Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Kaupparekisterin tietosisältö

PRH merkitsee kaupparekisteriin yrityksiä koskevia tietoja vastaanottamiensa ilmoitusten, hakemusten ja tiedonantojen perusteella.

Rekisterin tietosisältö on säädetty laissa.

Kaupparekisterin tietolähteet

Rekisterin tietosisältö rakentuu

  • yritysten itsensä ilmoittamista tiedoista 
  • tuomioistuinten ja muiden viranomaisten toimittamien tiedonantojen pohjalta.

Tietojenvaihto eri EU-maiden kaupparekisterien välillä laajeni 2. maaliskuuta 2023. PRH rekisteröi osakeyhtiöiden ja julkisten osakeyhtiöiden kaupparekisteritietoihin tiedot niiden muissa EU-maissa sijaitsevista sivuliikkeistä. Tiedot sivuliikkeistä rekisteröidään kaupparekisteriin sitä mukaa kun eri EU-maat lähettävät tietoja.

Kaupparekisterilain 32 §:n mukaan PRH voi päivittää tiedostojaan ja tarkistaa ilmoituksissa ja niiden liitteissä mainittujen henkilöiden henkilötiedot väestötietojärjestelmästä.

Tiedot henkilöiden voimassa olevista liiketoimintakielloista alkamis- ja päättymispäivineen saadaan oikeusrekisterikeskukselta liiketoimintakiellosta annetun lain 21 §:n nojalla. Nämä tiedot päivitetään kaupparekisterijärjestelmään. Liiketoimintakielto ei koske prokuristina, äänettömänä yhtiömiehenä, edustamiseen oikeutettuna eikä elinkeinotoimintalain mukaisena edustajana toimimista. Rajoitetun liiketoimintakiellon tarkempi sisältö silloin, kun kielto ei koske henkilön tiettyjä rooleja yhtiössä, on saatavissa PRH:n asiakaspalvelusta.

Kaupparekisteriin merkittävät tiedot

Eri yritysmuodoista tehtävät rekisterimerkinnät määräytyvät kaupparekisterilain ja eri yritysmuotoihin ja yritystoimintaan yleisemmin liittyvien lakien perusteella. Näitä lakeja ovat esimerkiksi osakeyhtiölaki, laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä ja laki yrityssaneerauksesta.

Yleensä kaikista yritysmuodoista rekisteröidään ainakin seuraavat tiedot:

  • yrityksen nimi
  • yrityksen kotipaikka
  • yrityksen toimiala
  • kuka tai ketkä edustavat yritystä
  • yrityksen osoite.

Yritysmuotokohtaisesti kaupparekisteriin merkitään muitakin tietoja. Tutustu kaupparekisterilakiin Finlex-säädöstietopankissa.Avautuu uuteen välilehteen

Yritysten rekisteriotteet voivat näyttää erilaisilta riippuen yritysmuodosta ja yritysten ilmoittamista asioista. Myös lainsäädännön muuttumisen vuoksi rekisteriotteet saattavat erota toisistaan.

Kaupparekisteriin merkitään myös henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelystä ja luovuttamisesta kerrotaan PRH:n perusrekisterin tietosuojaselosteessa.

Kaupparekisteri-ilmoitus ja sen liitteet

Rekisteriotteelle merkittävien seikkojen lisäksi tietoa yrityksistä löytyy rekisteri-ilmoituksista ja niiden liitteinä olevista erilaisista asiakirjoista, kuten yhtiökokouksen ja hallituksen pöytäkirjoista. Asiakirjat ovat julkisia ja jokaisen saatavissa. Lue lisää kaupparekisterin julkisuudesta.

Kaupparekisterin perusaineistoon kuuluvat myös yritysten ilmoituksiin liitetyt yhteisösäännöt, kuten yhtiöjärjestykset ja yhtiösopimukset. Tutustu kaupparekisterin tietopalveluihin.

Taulukko kaupparekisterin tietosisällöstä

Ohessa on taulukko, josta ilmenee eri yritysmuodoista rekisteriin merkittäviä tietoja. Taulukko ei ole tyhjentävä: merkintöjä tehdään muistakin kuin taulukossa mainituista seikoista.

Kaikkia rekisterimerkintöjä ei voi tehdä kaikille yritysmuodoille.

Rekisteriin merkittävä tieto Seloste
Aputoiminimi Aputoiminimi, jolla yritys harjoittaa osaa toiminnastaan
Aputoiminimen toimiala Aputoiminimellä harjoitettava osa toimialasta
Edunsaaja Tieto siitä, onko yritys tehnyt edunsaajailmoituksen
Edustaja Edustajan henkilötiedot
Edustaminen
Yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen määräys yhtiön edustamisesta
Edustamisoikeudet
Oikeutetun henkilötiedot ja edustamisen tapa (yksin, kaksi yhdessä tai muuten useat yhdessä)
Erilajiset osakkeet
Osakelajit ja niiden lukumäärä
Hallintoneuvosto Hallintoneuvoston jäsenten henkilötiedot ja asema (puheenjohtaja, varsinainen jäsen, varajäsen)
Hallitukselle annetut valtuutukset osakeantiin, optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamiseen, yhtiön osakkeiden lunastukseen ja hankkimiseen Yhtiökokouksen päivämäärä, jolloin valtuutuksesta on päätetty, valtuutuksen päättymispäivämäärä, valtuutuksen määrä, niiden osakkeiden lukumäärä ja lajit, joita valtuutus koskee
Hallitus Hallituksen jäsenten henkilötiedot ja asema (puheenjohtaja, varsinainen jäsen, varajäsen)
Isännöitsijä Isännöitsijän, isännöitsijäyhteisön ja päävastuullisen isännöitsijän tiedot
Jakautuminen Ks. sulautuminen
Jälkiapportti Yhtiökokouksen päivämäärä, jolloin sopimus omaisuuden hankinnasta julkiselle osakeyhtiölle jälkiapporttina on hyväksytty
Kaupparekisterinumero Y-tunnus korvannut 1.4.2001. Annettu yrityksille, jotka on rekisteröity ennen 1.4.2001.
Konkurssi Konkurssin alkaminen, konkurssin jääminen sillensä, konkurssimenettelyn lopettaminen, yhtiön purkautuminen tai lopputilitys, toiminnan jatkaminen konkurssin jälkeen
Kotipaikka Kunta Suomessa
Lakimääräinen edustaminen Maininta esimerkiksi hallituksen osakeyhtiölakiin tai osuuskuntalakiin perustuvasta edustusvallasta
Lakkaaminen Lakkaamispäivä, lopettamistyyppi (esimerkiksi yhtiö on sulautunut toiseen yhtiöön, konkurssi, yhtiö on purkautunut, yhtiö on poistettu kaupparekisterilain 29 §:n nojalla, selvitystila)
Nimellisarvo Yhtiöjärjestyksessä määrätty osakkeen nimellisarvo
Optio- tai muu erityinen oikeus Yhtiökokouksen tai hallituksen kokouksen päivämäärä, annettavien osakkeiden lukumäärä osakelajeittain
Osakepääoma Osakepääoman suuruus
Osakkeiden lukumäärä
Osakkeiden lukumäärä osakelajeittain
Osoite- ja yhteystiedot Postiosoite, käyntiosoite, sähköposti, puhelin, kotisivun www-osoite
Osuusmaksu Osuusmaksun suuruus (nimellisarvo)
Perustamistiedot Perustamissopimuksen tai yhtiösopimuksen allekirjoituspäivämäärä
Prokura Prokuristin henkilötiedot ja edustamisen tapa (yksin, kaksi yhdessä tai muuten useat yhdessä)
Rekisteröintipäivä Päivämäärä, jolloin PRH on tehnyt rekisterimerkinnän
Rinnakkaistoiminimi Toiminimen erikielinen ilmaisu ja kieli
Saneeraus Mahdollinen väliaikainen kielto tai kiellon lakkaaminen, saneerausmenettelyn aloittaminen, saneerausmenettelyn lopettaminen, selvittäjä
Selvitystila Selvitystilaan asettaminen, julkinen haaste velkojille, selvitystilan lopettaminen, yhtiön purkautuminen, mahdollinen jatkoselvitystila, selvitysmies (selvitysmies tai varaselvitysmies, henkilötiedot, miten selvitysmies edustaa yhtiötä)
Sulautuminen Sulautumisen osapuolina olevat yritykset ja niiden Y-tunnukset, sulautumissuunnitelman allekirjoituspäivämäärä, kuulutus velkojille, sulautumisen täytäntöönpano, lopputilitys
Tilikausi Tilikauden alkamis- ja päättymispäivämäärä, poikkeava tilikausi
Tilinpäätösasiakirjat Ajanjakso, jota tilinpäätös koskee. Maininta mahdollisesta konsernitilinpäätöksestä.
Tilintarkastajat Tilintarkastajan, tilintarkastusyhteisön ja päävastuullisen tilintarkastajan tiedot
Toimiala Yrityksen toimiala
Toiminimenkirjoittajat Toiminimen kirjoittamiseen oikeutetun henkilön henkilötiedot ja nimenkirjoittamistapa (yksin, kaksi yhdessä tai muuten useat yhdessä)
Toiminimi Yrityksen nimi
Toimitusjohtaja Toimitusjohtajan henkilötiedot ja asema (toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen)
Ulkomaalaiset sivuliikkeet Toiseen EU-maahan rekisteröidyn sivuliikkeen nimi, rekisterinumero, EUID-tunnus ja rekisteröintivaltio
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiökokouksen päivämäärä, jolloin muuttamisesta on päätetty
Yhtiömiehet Yhtiömiehen henkilötiedot ja asema (vastuunalainen yhtiömies, äänetön yhtiömies). Äänettömän yhtiömiehen panoksen suuruus. Jos yhtiömies on oikeushenkilö: nimi, rekisterinumero ja rekisteri, johon se on merkitty.
Yhtiösopimuksen muuttaminen
Yhtiösopimuksen muuttamispäivämäärä
Yksityinen elinkeinonharjoittaja
Elinkeinonharjoittajan henkilötiedot
Yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus) Seitsemän numeroa, väliviiva ja tarkistusnumero
Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 21.05.2024