Gå direkt till innehållet
Meny

Patenträtt

Målet med delområdet för patenträtt är att den person som avlagt examen på delområdet känner till den centrala lagstiftningen och bestämmelserna i Finland vad gäller patent- och nyttighetsmodellrätt samt konventionen om patentsamarbete, och dess regler, de viktigaste internationella patentavtalen, och behärskar de praktiska åtgärder vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) som uppdrag inom patent- och nyttighetsmodellrätt förutsätter.

Examen på delområdet för patenträtt tar fyra timmar. Frågorna är essäfrågor och/eller flervalsfrågor och gäller till exempel inlämning av svar till PRS, invändningar och hur patentkrav ska skrivas.

Materialet nedan hjälper dig att förbereda dig inför examen. Observera att materialförteckningen nedan inte är fullständig, utan den ger bakgrundsinformation och hjälper dig att förbereda dig inför examen. Du svarar på examensfrågorna i enlighet med den lagstiftning och rättspraxis och de bestämmelser och anvisningar som gäller på examinationsdagen. Om du svarar på frågorna utgående från juridisk litteratur, ska du försäkra dig om att tolkningarna i den juridiska litteraturen motsvarar den lagstiftning och rättspraxis och de bestämmelser och anvisningar som gäller på examinationsdagen.

Du kan ta med dig materialet nedan till examinationen, och vid behov även annat önskat material. Du kan vid examinationen söka litterära informationskällor på internet.

Se materialet för 2023 nedan.

Litteratur

 1. Haarmann, Pirkko-Liisa: Immateriaalioikeus. Talentum 2014.
  • Luku III Patenttioikeus (s. 167–254)
  • Luku IV Hyödyllisyysmallioikeus (s. 255–263)
 2. Oesch, Rainer, Pihlajamaa, Heli, Sunila, Sami: Patenttioikeus. Talentum 2014.

Lagstiftning och annat officiellt material

 1. Patentlag (15.12.1967/550) och patentförordning (26.9.1980/669)
 2. Lag om nyttighetsmodellrätt (10.5.1991/800) och förordning om nyttighetsmodellrätt (5.12.1991/1419)
 3. Patentbestämmelser (utfärdade den 12 februari 2019)
 4. Nyttighetsmodellbestämmelser (utfärdade den 12 februari 2019)
 5. Patenttikäsikirja, PRS
 6. Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar (29.12.1967/656) och förordning om rätt till arbetstagares uppfinningar (10.6.1988/527)
 7. Lag om rätt till uppfinningar vid högskolor (19.5.2006/369)
 8. Lag om uppfinningar av betydelse för landets försvar (15.12.1967/551)
 9. Lag om rättegång i marknadsdomstolen (31.1.2013/100), 1 kap. 4 §, 4 kap., 6 kap. 1–3 §, 7 kap.
 10. Anvisningar för ombud i ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt. Marknadsdomstolen 1 september 2013
 11. PCT Applicant’s Guide (WIPO):
  • i. International Phase, kap. 1–11; bilaga A; alla FI-bilagor; bilagorna B2(EP,IB), C(EP,IB), D(EP,SE) och E(EP,SE)
  • ii. National Phase: kap. 1–6; bilaga FI
 12. National Law relating to the EPC, Finland (EPO)
 13. Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten (av den 20 mars 1883, reviderad i Stockholm den 14 juli 1967, Artiklar 1 – 5quater
 14. Unitary Patent GuideÖppnas i en ny flik

För mer information inför samtliga delområden i examen gå in på följande webbplatser:

www.prh.fi
www.wipo.intÖppnas i en ny flik
www.epo.orgÖppnas i en ny flik

Uppdaterad lagstiftning hittar du på https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/Öppnas i en ny flik

Nämnden för ombud för industriellt rättsskydd uppdaterar materialet vid behov.

Utskriftsversion Uppdaterad 07.06.2023