Likvidation av bostadsaktiebolag

Enligt lagen kan ett bostadsaktiebolag inte lösas upp utan ett formellt förfarande. Upplösningen av ett bostadsaktiebolag sker vanligtvis genom likvidation.

Likvidationen framskrider steg för steg och tar åtminstone fem månader. Vid en sedvanlig likvidation ska du lämna in följande anmälningar:

1. Försättande i likvidation, anmälan till handelsregistret och sökande av offentlig stämning på borgenärerna
2. Godkännande av slutredovisning: anmälan till handelsregistret

Nedan redogör vi hur en anmälan om likvidation lämnas in till handelsregistret. Mer information om åtgärderna kring likvidation hittar du i 22 kap. i bostadsaktiebolagslagen (författningsdatabasen Finlex) och i juridisk litteratur.

Nederst på sidan finns information om och länkar till vissa specialfall, såsom försättande i likvidation med stöd av PRS beslut samt anmälan om avslutande av likvidation och fortsatt verksamhet.

1. Försättande i likvidation, anmälan till handelsregistret och sökande av offentlig stämning på borgenärerna

Aktieägarna beslutar om likvidation i en bolagsstämma och utser en eller flera likvidatorer. Utöver bolagsstämmans enhälliga beslut krävs de andra aktieägarnas samtycken. Likvidatorerna sköter bolagets ärenden under likvidationen. Likvidatorn anmäler om likvidation och söker offentlig stämning på bolagets borgenärer hos PRS.

Vem kan utses till likvidator?

Likvidatorn måste vara en fysisk person. Följande kan inte utses till likvidator: minderåriga, personer som har satts i konkurs, som har meddelats näringsförbud, för vilka en intressebevakare har förordnats eller vars handlingsbehörighet har begränsats. Däremot kommer styrelseledamöter, verkställande direktören, personer utanför bolaget (till exempel advokater eller andra som har accepterat uppdraget) mycket bra i fråga som likvidator.

Likvidatorn (eller en av flera likvidatorer) ska vara bosatt inom EES-området, till exempel i Finland, Tyskland eller Estland. I annat fall måste ett tillstånd sökas hos PRS för den utomlands bosatta personen.

Anmälan till handelsregistret och ansökan om offentlig stämning

Likvidatorn: Lämna in anmälan på följande tre blanketter:
Blankett Y4, bilaga 13B och personuppgiftsblankett

Bolagets borgenärer ska informeras om likvidationen. Detta ska göras med offentlig stämning, fast bolaget inte skulle ha skulder eller borgenärer. Samtidigt kan du ansöka offentlig stämning på borgenärer.

 • Fyll i följande uppgifter: grunduppgifterna och de uppgifter som har ändrats på blankett Y4 samt punkterna "Likvidation, I Försättande i likvidation och II Offentlig stämning" på blankett 13, sida 6. Anmäl dina egna personuppgifter på personuppgiftsblanketten. Ange uppgifterna om samtliga likvidatorer om de är fler än en till antalet. Ange inga personbeteckningar på andra blanketter eller bilagor.
 • Bifoga en styrkt kopia av eller ett utdrag ur protokollet från den bolagstämma som fattade beslutet om likvidationen och likvidatorn/likvidatorerna.
 • Bifoga vid behov en redogörelse om samtycken för de aktieägare som inte var närvarande vid bolagsstämman (till exempel ett intyg över erhållna samtycken, som likvidatorn undertecknat).
 • Underteckna blanketten. Du kan också befullmäktiga någon annan att underteckna anmälan.
 • Betala en behandlingsavgift på 295 euro (anmälan om likvidation 85 euro plus offentlig stämning 210 euro). Gå till våra betalningsanvisningar .
 • Det är också möjligt att ansöka om offentlig stämning vid ett senare tillfälle.

Likvidatorn: Informera borgenärerna senast en månad före den i stämningen utsatta dagen

Vi antecknar den offentliga stämningen och den utsatta dag som gäller för borgenärerna på bolagets handelsregisterutdrag. Utdraget skickas till likvidatorn (eller till ett ombud som har angivits på anmälan). Dessutom publiceras stämningen i Officiella tidningen senast tre månader före den utsatta dagen.

I den offentliga stämningen uppmanar vi borgenärerna att anmäla sina fordringar till oss senast den utsatta dagen. Senast en månad före den i stämningen angivna dagen ska likvidatorn (likvidatorerna) underrätta borgenärerna som bolaget har kännedom om både om den offentliga stämningen och om en förteckning över de skulder som sökanden vet att gäldenären har (3 § i lagen om offentlig stämning).

Efter den utsatta dagen informerar vi likvidatorn eller ett av honom/henne befullmäktigat ombud om borgenärerna har anmält sina fordringar till PRS.

2. Godkännande av slutredovisning vid bolagsstämma och anmälan till handelsregistret

Bolaget anses vara upplöst när likvidatorerna har lagt fram en slutredovisning på bolagsstämman. Mer information om slutredovisning: se författningsdatabasen Finlex . Likvidatorn/likvidatorerna ska utan dröjsmål anmäla upplösningen för registrering.

Likvidatorn: Lämna in anmälan om upplösningen av bolaget och slutredovisningen på följande blanketter: Blankett Y4 och bilaga 15 (pdf).

 • Blankett Y4: Fyll i grunduppgifterna och kryssa för de vederbörliga rutorna i punkten "Anmälan om nedläggning" samt anmäl slutredovisningen i fältet "Ytterligare information". Blankett 15: Fyll i företagets firma, företags- och organisationsnumret samt de fält som avser likvidation och bokföringsmaterial.
 • Underteckna blanketten. Du kan också befullmäktiga någon annan att underteckna anmälan.
 • Anmälan är avgiftsfri.
 • Bifoga en styrkt kopia av eller ett utdrag ur protokollet från den bolagstämma där slutredovisningen lades fram samt själva slutredovisningen.
 • Det är också möjligt att anmäla slutredovisningen för sig.

Andra situationer kring likvidation

Försättande i likvidation med stöd av PRS beslut: läs mer.

Fortsatt verksamhet och avslutande av likvidation

Om bolaget ändå beslutar att fortsätta sin verksamhet och avsluta likvidationen, ska beslutet fattas av bolagsstämman. Samtidigt ska en styrelse och vid behov revisorer utses för bolaget. Ett enhälligt beslut av stämman krävs om avslutande av likvidation. Därtill behövs de aktieägares samtycke som inte har godkänt ärendet vid bolagsstämman. Se 22 kap. 19 § i lagen om bostadsaktiebolag (författningsdatabasen Finlex) för mer information.

Den på borgenärerna utfärdade offentliga stämningen förfaller när avslutandet av likvidationen har registrerats. Likvidatorerna ska även i detta fall ge en slutredovisning om sin verksamhet.

Styrelseledamot eller verkställande direktören: Anmäl om avslutandet av likvidationen och om fortsatt verksamhet till handelsregistret på följande blanketter: Y4, bilaga 13B och personuppgiftsblankett

 • Underteckna blanketten.
 • Bifoga en styrkt kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet.
 • Bifoga vid behov en redogörelse om erhållna samtycken.
 • Bifoga också en styrkt kopia av eller ett utdrag ur styrelseprotokollet, om till exempel styrelsen har utsett en disponent.
 • Obs. Bifoga inte handlingar (till exempel protokoll) som innehåller personbeteckningar eller fysiska personers adresser. Läs mer.
 • Betala en behandlingsavgift på 85 euro plus 40 euro/ärende för anmälan av styrelse, disponenten, revisorer, prokurister och personer med rätt att företräda bolaget. Exempel: Behandlingsavgiften för avslutande av likvidation och ny styrelse är 125 euro. Exempel: Behandlingsavgiften för avslutande av likvidation, ny styrelse och ny verkställande direktör är 165 euro. Se våra betalningsanvisningar .

Anmälan om fortsatt likvidation

Likvidationen måste fortsätta om det efter upplösnigen av bolaget dyker upp nya tillgångar, det väcks talan mot bolaget eller det behövs andra utredningar. Se 22 kap. 18 § i lagen om bostadsaktiebolag (författningsdatabasen Finlex).

Likvidatorn: Anmäl om fortsatt likvidation till handelsregistret på följande blanketter:
Y4, bilaga 13B och personuppgiftsblankett. Behandlingsavgiften är 85 euro. Se våra betalningsanvisningar .

Utskriftsversion
Uppdaterad 31.12.2018