Övriga företagsformer

Etableringsanmälan

Av övriga företagsformer är följande företag alltid skyldiga att lämna in en etableringsanmälan till handelsregistret:

 • andelslag
 • utländsk näringsidkare, som grundar en filial i Finland
 • ideell förening och stiftelse, som har ett fast driftställe för sin näringsverksamhet eller som anställer minst en person
 • europeisk ekonomisk intressegruppering och utomlands registrerad intressegruppering som grundar ett driftställe i Finland
 • europabolag
 • ömsesidigt försäkringsbolag
 • sparbank
 • hypoteksförening
 • försäkringsförening
 • statens affärsverk
 • bostadsrättsförening

Vilka ändringar ska anmälas?

Lämna in en ändringsanmälan till handelsregistret om det sker ändringar i företagets registrerade uppgifter, såsom verksamhetsområde. Lämna in en anmälan också om det inte finns någon anteckning om till exempel verkställande direktören i registret och en sådan har valts.

De uppgifter som företaget är skyldigt att anmäla anges enligt företagsform i 4–13 d § i handelsregisterlagen.

Om näringsverksamheten upphöreller sammanslutningen upplöses, lämna in en nedläggningsanmälan till handelsregistret.

Anmäl avbrott i näringsverksamheten till Skatteförvaltningen.

Bokslut

Företag måste lämna in bokslut för varje räkenskapsperiod till handelsregistret även om företagsverksamheten har avbrutits eller lagts ner. Gå till anvisningen: Bokslut direkt till handelsregistret.

Anmälan om förmånstagare

De flesta företag måste anmäla sina verkliga förmånstagare till handelsregistret och se till att uppgifterna i registret är uppdaterade. Anmälan om förmånstagare är gratis. Gå till anvisningarna för anmälan om förmånstagare.

Följ handläggningen av din anmälan på nätet

Följ hur handläggningen av din anmälan fortskrider genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Sök uppgifter på FO-nummer eller diarienummer. Gå till Sökning av anmälningar i Virre.

När anmäler jag?

I regel ska en anmälan lämnas in genast efter att ändringen har skett. Vissa ändringar ska anmälas inom utsatt tid, annars förfaller beslutet.

Om du behöver mer information om tidsfristerna och lagstiftningen eller anvisningar enligt företagsform, kontakta handelsregistrets rådgivning. Se kundtjänstens kontaktinformation.

Vem ska lämna in anmälan?

Personer som verkar i sammanslutningarnas organ är i regel ansvariga för att anmälan lämnas in. Samma person eller en person som han/hon har befullmäktigat ska också underteckna anmälningsblanketten.

Följande är ansvariga personer:

Vad händer om jag inte lämnar in någon anmälan?

I praktiken används handelsregisteruppgifter ofta för att kontrollera företagens företrädare och bakgrundsinformation. Registeruppgifter som inte är uppdaterade kan redan som sådana skada företagsverksamheten.

Bestämmelser om påföljder vid försummelse av anmälan finns i 19 § i företags- och organisationsdatalagen. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar föreskriven anmälningsskyldighet kan dömas till böter för försummelse av företags- och organisationsdataanmälan, om inte gärningen är ringa eller om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lagen.

Om försummelsen orsakar skada, kan den medföra skadeståndsskyldighet. I fråga om anmälningar och ansökningar som ska lämnas in inom utsatt tid leder försummelse av tidsfristen till att beslutet förfaller.

Gå till företags- och organisationsdatalagen i författningsdatabasen Finlex.

Var får jag hjälp när jag vill starta ett företag?

Regionala nyföretagarcentraler och tjänsten "För företag eller samfund" på webbplatsen Suomi.fi hjälper dig när du vill starta ett företag eller utveckla din företagsverksamhet.

Utskriftsversion
Uppdaterad 17.02.2021