Gå direkt till innehållet
Valikko

Filial: bokslut till handelsregistret

Filialer, registrerade i Finland, till utländska näringsidkare måste lämna in sitt bokslut till handelsregistret inom 6 månader från räkenskapsperiodens utgång.

Inlämningstiden för bokslut kan vara längre än 6 månader om den utländska näringsidkarens hemland ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och inlämningstiden enligt landets lagstiftning är över 6 månader. Då ska bokslutet lämnas in inom den tid som anges i lagstiftningen i nämnda land.

I lagstiftningen om försäkringsbolag, kreditinstitut och penninginrättningar finns det särskilda bestämmelser om publiceringen av deras filialers bokslut.

Vilka bokslutshandlingar som ska lämnas in och på vilket sätt de ska lämnas in beror på om bokslutet har upprättats enligt EU:s regelverk eller inte.

Se nedan vilket fall som gäller ditt företag och läs våra närmare inlämningsanvisningar:

De boks­lutshand­lin­gar som ska läm­nas in och in­läm­nings­sätt

Inte en­ligt EU:s re­gel­verk

Om bokslutet inte har upprättats enligt EU:s regelverk, lämna in filialens bokslut som har upprättats enligt finländsk lag.

Gå till anvisningarna: Filialens bokslut – bokslutet har inte upprättats enligt EU:s regelverk (stater utanför EU).

Boks­lu­tet en­ligt EU:s re­gel­verk

Lämna in bokslutshandlingarna i sådan form som de har upprättats, reviderats och offentliggjorts enligt lagstiftningen i nämnda land.

Gå till anvisningarna: Filialens bokslut – bokslutshandlingarna har upprättats enligt EU:s regelverk.

Utskriftsversion Uppdaterad 09.02.2023