Vem är förmånstagare?

Med förmånstagare avses i penningtvättslagen en person som antingen äger ett företag eller på annat sätt utövar ett bestämmande inflytande i företaget. De som fyller minst ett av följande villkor anses vara förmånstagare:

  • Personen äger direkt eller indirekt genom ett annat företag mer än 25 procent av företagets aktier.
  • Personen har direkt eller indirekt genom ett annat företag mer än 25 procent av röstetalet i företaget. Aktien som hör till bolaget eller dess dottersamfund beaktas inte vid räkning av röstetalet.
  • Personen utövar på annan grund ett faktiskt bestämmande inflytande i företaget eller sammanslutningen. Med annan grund avses till exempel ett aktieägaravtal.

Ofta har ett företag aktier av bara ett slag och då är en aktieägares andel av aktierna och röstetalet oftast densamma. Om företaget ändå har aktier av olika slag, anses de personer som har över 25 procent av röstetalet som förmånstagare.

I ett företag kan det finnas ingen, en eller flera personer som fyller villkoren ovan och därmed är förmånstagare.

Förmånstagare är alltid människor. Du kan inte anmäla dödsbon, företag, föreningar eller offentliga sammanslutningar som förmånstagare. Ett företag som ägs av en offentlig sammanslutning (t.ex. staten eller en kommun) har vanligtvis inga förmånstagare, i vilket fall styrelsen, verkställande direktören eller andra personer i motsvarande ställning betraktas som verkliga förmånstagare.

Identifiering av förmånstagare ligger på företagets ansvar. PRS tar inte ställning till vem som är förmånstagare i företaget.

Se våra exempel på förmånstagare.

Gör så här om företaget inte har några förmånstagare

Företaget måste lämna in en anmälan om förmånstagare även om företaget inte har några förmånstagare som fyller villkoren ovan eller om företaget saknar kännedom om sina förmånstagare.

Som verkliga förmånstagare betraktas i detta fall enligt penningtvättslagen företagets styrelse eller ansvariga bolagsmän, verkställande direktören eller någon annan person i motsvarande ställning.

PRS gör följande anteckning i företagets registeruppgifter: "Sammanslutningen har inga verkliga förmånstagare, eller inga förmånstagare har kunnat identifieras. Som verkliga förmånstagare betraktas i detta fall sammanslutningens styrelse eller ansvariga bolagsmän, verkställande direktören eller någon annan person i motsvarande ställning."

Vem är förmånstagare när företaget ägs av ett annat företag?

När andra företag är ägare i företaget, utreder du förmånstagarna i det ägda företaget med hjälp av följande:

  1. Finns det någon som utövar självständig beslutanderätt i ägarföretaget?
  2. Har den person som utövar självständig beslutanderätt ett röstetal på mer än 25 procent i det ägda företaget?

I aktiebolag kan självständig beslutanderätt utövas till exempel av en majoritetsaktieägare (en person som har mer än 50 procent av röstetalet eller aktierna). I öppna bolag är det bolagsmän och i kommanditbolag ansvariga bolagsmän som i regel utövar självständig beslutanderätt.

Om ingen i ägarföretaget utövar självständig beslutanderätt, ska det ägda företaget anmäla att det inte har några förmånstagare.

Den person som utövar självständig beslutanderätt har ett röstetal som motsvarar ägarföretagets hela ägarandel. Om personens röstetal i det ägda företaget är mer än 25 procent, är han eller hon förmånstagare i det ägda företaget.

Personen som utövar självständig beslutanderätt kan också äga företagets aktier direkt och genom ett tredje företag. Då summeras röstetalen av alla äganden.

Se våra exempel på förmånstagare.

Utskriftsversion
Uppdaterad 05.08.2020