Osakeyhtiö

Tästä osiosta löydät ohjeet osakeyhtiön perustamisen, muutosten ja lopettamisen ilmoittamiseen kaupparekisteriin.

Perustaminen

Osakeyhtiön perustaminen on aina ilmoitettava kaupparekisteriin. Osakeyhtiö syntyy rekisteröimisellä.

Muutokset

Jos osakeyhtiön rekisteröidyt tiedot muuttuvat, on ne ilmoitettava kaupparekisteriin. Myös uudet asiat on ilmoitettava. Esim. jos yhtiölle ei ole aiemmin rekisteröity toimitusjohtajaa ja sellainen on valittu. Yhtiöjärjestyksen muutokset tulevat voimaan vasta kun ne on rekisteröity.

Lopettaminen

Osakeyhtiötä ei voi vapaamuotoisesti lopettaa. Osakeyhtiö voi purkautua selviystilan, konkurssin, sulautumisen tai jakautumisen kautta. Osakeyhtiö voidaan myös poistaa rekisteristä.

Määräajat

Ilmoitukset on yleensä tehtävä viivytyksettä muutoksen jälkeen. Jotkut muutokset on ilmoitettava määrä-ajassa. Määräajan ylittymisestä voi seurata päätöksen raukeaminen. Yleisimpiä määräajassa tehtäviä ilmoituksia ovat osakeyhtiön perustaminen, osakepääoman alentaminen, osakeanti sekä optio- ja muiden erityisoikeuksien antaminen. Lisätietoja määräajoista saa ohjeista.

Vastuussa olevat henkilöt

Vastuussa ilmoituksen tekemisestä ovat hallituksen jäsenet ja muutostilanteissa lisäksi toimitusjohtaja tai näiden valtuuttama henkilö.

Laiminlyönti

Kaupparekisteritietoja käytetään paljon yritysten edustajien ja taustatietojen tarkistamiseen. Vanhentuneet rekisteritiedot voivat haitata yrityksen toimintaa.

Ilmoituksen laiminlyönnistä on säännös yritys- ja yhteisötietolain 19 §:ssä: Joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö säädetyn ilmoitusvelvollisuuden, voidaan tuomita, jollei teko ole vähäinen tai teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, yritys- ja yhteisötietoilmoituksen laiminlyönnistä sakkoon.

Mikäli ilmoituksen laiminlyönnistä aiheutuu vahinkoa, saattaa siitä seurata vahingonkorvausvelvollisuus. Jos määrä-ajassa tehtävä ilmoitus tai hakemus tehdään myöhässä, niin yhtiössä tehty päätös voi raueta.

Tukipalvelut yrityksen perustajalle

Vinkkejä yrityksen perustajalle tarjottavista tukipalveluista ELY-keskuksissa, Uusyrityskeskuksissa ja Yritys-Suomi -palveluissa löydät Yrityksen perustajalle -ohjeesta

Kaupparekisterin muutosilmoituksesta heti tieto sähköpostilla

Jos yhtiölle on ilmoitettu sähköpostiosoite kaupparekisteriin, niin sinne lähetetään automaattisesti sähköpostiviesti, kun yhtiön ilmoitus on saapunut kaupparekisteriin. Lisätietoja automaattisesta palvelusta.


YTJ-yrityshaussa ja kaupparekisterissä näkyvä yrityksen sähköpostiosoite on julkinen.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 11.05.2017