Uppgifter om förmånstagare (ägare) i företag ska antecknas i handelsregistret senast 1 juli 2020

De flesta företag måste anmäla sina verkliga förmånstagare till handelsregistret. Till exempel alla aktiebolag och andelslag måste lämna in en anmälan.

Anmälan är gratis.

Med förmånstagare avses i penningtvättslagen en person som antingen äger ett företag eller på annat sätt utövar ett bestämmande inflytande i företaget. Förmånstagarna är i de flesta fall ägare i bolag.

Uppgifterna om förmånstagare är inte offentliga på samma sätt som övriga uppgifter i handelsregistret. Uppgiften om att en anmälan om förmånstagare har registrerats är ändå offentlig. Läs mer i vår dataskyddsbeskrivning för förmånstagaruppgifter.

Lämna in din anmälan om förmånstagare till handelsregistret senast 1 juli 2020, och alltid när uppgifterna om förmånstagare ändras eller när du har startat ett nytt företag.

Obs! Företaget måste lämna in en anmälan även om det inte har några förmånstagare enligt penningtvättslagen eller kännedom om sina förmånstagare.


Här finns information om följande:

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.


Var kan jag se om uppgifter om förmånstagare i mitt företag har registrerats?

I Sökning av kungörelser i informationstjänsten Virre kan du med FO-numret kontrollera om företaget har registrerade anmälningar om förmånstagare.

I sökresultaten visas registreringen av en förmånstagaranmälan med anteckningen "Verkliga förmånstagare" i kolumnen "Registrerat ärende". Gå till Sökning av kungörelser i informationstjänsten Virre.

Varför registreras uppgifter om förmånstagare?

Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017, penningtvättslagen), och EU:s penningtvättsdirektiv som utgör grunden till lagen, förutsätter att företaget eller sammanslutningen

  • identifierar sina verkliga förmånstagare
  • anmäler deras uppgifter för registrering och
  • ser till att uppgifterna är uppdaterade.

Syftet med penningtvättslagen är att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, att främja avslöjande och utredning av sådan verksamhet och att effektivisera spårning och återtagande av brottsvinningen. Verkliga förmånstagare definieras i 1 kap. 5–7 § i lagen.

Tillämplig lag

Verklig förmånstagare definieras i 1 kap. 5–7 § i penningtvättslagen.

Bestämmelser om registrering av verkliga förmånstagare i företag finns i handelsregisterlagen.

Bestämmelser om registrering av styrelsemedlemmarna i en förening finns i föreningslagen.

Bestämmelser om registrering av styrelsemedlemmarna i ett religionssamfund finns i religionsfrihetslagen.

Bestämmelser om registrering av ledamöterna i styrelsen och förvaltningsrådet för en stiftelse finns i stiftelselagen.

Läs mer i författningsdatabasen Finlex:

Utskriftsversion
Uppdaterad 03.04.2020