Gå direkt till innehållet
Meny

Filial: bokslut till handelsregistret

Filialer, registrerade i Finland, till utländska näringsidkare måste lämna in sitt bokslut till handelsregistret inom 6 månader från räkenskapsperiodens utgång.

Inlämningstiden för bokslut kan vara längre än 6 månader om den utländska näringsidkarens hemland ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och inlämningstiden enligt landets lagstiftning är över 6 månader. Då ska bokslutet lämnas in inom den tid som anges i lagstiftningen i nämnda land.

Se nedan vilket fall som gäller ditt företag och läs våra närmare inlämningsanvisningar:

De boks­lutshand­lin­gar som ska läm­nas in och in­läm­nings­sätt

Inte en­ligt EU:s re­gel­verk

Om bokslutet inte har upprättats enligt EU:s regelverk, lämna in filialens bokslut som har upprättats enligt finländsk lag.

Boks­lu­tet en­ligt EU:s re­gel­verk

Lämna in bokslutshandlingarna i sådan form som de har upprättats, reviderats och offentliggjorts enligt lagstiftningen i nämnda land.

Utskriftsversion Uppdaterad 28.06.2023