Perustaminen ja rekisteröinti

Säätiö voidaan perustaa joko perustamiskirjalla tai testamentin määräyksellä. Kummassakin menettelyssä säätiö syntyy, kun se merkitään säätiörekisteriin. Erillistä perustamislupaa ei säätiön perustamisessa enää tarvita. Säätiön perustamisesta säädetään säätiölain 2 luvussa; ks. Valtion säädöstietopankki FINLEX.

Perustettavalla säätiöllä on oltava peruspääoma, joka on vähintään 50 000 euroa.

Sääntöjen ennakkotarkastus

Säätiön perustaja voi pyytää etukäteen maksullista ennakkotarkastusta perustettavan säätiön säännöille. Jos säätiörekisteriin tehtävän perusilmoituksen liitteenä olevat säännöt on ennakkotarkastettu PRH:ssa, se nopeuttaa perusilmoituksen käsittelyä, koska sääntöjä ei tarvitse enää tarkastaa ja vältytään mahdolliselta sääntöjen korjauttamiselta. Lue lisää ennakkotarkastuksesta.

Säätiön perusilmoitus

Säätiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa perustamiskirjan allekirjoittamisesta tai säätiön perustaminen raukeaa. Jos testamentin tekijä on allekirjoittanut perustamiskirjan, ilmoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun testamentti on saanut lainvoiman. PRH voi perustellusta syystä pidentää perusilmoituksen tekemiselle säädettyä määräaikaa.

Lomakkeet

Luonnollisten henkilöiden yksilöintitiedot ilmoitetaan kaupparekisteriin erityisellä henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja ihmisten kotiosoitteita. Lue lisää henkilötunnuksista ja kotiosoitteista.

Lomakkeen Y1 allekirjoittaa hallituksen varsinainen jäsen tai tämän valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Liitteet

Ilmoitukseen tulee liittää

  • perustamiskirja alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä
  • säätiön säännöt
  • jos säätiö perustetaan testamentin määräyksellä, selvitys siitä, että testamentti on saanut lainvoiman
  • säätiön tilintarkastajan lausunto siitä, että säätiön peruspääoma on suoritettu säätiölle ja että peruspääoman osalta on muutenkin noudatettu perustamiskirjan ja sääntöjen määräyksiä ja että säätiöllä on säätiölain 2 luvun 4 §:ssä tarkoitettu talousarvio ja toiminta- ja rahoitussuunnitelma.

Käsittelymaksu

Säätiön perustamisilmoitus maksaa 800 euroa. PRH lähettää ilmoittajalle laskun käsittelymaksun suorittamiseksi sen jälkeen kun säätiön tekemä ilmoitus on käsitelty. Jos säätiön säännöt on ennakkotarkastettu, ilmoitus maksaa 200 euroa. Lue lisää maksullisesta ennakkotarkastuksesta.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 22.02.2016