Uppgifter om förmånstagare (ägare) i företag ska antecknas i handelsregistret senast 1 juli 2020

De flesta företag måste anmäla sina verkliga förmånstagare till handelsregistret. Till exempel alla aktiebolag och andelslag måste lämna in en anmälan.

Med förmånstagare avses i penningtvättslagen en person som antingen äger ett företag eller på annat sätt utövar ett bestämmande inflytande i företaget. Förmånstagarna är i de flesta fall ägare i bolag. Läs mer: Vem är förmånstagare?

Varför registreras uppgifter om förmånstagare?

Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017, penningtvättslagen), och EU:s penningtvättsdirektiv som utgör grunden till lagen, förutsätter att företaget eller sammanslutningen

 • identifierar sina verkliga förmånstagare
 • anmäler deras uppgifter för registrering och
 • ser till att uppgifterna är uppdaterade.

Syftet med penningtvättslagen är att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, att främja avslöjande och utredning av sådan verksamhet och att effektivisera spårning och återtagande av brottsvinningen. Verkliga förmånstagare definieras i 1 kap. 5–7 § i lagen.


Här nedan finns information om följande:


Studera också följande:

När måste förmånstagare anmälas?

Företag måste lämna in en anmälan om förmånstagare till handelsregistret senast 1 juli 2020, och alltid när uppgifterna om förmånstagare ändras eller när du har startat ett nytt företag.

Obs! Företaget måste lämna in en anmälan även om det inte har några förmånstagare enligt penningtvättslagen eller kännedom om sina förmånstagare.

Vilka företag lämnar in en anmälan om förmånstagare?

En del av företagen måste anmäla sina förmånstagare för registrering. Vissa företag och sammanslutningar lämnar inte in anmälan.

  Företaget lämnar in anmälan om förmånstagare Bolaget lämnar in anmälan
  endast om förmånstagaren inte är bolagsman
  Företaget eller sammanslutningen
  lämnar inte in anmälan
  aktiebolag, publikt aktiebolag öppet bolag
  börsbolag
  andelslag kommanditbolag enskild näringsidkare ("firma")
  ömsesidigt försäkringsbolag,
  publikt ömsesidigt försäkringsbolag

  bostadsaktiebolag
  sparbank ömsesidigt fastighetsaktiebolag
  andelsbank förening
  bostadsrättsförening stiftelse
  försäkringsförening religionssamfund
  försäkringsaktiebolag,
  publikt försäkringsaktiebolag
  europabolag
  europeisk ekonomisk intressegruppering
  hypoteksförening

  En filial till utländsk näringsidkare ska anmäla uppgifterna om förmånstagare enligt lagstiftningen i näringsidkarens hemland.

  Öppna bolag och kommanditbolag behöver i regel inte anmäla förmånstagare. De ska lämna in en anmälan endast om förmånstagaren inte är bolagsman i bolaget.

  Börsbolag och enskilda näringsidkare ("firmor") lämnar inte in någon anmälan.

  Bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag, stiftelser, religionssamfund och föreningar lämnar inte in någon anmälan.

  Hur anmäler jag?

  Anmälan om förmånstagare är gratis.

  Lämna in din anmälan om förmånstagare i e-tjänsten på ytj.fi. Anmäl också ändringar i uppgifterna i e-tjänsten.

  Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Läs våra anvisningar för att lämna in en anmälan om förmånstagare.

  Lämna in din anmälan.


  Vilka uppgifter samlas in om förmånstagare?

  Följande uppgifter om förmånstagare antecknas i handelsregistret:

  • namn
  • personbeteckning eller födelsedatum
  • medborgarskap
  • hemkommun, eller hemland och hemadress om personen bor utomlands
  • grund för och omfattning av det bestämmande inflytandet eller ägarandelen.

  Läs mer i vår dataskyddsbeskrivning för förmånstagaruppgifter.

  Vem får ta del av uppgifterna?

  Uppgifterna om förmånstagare är inte offentliga på samma sätt som övriga uppgifter i handelsregistret. Uppgiften om att en anmälan om förmånstagare har registrerats är ändå offentlig.

  PRS lämnar ut uppgifter till dem som använder uppgifterna i enlighet med penningtvättslagen.
  Uppgifterna är avgiftsbelagda. Läs mer om informationstjänster och uppgifter om förmånstagare.

  Var kan jag se om uppgifter om förmånstagare i mitt företag har registrerats?

  I Sökning av kungörelser i informationstjänsten Virre kan du med FO-numret kontrollera om företaget har registrerade anmälningar om förmånstagare.

  I sökresultaten visas registreringen av en förmånstagaranmälan med anteckningen "Verkliga förmånstagare" i kolumnen "Registrerat ärende". Gå till informationstjänsten Virre.

  Tillämplig lag

  Verklig förmånstagare definieras i 1 kap. 5–7 § i penningtvättslagen.

  Bestämmelser om registrering av verkliga förmånstagare i företag finns i handelsregisterlagen.

  Bestämmelser om registrering av styrelsemedlemmarna i en förening finns i föreningslagen.

  Bestämmelser om registrering av styrelsemedlemmarna i ett religionssamfund finns i religionsfrihetslagen.

  Bestämmelser om registrering av ledamöterna i styrelsen och förvaltningsrådet för en stiftelse finns i stiftelselagen.

  Läs mer i författningsdatabasen Finlex:

  Utskriftsversion
  Uppdaterad 10.01.2020