Luvat ulkomailla asuville

Euroopan Talousalueen ulkopuolella pysyvästi asuva tarvitsee tietyissä tapauksissa Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) luvan toimia osakeyhtiön hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana. Henkilön kansalaisuus ei ratkaise luvan tarvetta.

Osakeyhtiö/asunto-osakeyhtiö ja luvan tarve

Luvan hakeminen

Lupakäytäntö

ETA-alueeseen kuuluvat maat

Miten pysyvä asuinpaikka määräytyy? Kysy lisää maistraatista

Onko haettava oleskelulupaa? Kysy lisää Maahanmuuttovirastosta

Osakeyhtiö/asunto-osakeyhtiö ja luvan tarve

Osakkeenomistaja

Yleensä oikeutta osakkeiden omistamiseen ei ole rajoitettu asuin- tai kotipaikan eikä kansalaisuuden perusteella. Harvinaisia erityistilanteita koskee kuitenkin laki ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta.

Hallituksen varsinainen jäsen/varajäsen

Jos vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä on asuinpaikka ETA-alueella, lupaa ei tarvita. Muussa tapauksessa PRH:n lupa tarvitaan.

Huom! Varsinaisten jäsenten ja varajäsenten kohdalla tilanne lasketaan kuitenkin erikseen.

Esimerkki: Yhtiön hallituksessa on 2 varsinaista jäsentä ja 1 varajäsen
Varsinaiset jäsenet:
- Ruotsissa asuva ja Japanissa asuva
Varajäsen:
- Saksassa asuva

PRH:n lupaa ei tarvita, koska vähintään yhdellä sekä varsinaisista että varajäsenistä on asuinpaikka ETA-alueella.

Edellä mainitut periaatteet soveltuvat myös mahdollisiin hallintoneuvoston jäseniin ja selvitysmiehiin.

Osakeyhtiön toimitusjohtaja/toimitusjohtajan sijainen/isännöitsijä

Toimitusjohtajalla (ja mahdollisella sijaisella) tai isännöitsijällä on oltava asuinpaikka ETA-alueella. Muussa tapauksessa on haettava PRH:n lupa.

Edustaja Suomessa

Osakeyhtiöllä on oltava edustaja, jolla on oikeus ottaa vastaan haasteita ja muita tiedoksiantoja yhtiön puolesta. Edustajan kotipaikan on oltava Suomessa. Edustaja merkitään kaupparekisteriin. Jos yhtiöllä kuitenkin on kaupparekisteriin ilmoitettu hallituksen jäsen, hallituksen varajäsen, toimitusjohtaja, edustamiseen oikeutettu tai prokuristi, jolla on asuinpaikka Euroopan talousalueella, ei erillistä edustajaa tarvitse valita. Edustajan ilmoittamisesta kaupparekisteriin säädetään elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §:n 3 momentissa.

Luvan hakeminen

Lupaa haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella suomeksi tai ruotsiksi. Jos yhteen yritykseen liittyen haetaan useampia lupia, voidaan tehdä yksi hakemus, jossa yksilöidään kaikki haettavat luvat ja hakijat.

 • Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

1) Hakijan nimi, kansalaisuus, asuinpaikka sekä valtio, jossa asuinpaikka sijaitsee.
2) Mitä lupaa tai lupia haetaan (esimerkiksi lupaa toimia osakeyhtiön hallituksen jäsenenä).
3) Mihin yritykseen lupahakemus liittyy. Toiminimen lisäksi kerrotaan Y-tunnus, jos yrityksellä se jo on.
4) Perustelu luvan myöntämisen tarpeellisuudelle.
5) Hakijan tai tämän asiamiehen postiosoite ja mahdolliset muut yhteystiedot.

 • Hakemus päivätään ja sen allekirjoittaa jokainen hakija tai tämän valtuuttamana henkilö
 • Kun valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisätietoja valtakirjasta.

Lupahakemuksen liitteet

 • jos hakijalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, jäljennös hakijan passista
 • suomen- tai ruotsinkielinen käännös hakemukseen liitteenä olevista vieraskielisistä asiakirjoista

Yhtiön perustamistilanteessa hakemukseen liitetään

 • Perustettavasta yhtiöstä oikeaksi todistetut jäljennökset perustamissopimuksesta ja yhtiöjärjestyksestä.
 • Jos lupaa haetaan toimitusjohtajan tehtävään, jäljennös valintapäätöksestä eli hallituksen pöytäkirjasta tai perustamissopimuksesta.

Jos lupaa haetaan jo rekisteröidyn yhtiön hallitusta tai toimitusjohtajaa vaihdettaessa, hakemukseen liitetään

 • Oikeaksi todistettu jäljennös valinnasta päättäneen kokouksen pöytäkirjasta. Yleensä yhtiökokous päättää hallituksen valinnasta. Tavallisissa yhtiöissä hallitus valitsee toimitusjohtajan.

Hakemusmaksu

 • Hakemusmaksu (120 €) suoritetaan jokaisesta ratkaistusta luvasta. Jos lupaa haetaan kolmelle hallituksen jäsenelle, peritään kolme maksua (yhteensä 360 €). Maksu peritään jälkikäteen, kun on tehty päätös luvan myöntämisestä tai epäämisestä. Jos sekä päätös että lasku postitetaan asiakkaalle, peritään lisäksi toimitus- ja laskutuslisänä 12 €.

Kun kaupparekisteriin ilmoitetaan asia, johon Patentti- ja rekisterihallitus on antanut luvan, liitetään ilmoitukseen oikeaksi todistettu jäljennös lupapäätöksestä.

Hakemuksen postitusosoite:
PRH, Kaupparekisteri,
PL 1150, 00101 Helsinki

Lupakäytäntö

Lupakäytäntö on ollut varsin tiukka. Seuraavassa joitakin esimerkkejä lupakäytännöstä:

 • Hallituksen varsinaiset jäsenet: Lupia on myönnetty henkilöille, jotka asuvat pysyvästi Luganon sopimukseen liittyneessä maassa. Käytännössä tämä tarkoittaa henkilöitä, jotka asuvat pysyvästi Sveitsissä. Myös Amerikan Yhdysvalloissa pysyvästi asuvalle yhdysvaltain kansalaiselle on myönnetty lupa. Tämä perustuu Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain väliseen ystävyys-, kauppa- ja konsulisopimukseen.
 • Toimitusjohtaja: Lupia on myönnetty, mikäli hallituksessa on varsinaisena jäsenenä vähintään yksi Euroopan talousalueella pysyvästi asuva henkilö. Lupia on myönnetty henkilöille, jotka asuvat pysyvästi Luganon sopimukseen liittyneessä maassa. Käytännössä tämä tarkoittaa henkilöitä, jotka asuvat pysyvästi Sveitsissä. Lupa on myönnetty myös Amerikan Yhdysvalloissa pysyvästi asuvalle yhdysvaltain kansalaiselle. Tämä perustuu Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain väliseen ystävyys-, kauppa- ja konsulisopimukseen.

Esimerkit antavat yleiskuvan lupakäytännöstä. On kuitenkin hyvä muistaa, että yksittäiset hakemukset arvioidaan ja ratkaistaan vasta käsittelyssä.

Muut yritysmuodot ja luvan tarve

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 06.11.2014