Gå direkt till innehållet
Meny

Häva registrering av företagsnamn

Du kan ansöka om att häva registrering av företagsnamn (firma) hos Patent- och registerstyrelsen (PRS), om registreringen skadar dig eller din verksamhet. Du kan ansöka om hävande, om namnet inte har använts under de senaste fem åren och innehavaren av namnet inte visar något godtagbart skäl för det.

Det företagsnamn som du vill häva måste ha varit registrerat i handelsregistret i minst fem år innan ansökan skickas till PRS.

PRS kan häva registreringen av företagsnamnet helt eller till den del det finns ett hinder för registrering.

Exempel: registrering hävs till en viss del

Ett företagsnamn kan behöva hävas till exempel om ett onödigt omfattande verksamhetsområde av ett annat registrerat företag utgör ett hinder för registrering av ett företagsnamn eller varumärke.

Du kan ansöka om att häva en bifirma på samma grunder som ovan.

På den här sidan får du information om följande:

  • PRS eller marknadsdomstolen?
  • Vad gör PRS?

Läs också:

PRS eller marknadsdomstolen?

Det är möjligt att häva ett företagsnamn hos PRS om namnet inte har använts. Du ska ansöka om hävande hos marknadsdomstolen av annan orsak (till exempel om företagsnamnet strider mot lag).

Du kan själv välja om du lämnar in ansökan till PRS eller väcker talan vid marknadsdomstolen. I samband med det administrativa förfarandet hos PRS kan inga andra privaträttsliga yrkanden behandlas, såsom till exempel yrkanden om skadestånd.

En ansökan tas inte upp till prövning av PRS, om en talan som gäller samma företagsnamn pågår mellan samma parter vid marknadsdomstolen. På motsvarande sätt förfaller handläggningen hos PRS, om ett mål som gäller samma företagsnamn inleds vid marknadsdomstolen. Meddela till PRS om talan väcks under handläggningen av ansökan.

Obs! Om en ansökan eller talan om hävande av företagsnamn har avgjorts genom ett avgörande som vunnit laga kraft, tas det redan avgjorda målet eller ärendet inte upp till ny prövning på samma grunder. Målet eller ärendet tas upp till ny prövning om förhållandena har förändrats väsentligt.

Vad gör PRS?

PRS delger ansökan om hävande till innehavaren av registreringen och uppmanar innehavaren att ge sin åsikt och redogörelse inom utsatt tid. Läs våra anvisningar till innehavaren av registreringen.

PRS avgör ärendet på basis av ansökan och yttranden. Om innehavaren av företagsnamnet inte har gett något yttrande i ärendet, häver PRS registreringen i enlighet med ansökan, om inte ansökan är uppenbart ogrundad.

PRS stryker företagsnamnet ur handelsregistret när registreringen av företagsnamnet har hävts genom ett lagakraftvunnet beslut och innehavaren av företagsnamnet inte har anmält för registrering ett nytt företagsnamn, eller en ändring av verksamhetsområdet vid hävande av registrering till en viss del.

PRS kan bestämma att företagsnamnet får kvarstå i registret under en viss skälig tid.

Du kan överklaga PRS avgörande om hävandet genom besvär hos marknadsdomstolen.

Läs mer i författningsdatabasen Finlex:

Firmalag: 1, 19, 20, 20 a och 21 §Öppnas i en ny flik
Lag om Patent- och registerstyrelsen: 6 §Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 04.06.2021