Verkliga förmånstagare registreras från 1 juli 2019

Patent- och registerstyrelsen (PRS) börjar registrera uppgifter om verkliga förmånstagare i företag och sammanslutningar den 1 juli 2019.

Förmånstagaruppgifterna för företag antecknas i handelsregistret, för stiftelser i stiftelseregistret och för föreningar i föreningsregistret.

När måste förmånstagare anmälas?

Företag måste lämna in en anmälan om förmånstagare till handelsregistret 1 juli 2019–1 juli 2020, och därefter alltid när uppgifterna ändras.

Obs! Företaget måste lämna in en anmälan även om företaget inte har några förmånstagare eller kännedom om dem.

Före juli 2019 går det inte att anmäla förmånstagare för registrering.

Vem är förmånstagare?

Med förmånstagare avses i penningtvättslagen en person som antingen äger ett företag eller på annat sätt utövar ett bestämmande inflytande i företaget. De som fyller minst ett av följande villkor anses vara förmånstagare:

 • Personen äger direkt eller indirekt mer än 25 procent av företagets aktier.
 • Personen har direkt eller indirekt mer än 25 procent av rösträtten i företaget.
 • Personen utövar på annan grund faktiskt ett bestämmande inflytande i företaget eller sammanslutningen.

Indirekt ägande eller utnyttjande av rösträtten avser en situation där det bestämmande inflytandet utövas genom ett annat företag. Med annan grund avses till exempel ett aktieägaravtal.

Identifiering av förmånstagare ligger på företagets ansvar. PRS tar inte ställning till vem som är förmånstagare i företaget eller sammanslutningen.

Se våra exempel på förmånstagare.

Vilka företag lämnar in en anmälan om förmånstagare?

En del av företagen måste anmäla sina förmånstagare för registrering. Vissa företag och sammanslutningar lämnar inte in anmälan.

Företaget lämnar in anmälan om förmånstagare Bolaget lämnar in anmälan
endast om förmånstagaren inte är bolagsman
Företaget eller sammanslutningen
lämnar inte in anmälan
aktiebolag, publikt aktiebolag öppet bolag
börsbolag
andelslag kommanditbolag enskild näringsidkare ("firma")
ömsesidigt försäkringsbolag,
publikt ömsesidigt försäkringsbolag

bostadsaktiebolag
sparbank ömsesidigt fastighetsaktiebolag
andelsbank förening
bostadsrättsförening stiftelse
försäkringsförening religionssamfund
försäkringsaktiebolag,
publikt försäkringsaktiebolag
europabolag
europeisk ekonomisk intressegruppering
hypoteksförening

En filial till utländsk näringsidkare ska anmäla uppgifterna om förmånstagare enligt lagstiftningen i näringsidkarens hemland.

Öppna bolag och kommanditbolag behöver i regel inte anmäla förmånstagare. De ska lämna in en anmälan endast om förmånstagaren inte är bolagsman i bolaget.

Börsbolag och enskilda näringsidkare ("firmor") lämnar inte in någon anmälan.

Bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag, stiftelser, religionssamfund och föreningar lämnar inte in någon anmälan.

Hur anmäler jag från 1 juli 2019?

Anmälan om förmånstagare är gratis.

Lämna in din anmälan om förmånstagare i e-tjänsten på ytj.fi från och med den 1 juli 2019. Anmäl också ändringar i uppgifterna i e-tjänsten.

Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Anmälan undertecknas av samma person som undertecknar företagets övriga anmälningar till handelsregistret, till exempel styrelseledamot, verkställande direktör eller ansvarig bolagsman.

Ett företag kan befullmäktiga (auktorisera) en utomstående person att lämna in e-anmälan på företagets vägnar. Auktorisering måste lämnas in via e-tjänsten på ytj.fi. Läs mer om auktoriseringar på ytj.fi.

Vilka uppgifter samlas in om förmånstagare?

I registret antecknas följande uppgifter:

 • namn
 • personbeteckning eller födelsedatum
 • medborgarskap
 • hemland
 • hemkommun
 • grund för och omfattning av det bestämmande inflytandet eller ägarandelen.

PRS lämnar ut uppgifter om förmånstagare ur handelsregistret till de som använder uppgifterna i enlighet med penningtvättslagen.

Varför registreras förmånstagare?

Penningtvättslagen, och EU:s penningtvättsdirektiv som utgör grunden till lagen, förutsätter att företaget eller sammanslutningen

 • identifierar sina verkliga förmånstagare
 • anmäler deras uppgifter för registrering och
 • ser till att uppgifterna är uppdaterade.

Tillämplig lag

Verklig förmånstagare definieras i 1 kap. 5–7 § i penningtvättslagen.

Bestämmelser om registrering av verkliga förmånstagare i företag finns i handelsregisterlagen.

Bestämmelser om registrering av styrelsemedlemmarna i en förening finns i föreningslagen.

Bestämmelser om registrering av styrelsemedlemmarna i ett religionssamfund finns i religionsfrihetslagen.

Bestämmelser om registrering av ledamöterna i styrelsen och förvaltningsrådet för en stiftelse finns i stiftelselagen.

Läs mer i författningsdatabasen Finlex:

Utskriftsversion
Uppdaterad 17.06.2019