Luvat ETAn ulkopuolella pysyvästi asuville

Jos henkilöllä ei ole pysyvää asuinpaikkaa Euroopan talousalueella (ETA), hän voi tarvita PRH:n luvan toimia kaupparekisteriin merkityn yrityksen johto- ja vastuutehtävissä. Esimerkiksi hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja voi tarvita luvan.

Henkilön kansalaisuus ei ratkaise luvan tarvetta.

Tutustu seuraaviin asioihin:

Mikä on lupakäytäntö?

Lupakäytäntö on ollut varsin tiukka. Alla on esimerkit lupakäytännöistä.

Esimerkki 1: Hallituksen varsinaiset jäsenet

Lupia on myönnetty henkilöille, jotka asuvat pysyvästi Luganon sopimukseen liittyneessä maassa. Käytännössä tämä tarkoittaa henkilöitä, jotka asuvat pysyvästi Sveitsissä. Myös Amerikan Yhdysvalloissa pysyvästi asuvalle Yhdysvaltain kansalaiselle on myönnetty lupa. Tämä perustuu Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain väliseen ystävyys-, kauppa- ja konsulisopimukseen.

Esimerkki 2: Toimitusjohtaja

Lupia on myönnetty, jos hallituksessa on varsinaisena jäsenenä vähintään yksi ETA-alueella pysyvästi asuva henkilö. Lupia on myönnetty henkilöille, jotka asuvat pysyvästi Luganon sopimukseen liittyneessä maassa. Käytännössä tämä tarkoittaa henkilöitä, jotka asuvat pysyvästi Sveitsissä. Lupa on myönnetty myös Amerikan Yhdysvalloissa pysyvästi asuvalle Yhdysvaltain kansalaiselle. Tämä perustuu Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain väliseen ystävyys-, kauppa- ja konsulisopimukseen.

PRH arvioi ja ratkaisee yksittäisen hakemuksen lupa-asian vasta hakemuksen käsittelyssä.

Kuka tarvitsee luvan?

Hallituksen varsinainen jäsen tai varajäsen

Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten luvan tarve arvioidaan aina erikseen.

Lupaa ei tarvita, jos vähintään yhdellä hallituksen varsinaisella jäsenellä on asuinpaikka ETA-alueella. Muussa tapauksessa PRH:n lupa tarvitaan kaikille varsinaisille jäsenille.

Lupaa ei tarvita, jos vähintään yhdellä hallituksen varajäsenellä on asuinpaikka ETA-alueella. Muussa tapauksessa PRH:n lupa tarvitaan kaikille varajäsenille.

Esimerkki: Yhtiön hallituksessa on kaksi jäsentä, joista yksi asuu Ruotsissa ja yksi Japanissa, sekä yksi Saksassa asuva varajäsen. PRH:n lupaa ei tarvita, koska sekä yhdellä jäsenellä että varajäsenellä on asuinpaikka ETA-alueella.

Tämä soveltuu myös mahdollisiin hallintoneuvoston jäseniin ja selvitysmiehiin.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajalla ja tämän mahdollisella sijaisella täytyy olla asuinpaikka ETA-alueella. Muussa tapauksessa on haettava PRH:n lupa.

Miten haet lupaa?

Hae lupaa vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella suomeksi tai ruotsiksi. Samalla hakemuksella voi hakea lupaa sekä hallituksen jäsenille että toimitusjohtajalle.

Kerro hakemuksessa seuraavat asiat:

  • Hakijan nimi, kansalaisuus, asuinpaikka sekä valtio, jossa asuinpaikka sijaitsee.
  • Mitä lupaa tai lupia haetaan (esimerkiksi lupaa toimia osakeyhtiön hallituksen jäsenenä).
  • Mihin osakeyhtiöön lupahakemus liittyy. Toiminimen lisäksi kerro Y-tunnus, jos osakeyhtiöllä se jo on.
  • Perustele luvan tarpeellisuus.
  • Hakijan tai tämän asiamiehen postiosoite ja mahdolliset muut yhteystiedot.


Hakemus päivätään, ja sen allekirjoittaa jokainen hakija tai tämän valtuuttamana henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Mitkä liitteet lupahakemukseen?

Liitä hakemukseen kopio hakijan passista tai muusta henkilöllisyystodistuksesta, jos hänellä ei ole suomalaista henkilötunnusta.

Liitä vieraskielisistä asiakirjoista käännökset joko suomeksi tai ruotsiksi.

Yhtiön perustamistilanteessa liitä oikeiksi todistetut kopiot perustamissopimuksesta ja yhtiöjärjestyksestä. Jos lupaa haetaan toimitusjohtajan tehtävään, liitä kopio valintapäätöksestä eli hallituksen pöytäkirjasta tai perustamissopimuksesta.

Hallitusta tai toimitusjohtajaa vaihdettaessa hakemukseen liitetään oikeaksi todistettu kopio valinnasta päättäneen kokouksen pöytäkirjasta. Huomio! Yleensä yhtiökokous päättää hallituksen valinnasta. Tavallisissa yhtiöissä hallitus valitsee toimitusjohtajan.

Postita hakemus osoitteeseen:

Patentti- ja rekisterihallitus
Kaupparekisteri
00091 PRH

Mitä maksaa?

Hakemusmaksu on 120 euroa ja se maksetaan jokaisesta ratkaistusta luvasta. Jos lupaa haetaan kolmelle hallituksen jäsenelle, peritään jokaisesta jäsenestä maksu. Maksu on siis silloin yhteensä 360 euroa. Lisäksi peritään toimitus- ja laskutuslisää 12 euroa. Maksut peritään jälkikäteen.

Edustaja Suomessa

Osakeyhtiöllä täytyy olla edustaja, jolla on oikeus ottaa vastaan haasteita ja muita tiedoksiantoja yhtiön puolesta. Edustajan kotipaikan täytyy olla Suomessa. Edustaja merkitään kaupparekisteriin.

Erillistä edustajaa ei tarvitse valita, jos osakeyhtiöllä kuitenkin on kaupparekisteriin ilmoitettu ETA-alueella asuva hallituksen jäsen, hallituksen varajäsen, toimitusjohtaja, edustamiseen oikeutettu tai prokuristi.

Edustajan ilmoittamisesta kaupparekisteriin säädetään elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §:n 3 momentissa. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista.

Mitä teet luvalla?

Kun olet saanut luvan, liitä kaupparekisteri-ilmoitukseen oikeaksi todistettu kopio PRH:n lupapäätöksestä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 19.10.2017