Övriga företagsformer

Etableringsanmälan

Av övriga företagsformer är följande företag alltid skyldiga att lämna in en etableringsanmälan till handelsregistret:

Vilka ändringar ska anmälas?

Lämna in en ändringsanmälan till handelsregistret om det sker ändringar i företagets registrerade uppgifter, såsom verksamhetsområde. Lämna in en anmälan också om det inte finns någon anteckning om till exempel verkställande direktören i registret och en sådan har valts.

De uppgifter som företaget är skyldigt att anmäla anges enligt företagsform i 4–13 d § i handelsregisterlagen. Om näringsverksamheten upphör eller sammanslutningen upplöses, lämna in en nedläggningsanmälan till handelsregistret. Anmäl avbrott i näringsverksamheten till skattemyndigheten.

Tips: Gå igenom checklistan innan du lämnar in din anmälan.

Tidsfrister

I regel ska en anmälan lämnas in genast efter att ändringen har skett. Vissa ändringar ska anmälas inom utsatt tid, annars förfaller beslutet.

Om du behöver mer information om tidsfristerna och lagstiftningen eller anvisningar enligt företagsform, kontakta handelsregistrets rådgivning på 029 509 5900.

Ansvariga personer

Personer som verkar i sammanslutningarnas organ är i regel ansvariga för att anmälan lämnas in. Samma person eller en person som han/hon har befullmäktigat ska också underteckna anmälningsblanketten:

Andelslag: styrelseledamöterna och vid ändringar även verkställande direktören

Filial: företrädare eller firmatecknare

Övriga företagsformer: se 14 § i företags- och organisationsdatalagen (författningsdatabasen Finlex).

Försummelse

I praktiken används handelsregisteruppgifter ofta för att kontrollera företagens företrädare och bakgrundsinformation. Registeruppgifter som inte är uppdaterade kan redan som sådana skada företagsverksamheten.

Bestämmelser om påföljder vid försummelse av anmälan finns i 19 § i företags- och organisationsdatalagen. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar föreskriven anmälningsskyldighet kan dömas till böter för försummelse av företags- och organisationsdataanmälan, om inte gärningen är ringa eller om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lagen.

Om försummelsen orsakar skada, kan den medföra skadeståndsskyldighet. I fråga om anmälningar och ansökningar som ska lämnas in inom utsatt tid leder försummelse av tidsfristen till att beslutet förfaller.

Allmän anvisning för anmälningar

Varifrån får jag blanketten för att göra en anmälan? Var kan jag lämna in min anmälan eller vart skickar jag den? Hur betalar jag behandlingsavgiften? Bland annat dessa frågor får du svar på i vår allmänna anvisning för anmälningar.

Jag vill starta ett företag – var får jag råd?

FöretagsFinlands nättjänst ger dig mångsidig information för att starta eget eller köpa ett företag eller dess affärsverksamhet. Tjänsten innehåller en utmärkt Guide för att starta eget företag som steg för steg handleder dig i att inleda företagsverksamhet.

Nyföretagarcentralerna hjälper dig med att bedöma din företagsidé, utveckla din affärsidé, göra ekonomiska beräkningar, ta reda på finansieringsmöjligheter, välja verksamhets- och företagsform, sköta tillstånds- och anmälningsärenden, göra upp en marknadsföringsplan och välja affärslokal.


Utskriftsversion
Uppdaterad 29.08.2018