Gå direkt till innehållet
Meny

Vem är förmånstagare?

Med förmånstagare avses i penningtvättslagen en person som antingen äger ett företag eller på annat sätt utövar ett bestämmande inflytande i företaget.

De som fyller minst ett av följande villkor anses vara förmånstagare:

  • Personen äger direkt eller indirekt genom ett annat företag mer än 25 procent av företagets aktier. Läs anvisningen: Vem är förmånstagare när företaget ägs av ett annat företag?
  • Personen har direkt eller indirekt genom ett annat företag mer än 25 procent av röstetalet i företaget. Aktier som tillhör bolaget eller dess dottersammanslutning beaktas inte vid beräkning av röstetalet.
  • Personen utövar på annan grund ett faktiskt bestämmande inflytande i företaget. Med annan grund avses till exempel ett aktieägaravtal.

I ett företag kan det finnas en eller flera förmånstagare eller ingen alls.

Ofta har ett företag aktier av bara ett slag. Då är en aktieägares andel av aktierna och röstetalet oftast densamma. Om företaget ändå har aktier av olika slag, anses de personer som har över 25 procent av röstetalet som förmånstagare.

Ägarandelen beräknas utifrån de aktier och det röstetal som inte innehas av bolaget självt.

Förmånstagare är alltid människor. Du kan inte anmäla dödsbon, företag, föreningar eller offentliga samfund som förmånstagare. 

Ett bolag som ägs av ett offentligt samfund (till exempel staten eller en kommun) har vanligtvis inga verkliga förmånstagare. Som förmånstagare betraktas i detta fall styrelsen, verkställande direktören eller någon annan person i motsvarande ställning.

Identifiering av förmånstagare ligger på företagets ansvar. Patent- och registerstyrelsen (PRS) tar inte ställning till vem som är förmånstagare i företaget.

Se våra exempel på förmånstagare.

Gör så här om företaget inte har några förmånstagare

Företaget måste lämna in en anmälan om förmånstagare även om företaget inte har några förmånstagare som fyller villkoren ovan eller om företaget saknar kännedom om sina förmånstagare.

Som verkliga förmånstagare betraktas i detta fall enligt penningtvättslagen företagets styrelse eller ansvariga bolagsmän, verkställande direktören eller någon annan person i motsvarande ställning.

PRS gör följande anteckning i företagets registeruppgifter: "Sammanslutningen har inga verkliga förmånstagare, eller inga förmånstagare har kunnat identifieras. Som verkliga förmånstagare betraktas i detta fall sammanslutningens styrelse eller ansvariga bolagsmän, verkställande direktören eller någon annan person i motsvarande ställning."

Vem är förmånstagare när företaget ägs av ett annat företag?

När företaget A äger aktier eller använder rösträtt i företaget B, utreder du förmånstagarna i det ägda företaget B med hjälp av följande:

  1. Äger företaget A över 25 procent av aktierna i företaget B eller utnyttjar det över 25 procent av röstetalet?
  2. Om företaget A innehar en andel som överstiger 25 procent, finns det någon person som utövar självständig beslutanderätt i företaget A?

Ägarföretaget A kan anses stå under en persons bestämmande inflytande om personen självständigt kan fatta beslut i företaget. Så är fallet till exempel om personen innehar över 50 procent av bolagets aktier och röstetal eller verkar som bolagsman i ett öppet bolag eller som ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag.

Den som utövar självständig beslutanderätt i företaget A är förmånstagare i företaget B eftersom han eller hon anses utnyttja företaget A:s hela röstandel iYritysomistaa företaget B.

Personen som utövar självständig beslutanderätt i företaget A kan också äga aktier i företaget B direkt och genom ett tredje företag. Då räknas de skilda ägarandelarna och/eller röstandelarna ihop.

Se våra exempel på förmånstagare.

Utskriftsversion Uppdaterad 12.06.2024