Gå direkt till innehållet
Meny

Väl kända varumärken

Väl kända varumärken är varumärken som till följd av användning har uppnått en mer omfattande välkändhet jämfört med vanliga varumärken. Väl kända varumärken har ett starkare skydd än vanligt och det kan också gälla andra varor och tjänster än dem för vilka märket har registrerats.

Gå till förteckningen över väl kända varumärken.

Innehavaren av ett väl känt varumärke kan förbjuda användningen av ett liknande märke också för andra än identiska eller liknande produkter, om användningen innebär att det väl kända märkets anseende utnyttjas eller skadas.

Avsikten med den här regleringen är alltså att skydda väl kända varumärken från att någon annan utnyttjar eller skadar deras anseende.

Vid eventuella tvister ska innehavaren av ett väl känt varumärke kunna bevisa att varumärket är väl känt.

Läs mer om väl kända varumärken:

Förteckningen över väl kända varumärken

År 2007 inrättade Patent- och registerstyrelsen (PRS) en förteckning över väl kända varumärken. I förteckningen antecknas väl kända varumärken i Finland efter ansökan. Förteckningen är en del av PRS avgiftsbelagda tjänster.

Förteckningen är dock inte en del av varumärkesregistret utan en separat databas.

Syftet med förteckningen är att betjäna näringslivet, ombud och alla andra aktörer som behöver information om väl kända varumärken. Förteckningen är ett bra hjälpmedel vid förhandsgranskningar av varumärken och vid granskningar av förväxlingsbarhet, och det önskas att förteckningen därmed förebygger varumärkestvister.

I Varumärkestidning offentliggör PRS de märken som har införts i förteckningen över väl kända varumärken.

Betydelsen av förteckningen i varumärkets ansökningsfas

Om PRS vid granskningen av en vanlig varumärkesansökning upptäcker att förteckningen över väl kända varumärken innefattar ett märke som kan förväxlas med det sökta varumärket, anmäler PRS detta både till den som har gjort ansökan och till innehavaren av det tidigare väl kända märket. PRS gör anmälan oberoende av vilken klass eller vilka klasser registreringsansökan avser.

PRS anför dock inte varumärket i förteckningen över väl kända varumärken som hinder för registreringen av ansökan. Innehavaren av det väl kända varumärket kan avgöra om han eller hon senare vill göra invändning när märket som ansökan avser har registrerats. För innehavaren av det väl kända varumärket är det alltså fråga om en slags övervakningstjänst.

PRS ändrar dock inte uppgifterna i förteckningen på grund av det eventuella invändningsförfarandet.

Villkoren för att ett märke ska införas i förteckningen och bevis på att märket är väl känt

För att ett märke ska tas upp i förteckningen krävs att märket är väl känt i Finland. Begreppet väl känt varumärke baserar sig på varumärkesdirektivet.

I ansökningen och förteckningen antecknas de varor och/eller tjänster i fråga om vilka varumärket anses som väl känt. Dessutom antecknas i förteckningen den målgrupp eller de målgrupper där märkets välkändhet har fastställts. Du ska ange i din ansökan den målgrupp där du i ljuset av bifogade bevis anser att märket är väl känt. Om du inte anger någon målgrupp i ansökan, anser PRS att målgruppen är alla finländare.

Du ska också tillsammans med din ansökan lämna in bevis på att märket är väl känt. PRS bedömer hur känt märket är utgående från dess målgrupp. Då beaktar PRS alla relevanta fakta såsom t.ex. den bevisade välkändheten, marknadsandelen, marknadsföringskostnaderna och i vilken omfattning, på hur stort geografiskt område och hur länge varumärket har använts.

Nedan finns exempel på hur välkändhet kan bevisas. Eftersom uppräkningen inte är fullständig, kan du på vilket sätt som helst ge bevis på att ett märke är väl känt. Vid bedömningen av beviset tar PRS i beaktande alla relevanta bevis som du har lämnat in tillsammans med din ansökan.

Varumärket måste vara känt i en väsentlig del av Finland

Geografiskt sett krävs att varumärket är känt i en väsentlig del av Finland. Enligt avgörandena av Europeiska unionens domstol krävs också att en betydande andel av målgruppen ska känna igen varumärket.

Marknadsundersökningar och undersökningar om märkeskännedom som bevis

Marknadsundersökningar och undersökningar om märkeskännedom är särskilt bra bevis. Undersökningarna ska utföras av självständiga och oberoende organisationer.

För att kunna bedöma om undersökningen är tillförlitlig vill PRS först och främst få uppgift om vem som har utfört undersökningen.

För det andra vill PRS veta målgruppen för undersökningen, antalet intervjuade och köns- och åldersfördelningen. Målgruppen och dess storlek avgör vilket som är det tillräckliga antalet intervjuade personer. Om målgruppen är ’alla finländare’, måste det även synas i antalet intervjuade personer.

För det tredje vill PRS få uppgift om undersökningsmetoden och under vilka förhållanden undersökningen har gjorts. Därför måste undersökningsrapporten även innehålla de ställda frågorna. Det är också viktigt för PRS att få veta i vilken ordning och på vilket sätt frågorna har ställts. Att de intervjuade personerna spontant känner igen ett märke är ett starkare bevis på att märket är väl känt än att de med hjälp av ledande frågor känner igen det.

Du måste lämna in hela undersökningsrapporten, inte enbart en förkortad version av den, tillsammans med ansökan, så att PRS ska kunna avgöra betydelsen av beviset.

Marknadsandelen och marknadspositionen för de varor som har försetts med märket är värdefull information för PRS vid bedömningen, eftersom marknadsandelen direkt visar hur många i målgruppen som verkligen köper de varor som är försedda med märket.

Reklam- och marknadsföringsmaterial som bevis

Du kan också med hjälp av reklam- och marknadsföringsmaterial visa att ett varumärke är väl känt. Materialets karaktär och mängd visar ofta i vilken omfattning, på hur stort geografiskt område och hur länge varumärket har använts.

Även det sammanlagda beloppet som har använts för reklam och marknadsföring kan utgöra en viktig del av beviset, om du kan ange den relativa andelen av din marknadsföringsbudget i förhållande till marknadsföringskostnaderna på hela branschen.

Du kan också visa upp bevis på i vilken omfattning, på hur stort område och hur länge märket har använts med hjälp av olika intyg på att märket är väl känt. Bland annat näringsidkarnas intresseorganisationer och andra aktörer inom målgruppen utfärdar sådana intyg. Du kan också med hjälp av tidigare varumärkesregistreringar visa upp indirekta bevis på hur stort område och hur länge märket har använts, även om en registrering inte är en förutsättning för att ett märke skulle vara väl känt.

Varumärkets värde som bevis

Också varumärkets värde kan vara en indikation på att ett märke är väl känt. Du kan i din ansökan lämna uppgifter om varumärkets värde i form av olika undersökningar och listningar samt exempelvis med hjälp av bevis på licensering.

Årsredovisningar och annat material som gäller din verksamhet ger i de flesta fall indirekt information om användningen av märket. Å andra sidan kan också sifferuppgifter om försäljningsvolymen och omsättningen ingå i beviset. Vid bedömningen av dessa uppgifter måste PRS dock beakta storleken på marknaden och vilket slags varor det är frågan om. Du ska därför ange storleken på den relevanta marknaden så att PRS kan jämföra försäljningssiffrorna. Beviset på försäljning stöder alltså närmast bevisen på marknadsandel och märkesmedvetenhet.

Domstols- och myndighetsbeslut som bevis

Domstols- och myndighetsbeslut med uppgift om att varumärket är väl känt kan också användas som bevis. PRS är dock inte bunden av domstols- eller myndighetsbeslut även om de kan påverka PRS avgörande.


Behandlingen av ansökan

En förutsättning för att PRS tar din ansökan till behandling är att du har betalat ansökningsavgiften. Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (21.5.1999/621) tillämpas på ansökningshandlingarna. Därför är det material som du lämnar in till PRS tillsammans med ansökan offentligt på samma sätt som det material som lämnas in i samband med en vanlig ansökan om varumärkesregistrering.

Om PRS anser det nödvändigt kan PRS i ett brev be dig att inom åtta veckor komplettera en redogörelse som du har lämnat in. Vid behov kan PRS bevilja en förlängning på åtta veckor. Om du inte svarar inom utsatt tid, avgör PRS ärendet utgående från det material som du redan har gett in.

När ansökan är under behandling kan PRS på din begäran begränsa eller utvidga ansökan så att den ursprungliga omfattningen av märkets målgrupp och/eller varor eller tjänster ändras.

Om PRS anser att varumärket inte kan tas upp i förteckningen trots att du har gett in ytterligare material, får du ett meddelande där PRS anger orsaken till detta. Du kan inte överklaga meddelandet.

Om PRS godkänner varumärket för införande i förteckningen, skickar PRS ett meddelande till dig med information om att du ska betala en anteckningsavgift. Om du inte betalar avgiften anser PRS att ansökan har förfallit och antecknar därmed inte märket i förteckningen. När PRS har fått betalningen, antecknas varumärket i förteckningen och anteckningen offentliggörs i Varumärkestidning. PRS informerar dig separat om anteckningen och skickar ett utdrag ur förteckningen med information om märket.

Giltighetstid och förnyelse

Märket finns med i förteckningen i fem år räknat från den dag då märket antecknades i förteckningen. Därefter kan du ansöka om förnyelse för ytterligare fem år i taget. Det är möjligt att ansöka om förnyelse tidigast sex månader före och senast sex månader efter utgången av femårsperioden.

Då måste du som är innehavare av varumärket, på samma sätt som i ansökningsfasen, lämna in bevis på att varumärket är väl känt. De bevis som krävs för förnyelsen kan från fall till fall vara mer begränsade. I samband med förnyelseansökan prövar PRS, likadant som i ansökningsfasen, om villkoren uppfylls för att märket ska införas i förteckningen. Vid behov ber PRS dig lämna in ytterligare material.

Vid förnyelse kan du även ändra anteckningen genom att till exempel bredda målgruppen och/eller lägga till varor och tjänster. Detta beror på att det i praktiken inte är någon skillnad mellan avgifterna för och behandlingen av en förnyelseansökan och en helt ny ansökan.

Strykning av ett märke

Vem som helst kan begära att ett varumärke ska strykas från förteckningen om varumärket har införts i förteckningen i strid med 5 § 1 mom. 3 punkten i varumärkeslagen eller om varumärket inte längre är känt enligt villkoren i bestämmelsen.

För detta ändamål måste den part som vill att varumärket ska strykas lämna in en anmälan om varumärket till PRS samt ange skäl och motivering varför det borde strykas. Han eller hon måste också betala en avgift för begäran.

Varumärket kan också strykas delvis.

Beslut som gäller förteckningen kan inte överklagas

Avsikten med förteckningen är att öka medvetenheten om väl kända varumärken och förebygga konfliktsituationer. Därmed är de beslut om förteckningen som PRS erbjuder inte sådana beslut som har rättsverkan och som du kan få prövade av domstol eller något annat oavhängigt rättskipningsorgan enligt 21 § i grundlagen.

Om PRS anser att ett sökt märke inte ska tas upp i förteckningen över väl kända varumärken eller om PRS stryker ett märke ur förteckningen, kan du som rättsinnehavare begära att PRS tar saken till ny behandling. Den nya ansökan kan vara mer framgångsrik till exempel om förhållandena har förändrats eller om du lämnar in kompletterande material i samband med den nya ansökan.

Utskriftsversion Uppdaterad 14.12.2022