeslutet hos marknadsdomstolen.

En varumärkesansökan kan avskrivas helt eller delvis. Om ansökan avskrivs delvis, fortsätter dess handläggning till den del som några hinder för registrering inte hittats.

Beteckning

En vara eller tjänst som anges i en klass. Klassen kan alltså vara 15 och beteckningen "fioler". Antalet beteckningar i en ansökan är inte begränsat.

Bevis på användning

Bevis som är avsett att visa att märket har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning. Beviset kan vara nästan vad som helst användning av märket, till exempel marknadsundersökning, redogörelser, marknadsföringsmaterial eller distributionsuppgifter.

EUIPO

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (European Union Intellectual Property Office) som handlägger ärenden som gäller EU-varumärken. Fungerar som samarbetsorgan för EU-medlemsstaternas nationella varumärkesmyndigheter.

EU-varumärke

Europeiska unionens varumärke som är giltigt inom Europeiska unionen.

Formellt föreläggande

Ett föreläggande som vi skickar om vi upptäcker någon brist i varumärkesgranskningen. Ett formellt föreläggande gäller inte det egentliga varumärkets registrerbarhet som vi först granskar efter formella brister korrigerats.

Förbudsrätt

Varumärkesinnehavarens rätt att förbjuda andra att använda detsamma eller ett likadant märke i samband med varor eller tjänster av samma eller liknande slag.

Föreläggande

Ett föreläggande som skickas om det i varumärkesgranskningen upptäcks en brist eller ett registreringshinder. Föreläggandet är inte slutgiltigt och det är möjligt att svara på det. Ett registreringshinder kan vara till exempel förväxling eller avsaknad särskiljningsförmåga.

Förfallodagen

Dagen då varumärkets giltighetstid avslutar.

Förhandsgranskning

En avgiftsbelagd granskning där PRS kan granska det sökta märkets särskiljningsförmåga eller registreringshinder.

Förnyelse

Förnyelsen av varumärkets giltighetstid. Ett varumärke gäller 10 år åt gången och måste förnyas för att det ska hållas i kraft. Märket kan förnyas tidigast ett år före och senast inom sex månader från förfallodagen.

Hindermärke

Ett vid varumärkeshandläggningen upptäckt tidigare registrerat varumärke som kan medföra risk för att allmänheten förväxlar det med det sökta varumärket. Ett märke som kan medföra risk för förväxling är ett registreringshinder.

Inarbetning

Förvärvande av varumärkesskydd genom användning. Ett märke kan vara inarbetat om det är allmänt känt i Finland inom de näringsverksamhets- och konsumentkretsar där varorna och tjänsterna erbjuds.

Inlämningsdag

Dagen då ansökan har inkommit till PRS.

Invändning

En invändning inlämnad av en utomstående aktör om att märke inte borde ha registrerats. Kan lämnas in inom två månader från den dag då registreringen offentliggörs i Varumärkestidning. Inlämning av en invändning börjar ett invändningsförfarande vid Patent- och registerstyrelsen där avgörs om registreringen hålls i kraft. Invändningen kan gälla märket i sin helhet eller endast en del av varorna och tjänsterna.

Invändningstid

En tidsperiod på två månader inom vilken en utomstående aktör kan rikta en invändning mot ett varumärke. Se: Invändning.

Klass

Alla varor och tjänster indelas i 45 olika klasser enligt temat. Varje klass identifieras med ett nummer och innehåller beteckningar.

Klassificering

Varumärkets varu- och tjänsteförteckning som är indelad i 45 klasser enligt Niceöverenskommelsen.

Klassrubrik

Rubriken på en viss varu- och tjänsteklass avsedd att uttrycka hurdana varor och tjänster klassen innehåller.

Offentliggörande

Meddelande och offentliggörande av registreringar och beslut som gäller varumärken i Varumärkestidning.

Ombud

Företrädare för varumärkessökande eller -innehavare i ärenden som gäller varumärket.

Precisering

Att i efterhand precisera varu- och tjänsteförteckningen av ett varumärke som har sökts före den 1 januari 2014, om varu- och tjänsteförteckningen har innehållit hela klassrubriken.

Prioritetsdag

Dagen från vilken varumärket kan erbjuda skydd. Vanligen är prioritetsdagen densamma som ansökningsdagen. Om varumärket tidigare har sökts hos en annan myndighet, kan varumärket under vissa förutsättningar få prioriteten från och med prioritetsdagen jämfört med övriga varumärken som sökts senare.

Registrering

Anteckning av varumärket i varumärkesregistret.

Risk för förväxling

Varumärket samt varorna och tjänsterna det täcker liknar någon annans ensamrätt. I målgruppens eller genomsnittskonsumentens ögon kan märken vara förväxlingsbara med varandra.

Särskiljningsförmåga

Varumärkets förmåga att särskilja varorna och tjänsterna av en kommersiell aktör från varorna och tjänsterna av en annan kommersiell aktör.

Tjänsten Tidningar för industriellt rättsskydd

En informationstjänst där vi publicerar uppgifter om kungörelser och delgivningar om industriellt rättsskydd som PRS handlagt. Nya uppgifter publiceras varje dag.

Varumärkestidning

Registrerade varumärken offentliggörs i Varumärkestidning. Från dagen för offentliggörande börjar en invändningstid på två månader. I tidningstjänsten publicerar vi också delgivningar som gäller varumärken samt varumärken som tagits upp i förteckningen över väl kända varumärken.

WIPO

Världsorganisationen för immaterialrätt (World Intellectual Property Organization). WIPO handlägger internationella varumärkesansökningar som grundar sig på Madridprotokollet.

Utskriftsversion Uppdaterad 16.08.2022