Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) och FO-nummer

Företags- och organisationsdatasystemet är ett datasystem som Skatteförvaltningen och Patent- och registerstyrelsen (PRS) upprätthåller tillsammans. Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) omfattar de företag och sammanslutningar som har antecknats i

  • handelsregistret eller stiftelseregistret
  • registret över mervärdesskatteskyldiga, förskottsuppbördsregistret eller arbetsgivarregistret
  • samt de företag och sammanslutningar om vilka en etableringsanmälan har lämnats in men som inte ännu har antecknats i ovannämnda register.

Företags- och organisationsnummer (FO-nummer)

Ett företag får ett företags- och organisationsnummer (FO-nummer) genast av PRS eller av skatteverket när en anmälan förs in i FODS. Företaget får ett FO-nummer ungefär inom två arbetsdagar från det att företaget har lämnat in anmälan eller postat den.

Detta nummer identifierar företaget, men det ger inte någon information om i vilket register företaget har antecknats. FO-numret består av 7 siffror, ett bindestreck och ett kontrolltecken och har alltså formen 1234567-1. Ett särskilt handelsregister- eller stiftelseregisternummer används inte längre.

Ett företag som har antecknats i handelsregistret, i registret över mervärdesskatteskyldiga, i förskottsuppbördsregistret eller i arbetsgivarregistret ska ange FO-numret i sina affärsbrev och blanketter.

I informationstjänsten FODS kan företaget gratis kontrollera FO-numret.

FO-numrets beständighet

Juridiska personers (t.ex. bolag) FO-nummer är bestående under hela den tid de juridiska personerna är verksamma. Om bolagsformen ändras på ett sätt som har bestämts i lagen, förblir FO-numret oförändrat.

Om däremot ett öppet bolag eller ett aktiebolag fortsätter sin verksamhet som en enskild näringsidkare, ändras FO-numret.

Enskilda personers FO-nummer är personliga, vilket innebär att om en enskild näringsidkares verksamhet överförs från en företagare till en annan, ändras FO-numret. Likaså ändras FO-numret om ett bolag fortsätter en enskild näringsidkares verksamhet.

Gemensam anmälan

Företag och sammanslutningar kan med en och samma blankett anmäla sina uppgifter till både PRS och Skatteförvaltningen. Anmälan kan sändas per post under den adress som anges på blanketten eller lämnas in till Skatteförvaltningens serviceställen eller till PRS kundtjänst i Helsingfors (Sörnäs strandväg 13 C). Även om blanketten är gemensam, ger myndigheterna råd endast i de ärenden som gäller deras eget verksamhetsområde, t.ex. i ärenden angående mervärdesskatt är det alltså bäst att direkt kontakta Skatteförvaltningen.

Informationstjänst

De gemensamma anmälningarna förs in i Skatteförvaltningens och PRS:s gemensamma företags- och organisationsdatasystem, som omfattar de centrala uppgifterna om alla företag och sammanslutningar som har förts in i Skatteförvaltningens register samt i handelsregistret och stiftelseregistret. De viktigaste företagsuppgifterna är: företagets firma, företags- och organisationsnummer, adress och andra kontaktuppgifter, företagsform och hemort samt till vilket/vilka register vid PRS och/eller hos Skatteförvaltningen företaget hör.

Om du behöver mer omfattande uppgifter ur handelsregistret, t.ex. styrelsens sammansättning, företagets verksamhetsområde eller aktiekapitalets storlek, får du dem via informationstjänsten Virre. Grunduppgifterna om företag är avgiftsfria. Övriga uppgifter kan du enkelt betala med dina bankkoder eller ditt kreditkort.

• Till informationstjänsten Virre

Utskriftsversion
Uppdaterad 13.12.2017