Övriga företagsformer

Etableringsanmälan

Följande näringsidkare är alltid skyldiga att lämna in en etableringsanmälan:

Vilka ändringar ska anmälas?

Registrerade företag ska lämna in en ändringsanmälan till handelsregistret, om en i handelsregistret antecknad omständighet, t.ex. företagets verksamhetsområde, ändras. Anmälan ska även göras om det inte i registret finns någon anteckning om t.ex. verkställande direktören och en sådan har valts.

I 4-13 d § i handelsregisterlagen finns bestämmelser enligt företagsform om de omständigheter som företaget är skyldigt att anmäla.

En nedläggningsanmälan ska lämnas in till handelsregistret när näringsverksamheten upphör eller samfundet upplöses. Avbrott i näringsverksamheten anmäls till skattemyndigheterna.

Obs! Personers adresser eller annan kontaktinformation behöver inte anmälas till handelsregistret, eftersom de uppdateras från befolkningsdatasystemet till handelsregistret om personen i fråga har finsk personbeteckning.


Tips

Gå igenom checklistan innan du lämnar in din anmälan.


Tidsfrister

Anmälningarna ska i allmänhet göras utan dröjsmål efter att ändringen har skett. Vissa ändringar ska anmälas inom utsatt tid, annars förfaller beslutet. Ytterligare information om tidsfristerna finns i lagstiftningen och på dessa sidor under företagsformen i fråga. Även handelsregistrets rådgivning kan kontaktas på tfn 029 509 5900.

Ansvariga personer

Personer som verkar i samfundens organ är i regel skyldiga att göra anmälan. Samma person eller en person som han/hon har befullmäktigat undertecknar också anmälningsblanketten:

Andelslag: styrelsemedlem och vid ändringar även verkställande direktören

Filial: företrädare eller firmatecknare

För övriga företagsformer se 14 § i företags- och organisationsdatalagen.

Försummelse

I praktiken används handelsregisteruppgifter för att kontrollera företagens företrädare och bakgrundsinformation. Registeruppgifter som inte är uppdaterade kan som sådana redan skada företagsverksamheten.

I 19 § i företags- och organisationsdatalagen finns bestämmelser om påföljder vid försummelse av anmälan. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar föreskriven anmälningsskyldighet kan dömas till böter för försummande av företags- och organisationsdataanmälan, om inte gärningen är ringa eller om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lagen.

Om skada har orsakats på grund av försummad skyldighet, kan detta även leda till att skadan ska ersättas. Om anmälningar eller ansökningar inte lämnas in inom utsatt tid kan detta orsaka att beslutet förfaller.

Allmän anvisning om hur en anmälan görs

Varifrån får jag blanketten för att göra en anmälan? Var kan jag lämna in min anmälan eller vart sänder jag den? Hur betalar jag behandlingsavgiften? Bland annat dessa frågor får du svar på i den allmänna anvisningen om hur man gör en anmälan.

Utskriftsversion
Uppdaterad 16.09.2016