Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) och FO-nummer

Företags- och organisationsdatasystemet är ett datasystem som skattestyrelsen och Patent- och registerstyrelsen (PRS) upprätthåller tillsammans. Företags- och organisationsdatasystemet omfattar de företag och sammanslutningar som har antecknats i

  • handelsregistret
  • stiftelseregistret
  • registret över mervärdesskatteskyldiga
  • förskottsuppbördsregistret eller
  • arbetsgivarregistret

samt de företag och sammanslutningar om vilka en etableringsanmälan har lämnats in men som inte ännu har antecknats i ovannämnda register.

Företags- och organisationsnumret (FO-numret)

Ett företag får ett företags- och organisationsnummer (FO-nummer) genast när en anmälan görs till någondera myndigheten. Detta nummer identifierar företaget, men det ger inte någon information om i vilket register företaget har antecknats. Företaget kan i informationstjänsten FODS på Internet kontrollera i vilka register det har antecknats. Företags- och organisationsnumret består av 7 siffror, ett bindestreck och ett kontrolltecken. Det har alltså formen 1234567-1. Ett särskilt handelsregister- eller stiftelseregisternummer används inte längre.

Ett företag som har antecknats i handelsregistret, i registret över mervärdesskatteskyldiga, i förskottsuppbördsregistret eller i arbetsgivarregistret ska ange företags- och organisationsnumret i sina affärsbrev eller blanketter.

FO-numrets beständighet

Juridiska personers (t.ex. bolag) FO-nummer är bestående under hela den tid de juridiska personerna är verksamma. Om bolagsformen ändras på ett sätt som har bestämts i lagen, förblir FO-numret oförändrat. Om däremot verksamheten av ett öppet bolag fortsätts av en enskild näringsidkare, ändras FO-numret. Enskilda personers FO-nummer är personliga. Alltså om en enskild näringsidkares verksamhet överförs från en företagare till en annan, ändras FO-numret. FO-numret ändras också om en enskild näringsidkares verksamhet fortsätts av ett bolag.

Gemensam anmälan

Företag och sammanslutningar kan med en och samma blankett anmäla sina uppgifter till både PRS och skatteförvaltningen. Anmälan kan sändas per post under den adress som anges på blanketten eller lämnas in till Skatteförvaltningens serviceställen eller Patent- och registerstyrelsens kundtjänst i Helsingfors (Arkadiagatan 6 A). Även om blanketten är gemensam, ger myndigheterna råd endast i de ärenden som gäller deras eget verksamhetsområde, t.ex. i ärenden angående mervärdesskatt är det alltså bäst att direkt kontakta Skatteförvaltningen.

Informationstjänst

De gemensamma anmälningarna införs i Skatteförvaltningens och PRS:s gemensamma företags- och organisationsdatasystem, som omfattar de centrala uppgifterna om alla företag och sammanslutningar som har införts i skatteförvaltningens register samt i handels- och stiftelseregistret. De viktigaste företagsuppgifterna är: företagets firma, företags- och organisationsnummer, adress och annan kontaktinformation, företagsform och hemort samt vilket/vilka register vid PRS och/eller hos Skatteförvaltningen företaget hör till. Företagets centrala uppgifter är gratis tillgängliga på Internet under adressen www.ytj.fi .

Om du behöver mer omfattande uppgifter ur handelsregistret, t.ex. styrelsens sammansättning, företagets verksamhetsområde eller aktiekapitalets storlek, får du dem via informationstjänsten Virre. Grunduppgifterna om företag är avgiftsfria. Övriga uppgifter kan du lätt betala med dina bankkoder eller ditt kreditkort.


• Till informationstjänsten Virre