Luvat ETAn ulkopuolella pysyvästi asuville

Jos henkilöllä ei ole pysyvää asuinpaikkaa Euroopan talousalueella (ETA), hän voi tarvita PRH:n luvan toimia kaupparekisteriin merkityn yrityksen johto- ja vastuutehtävissä. Esimerkiksi hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja voi tarvita luvan.

Henkilön kansalaisuus ei ratkaise luvan tarvetta.

Tutustu seuraaviin asioihin:

Kuka tarvitsee luvan?

Hallituksen varsinaisen jäsen tai varajäsen

Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten luvan tarve arvioidaan aina erikseen.

Lupaa ei tarvita, jos vähintään yhdellä hallituksen varsinaisella jäsenellä on asuinpaikka ETA-alueella. Muussa tapauksessa PRH:n lupa tarvitaan kaikille varsinaisille jäsenille.

Lupaa ei tarvita, jos vähintään yhdellä hallituksen varajäsenellä on asuinpaikka ETA-alueella. Muussa tapauksessa PRH:n lupa tarvitaan kaikille varajäsenille.

Esimerkki: Yhtiön hallituksessa on kaksi jäsentä, joista yksi asuu Ruotsissa ja yksi Japanissa, sekä yksi Saksassa asuva varajäsen. PRH:n lupaa ei tarvita, koska sekä yhdellä jäsenellä että varajäsenellä on asuinpaikka ETA-alueella.

Tämä soveltuu myös mahdollisiin hallintoneuvoston jäseniin ja selvitysmiehiin.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajalla ja tämän mahdollisella sijaisella täytyy olla asuinpaikka ETA-alueella. Muussa tapauksessa on haettava PRH:n lupa.

Mikä on lupakäytäntö?

Alla on esimerkkejä lupakäytännöistä.

Esimerkki 1: Hallituksen varsinaiset jäsenet
Lupia on myönnetty henkilöille, jotka asuvat pysyvästi Luganon sopimukseen liittyneessä maassa. Käytännössä tämä tarkoittaa henkilöitä, jotka asuvat pysyvästi Sveitsissä. Sveitsi ei kuulu ETA-alueeseen, mutta Sveitsissä pysyvästi asuvat henkilöt saavat luvan Luganon sopimuksen perusteella. USA:ssa asuva USA:n kansalainen saa luvan ns. konsulisopimuksen (Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain välinen ystävyys-, kauppa- ja konsulisopimus) perusteella. Käytännössä myös USA:ssa pysyvästi asuvalle Suomen kansalaiselle lupa on myönnetty.

Esimerkki 2: Toimitusjohtaja
Lupia on myönnetty, jos hallituksessa on varsinaisena jäsenenä vähintään yksi ETA-alueella pysyvästi asuva henkilö. Lupia on myönnetty henkilöille, jotka asuvat pysyvästi Luganon sopimukseen liittyneessä maassa. Käytännössä tämä tarkoittaa henkilöitä, jotka asuvat pysyvästi Sveitsissä. Lupa on myönnetty myös Amerikan Yhdysvalloissa pysyvästi asuvalle Yhdysvaltain kansalaiselle. Tämä perustuu Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain väliseen ystävyys-, kauppa- ja konsulisopimukseen.

Muille kuin Sveitsissä asuville tai Yhdysvalloissa asuville Yhdysvaltojen tai Suomen kansalaisille lupa myönnetään ehdollisena niin, että lupa on voimassa niin kauan kuin hallituksessa on ainakin yksi ETA-alueella tai Sveitsissä asuva tai Yhdysvalloissa asuva Yhdysvaltojen tai Suomen kansalainen varsinaisena jäsenenä.

Esimerkki 3: Hallituksen jäsenet
Hallituksessa on kolme jäsentä, joista kaksi asuu Brasiliassa ja yksi Sveitsissä.
Lupa myönnetään Sveitsissä asuvalle Luganon sopimuksen nojalla ja muille ehdollisena siten, että he saavat toimia varsinaisina jäseninä toistaiseksi edellyttäen, että hallitukseen kuuluu vähintään yksi Sveitsissä tai Euroopan talousalueella asuva varsinainen jäsen.

Esimerkki 4: Hallituksen jäsenet
Hallituksessa on kolme jäsentä, joista yksi on USA:ssa asuva Suomen kansalainen, yksi asuu Sveitsissä ja yksi Taiwanissa.
Lupa myönnetään kaikille erikseen: Sveitsissä ja USA:ssa asuville ilman ehtoja Luganon sopimuksen ja konsulisopimuksen nojalla ja Taiwanissa asuvalle siten, että edellytetään hallituksen varsinaisiin jäseniin kuuluvan vähintään yksi Sveitsissä tai Euroopan talousalueella asuva.

Esimerkki 5: Hallituksen jäsenet
Hallituksessa on kolme jäsentä, joista kaksi on USA:ssa asuvia Suomen kansalaisia ja yksi asuu Venäjällä.
Lupa myönnetään kaikille erikseen: USA:ssa asuville ilman ehtoja ja Venäjällä asuvalle siten, että edellytetään hallituksen varsinaisiin jäseniin kuuluvan vähintään yksi Yhdysvalloissa asuva Yhdysvaltain tai Suomen kansalainen tai Sveitsissä tai Euroopan talousalueella asuva.

Esimerkki 6: Hallituksen jäsenet
Hallituksessa on kolme jäsentä, joista yksi on USA:ssa asuva Suomen tai USA:n kansalainen, yksi asuu Venäjällä ja yksi Kiinassa.
Lupa myönnetään kaikille erikseen: USA:ssa asuvalle ilman ehtoja ja Venäjällä ja Kiinassa asuvalle siten, että edellytetään hallituksen varsinaisiin jäseniin kuuluvan vähintään yksi Yhdysvalloissa asuva Yhdysvaltain tai Suomen kansalainen tai Sveitsissä tai Euroopan talousalueella asuva.

Esimerkki 7: Hallituksen jäsenet
Hallituksessa on kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Varsinaisista jäsenistä yksi asuu Venäjällä ja yksi Suomessa. Varajäsen asuu Venäjällä.
Lupa myönnetään varajäsenelle siten, että hänen korvatessaan varsinaisen jäsenen hallitukseen jää edelleen yksi ETA-alueella asuva jäsen.

Lupaa EI myönnetä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Kaikki hallituksen jäsenet asuvat esimerkiksi Venäjällä tai Australiassa.
  • Hallituksessa on yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen. Molemmat jäsenet Suomen kansalaisia, jotka asuvat pysyvästi Thaimaassa.
  • Hallituksessa on yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen. Varsinainen jäsen asuu Australiassa, varajäsen Suomessa (varajäsen ei tarvitse lupaa ja varsinaiselle ei myönnetä lupaa).
  • Lupaa haetaan hallituksen jäsenelle ja toimitusjohtajalle tilanteessa, jossa hallitus muodostuu yhdestä varsinaisesta jäsenestä ja yhdestä varajäsenestä, ja hallituksen varsinainen jäsen on sama henkilö kuin toimitusjohtaja ja hän asuu esimerkiksi Kuwaitissa.

PRH arvioi ja ratkaisee yksittäisen hakemuksen lupa-asian vasta hakemuksen käsittelyssä.

Miten haet lupaa?

Voit hakea lupaa PRH:lta joko lomaketta käyttäen tai vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella.

Miten haet lupaa lomakkeella?

Täytä lupahakemuslomake osakeyhtiön johto- tai vastuutehtävään ETA-alueen ulkopuolella pysyvästi asuvalle henkilölle. Jokaiselle lupaa hakevalle henkilölle tulee täyttää oma lomake. Lähetä päivätty ja allekirjoitettu lomake liitteineen PRH:een.

Avaa lomake: Lupahakemus yrityksen vastuutehtävään ETA-alueen ulkopuolella pysyvästi asuvalle henkilölle.

Miten haet lupaa vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella?

Voit hakea lupaa myös vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella suomeksi tai ruotsiksi. Samalla hakemuksella voi hakea lupaa sekä hallituksen jäsenille että toimitusjohtajalle. Yksilöi hakemuksessa kaikki haettavat luvat ja hakijat.

Kerro hakemuksessa seuraavat asiat:

  • Hakijan nimi, syntymäaika, kansalaisuus, asuinpaikka (kunta tai kaupunki) sekä valtio, jossa asuinpaikka sijaitsee.
  • Mihin osakeyhtiöön lupahakemus liittyy. Toiminimen lisäksi kerro Y-tunnus, jos osakeyhtiöllä se jo on.
  • Mitä lupaa tai lupia haetaan (esimerkiksi lupaa toimia osakeyhtiön hallituksen jäsenenä).
  • Hakijan tai tämän valtuuttaman asiamiehen postiosoite ja mahdolliset muut yhteystiedot päätöksen ja laskun postittamista varten. Päätös ja lasku lähetetään postitse.


Hakemus päivätään, ja sen allekirjoittaa jokainen hakija tai tämän valtuuttama asiamies. Kun asiamies allekirjoittaa hakemuksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Huomio! Älä ilmoita hakemuksessa hakijan henkilötunnusta tai kotiosoitetta.

Mitkä liitteet lupahakemukseen?

Liitä hakemukseen kopio hakijan passista tai muusta henkilöllisyystodistuksesta, jos hänellä ei ole suomalaista henkilötunnusta.

Liitä vieraskielisistä asiakirjoista käännökset joko suomeksi tai ruotsiksi.

Yhtiön perustamistilanteessa liitä oikeiksi todistetut kopiot perustamissopimuksesta ja yhtiöjärjestyksestä. Jos lupaa haetaan toimitusjohtajan tehtävään, liitä kopio valintapäätöksestä eli hallituksen pöytäkirjasta tai perustamissopimuksesta.

Hallitusta tai toimitusjohtajaa vaihdettaessa hakemukseen liitetään oikeaksi todistettu kopio valinnasta päättäneen kokouksen pöytäkirjasta. Huomio! Yleensä yhtiökokous päättää hallituksen valinnasta. Tavallisissa yhtiöissä hallitus valitsee toimitusjohtajan.

Lähetä hakemus postitse osoitteeseen:

Patentti- ja rekisterihallitus
Kaupparekisteri
00091 PRH

tai

suojatulla sähköpostilla PRH:n kirjaamoon. Lue lisää suojatun sähköpostin lähettämisestä.

Mitä luvan hakeminen maksaa?

Hakemusmaksu on 120 euroa ja se maksetaan jokaisesta ratkaistusta luvasta. Jos lupaa haetaan kolmelle hallituksen jäsenelle, peritään jokaisesta jäsenestä maksu. Maksu on siis silloin yhteensä 360 euroa. Lisäksi peritään laskutuslisää 6,50 euroa. Maksut laskutetaan jälkikäteen.

Edustaja Suomessa

Osakeyhtiöllä täytyy olla edustaja, jolla on oikeus ottaa vastaan haasteita ja muita tiedoksiantoja yhtiön puolesta. Edustajan kotipaikan täytyy olla Suomessa. Edustaja merkitään kaupparekisteriin.

Erillistä edustajaa ei kuitenkaan tarvitse valita, jos osakeyhtiöllä on kaupparekisteriin ilmoitettu ETA-alueella asuva hallituksen jäsen, hallituksen varajäsen, toimitusjohtaja, edustamiseen oikeutettu tai prokuristi.

Edustajan ilmoittamisesta kaupparekisteriin säädetään elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §:n 3 momentissa. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista.

Mitä teet luvalla?

Kun olet saanut luvan, liitä kaupparekisteri-ilmoitukseen oikeaksi todistettu kopio PRH:n lupapäätöksestä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 11.08.2021