Ändring av bolagsordningen för ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag till nytt elektroniskt format

Anvisningarna nedan gäller ömsesidiga fastighetsaktiebolag som bildats före 2019 och som överför sin aktieförteckning (aktiebok) till informationssystemet för bostadslägenheter, det vill säga bostadsdatasystemet.

Det är frivilligt att överföra aktieboken för ömsesidiga fastighetsaktiebolag som bildats före 2019.

Om bolaget beslutar att överföra sin aktiebok till bostadsdatasystemet, ska det göra på följande sätt:

  1. Bolaget ändrar den i handelsregistret antecknade bolagsordningen till det nya elektroniska formatet i e-tjänsten på ytj.fi. Se ett exempel på bolagsordningen i det nya elektroniska formatet.

    På samma gång måste en bestämmelse läggas till i bolagsordningen om att bolagets aktier hör till aktielägenhetsregistret i bostadsdatasystemet.
  2. Först efter att formatet för bolagsordningen har ändrats kan bolaget överföra sin aktiebok till bostadsdatasystemet.

Obs! Överföringen av aktieboken till bostadsdatasystemet är slutgiltig och kan inte återkallas.

Bostadsdatasystemet förvaltas av Lantmäteriverket. Läs mer om bostadsdatasystemet på webbplatsen osakehuoneistorekisteri.fi.

När ska jag lämna in anmälan?

Lämna in en anmälan innan bolagets aktiebok överförs till bostadsdatasystemet (möjligt från 1 maj 2019).

Vem anmäler?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören eller disponenten. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer om att underteckna en e-anmälan på ytj.fi.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören eller disponenten kan befullmäktiga någon annan att lämna in anmälan på nätet. Läs mer om auktorisering på ytj.fi.

Vad kostar anmälan?

En elektronisk anmälan om ändring av bolagsordningen kostar 275 euro på ytj.fi.

E-tjänsten beräknar avgiften automatiskt. Betala i e-tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort eller genom att ge en adress för nätfakturor. Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.

Hur lämnar jag in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi?

Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobil-ID (mobilcertifikat) eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Tjänsten hjälper dig att fylla i anmälan.

I 3 § i bolagsordningen i det nya elektroniska formatet anges bolagets bransch som anmäls till handelsregistret, det vill säga läget för de byggnader och fastigheter som bolaget besitter samt besittningsgrunden.

I e-tjänsten ska du ange fastighetens identifikationsnummer, det vill säga ett av följande:

  • fastighetsbeteckning (i formen 123-456-1234-5678)
  • beteckning för outbrutet område (i formen 123-456-1234-5678-M601)
  • anläggningsbeteckning (arrenderätt, i formen 123-456-1234-5678-L1).

Fastighetsbeteckningen hittar du i Lantmäteriverkets tjänst. Gå till tjänsten Ta reda på fastighetsbeteckningen.

Om du har frågor om fastighetens identifikationsnummer, kontakta Lantmäteriverket. Gå till Lantmäteriverkets webbplats.

Så här lämnar du in anmälan mellan 1 januari och 30 april 2019

Om du anmäler bolagsordningen till det nya elektroniska formatet mellan 1 januari och 30 april 2019, finns inte uppgifterna i bolagsordningen i e-tjänsten på ytj.fi. Detta innebär att du måste ange samtliga uppgifter i bolagsordningen på nytt i tjänsten.

Utifrån de uppgifter du angett skapar tjänsten bolagsordningens paragrafer 1–4 (bolagets namn, hemort, bransch och lägenhetsbeskrivning). Skriv in i ett textfält bolagsordningens andra bestämmelser i 5 § och framåt. Läs mer om hur du anmäler bolagsordningen på ytj.fi.

Så här lämnar du in anmälan från 1 maj 2019

Från 1 maj 2019 samlas bolagets uppgifter in från handelsregistret och Lantmäteriverket och lagras automatiskt i det nya elektroniska formatet. Från 1 maj 2019 finns uppgifterna i bolagsordningen alltså i e-tjänsten på ytj.fi och det är lättare att lämna in anmälan.

Om bolagets uppgifter redan finns i det nya elektroniska formatet på ytj.fi, kontrollera att uppgifterna är korrekta. Lägg till och komplettera uppgifterna vid behov.

Om uppgifterna i bolagsordningen inte finns i e-tjänsten på ytj.fi, måste du ange samtliga uppgifter på nytt i tjänsten. Läs mer om hur du anmäler bolagsordningen på ytj.fi.

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in e-anmälan.


Hur följer jag handläggningen av anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Virre.

Utskriftsversion
Uppdaterad 09.12.2019