Gå direkt till innehållet
Meny

Dataskyddsbeskrivning för företagsinteckningsregistret

Personuppgiftsansvarig

Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH
Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors
Tfn 029 509 5000

Representant för den personuppgiftsansvarige

Lalli Knuutila, registerchef
lalli.knuutila(at)prh.fi
Tfn 029 509 5018

Dataskyddsombud

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Tfn 050 413 6500

Ändamål med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Behandlingen är nödvändig för att iaktta den personuppgiftsansvariges lagstadgade förpliktelse. Enligt 16 § i företagsinteckningslagen handläggs företagsinteckningar av patent- och registerstyrelsen (registermyndigheten). Över företagsinteckningar för registermyndigheten ett företagsinteckningsregister som är gemensamt för hela landet.

Personuppgifter och kategorier av de registrerade i registret

Lös egendom som tillhör i handelsregistret införd näringsidkare och som ingår i näringsverksamheten kan intecknas och pantsättas till säkerhet för fordran utan att besittningen överlåts, på det sätt som stadgas i företagsinteckningslagen. Näringsidkaren kan vara en juridisk person eller en fysisk person. Näringsidkarens namn och FO-nummer antecknas i företagsinteckningsregistret såsom de har antecknats i handelsregistret. Inteckningssökanden kan vara företaget självt eller inteckningshavaren.

I registret antecknas de i lagen stadgade uppgifterna om den fastställda inteckningen samt till registermyndigheten meddelad uppgift om pantskuldebrevs innehavare och innehavarens adress. Om pantskuldebrevets innehavare är en fysisk person, antecknas i registret namnet och den postadress som har anmälts som kontaktuppgift.

Inteckningshavarens personbeteckning eller hemadress behöver inte anmälas, och ingendera av dem antecknas i företagsinteckningsregistret. I fråga om handlingar som innehåller personbeteckningar sekretessbeläggs handlingarna delvis i det elektroniska arkivet.

Anmälningar innehåller uppgifter om sökanden (företaget självt eller ett ombud med kontaktuppgifter). Bilagor kan innehålla uppgifter om företags ägare och personer som har deltagit i möten.

Uppgiftskällor

Uppgifter antecknas i företagsinteckningsregistret på basis av sökandens (vanligtvis företaget självt eller det kreditinstitut till vilket panten har överlåtits) ansökan.

Enligt 35 a § i företagsinteckningslagen ska domstolar sända registermyndigheten kopior av sina avgöranden i besvärsärenden som gäller företagsinteckning.

Utlämnande av personuppgifter till utomstående

Enligt 35 § i företagsinteckningslagen har var och en rätt att få uppgifter om anteckningarna i företagsinteckningsregistret och därtill hörande handlingar.

Uppgifter fås elektroniskt via informationstjänsten Virre, genom att beställa utdrag, intyg och dokument och genom att fråga uppgifterna per telefon. Avtalskunder får registeruppgifter direkt till sin egen applikation via ett tekniskt gränssnitt. Det är möjligt att ta del av företagens registeranmälningar och bilagor genom besök hos PRS.

Personbeteckningen eller hemadressen behöver inte anmälas, och ingendera av dem antecknas i företagsinteckningsregistret. Handlingar som innehåller personbeteckningar lämnas inte ut automatiskt. Om sådana handlingar begärs, övertäcks personbeteckningarna i de handlingar som lämnas ut.

Ombudets och innehavarens anmälda namn och kontaktuppgifter (adress) syns i offentliga handlingar.

Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES eller till internationella organisationer

Uppgifterna överförs inte utanför EES.

Lagringstider för personuppgifter

Lagringstiderna för personuppgifterna i företagsinteckningsregistret grundar sig på en arkiveringsplan, enligt vilken uppgifterna lagras permanent.

Profilering och automatiserat beslutsfattande

Uppgifterna i företagsinteckningsregistret används inte för profilering.

Rätt till insyn i egna uppgifter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka personuppgifter om honom eller henne som har antecknats i registret eller att det inte finns uppgifter om honom eller henne i registret. Den registrerade kan be den personuppgiftsansvarige om att få kontrollera sina egna uppgifter. Läs våra anvisningar om begäran om uppgifter.

Rätt till rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige utan obefogat dröjsmål rättar inexakta och felaktiga personuppgifter som avser den registrerade. Läs våra anvisningar om rättelse av uppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt till att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av uppgifterna, om den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet. Tanken är att behandlingen begränsas för en tid inom vilken den personuppgiftsansvarige kan försäkra sig om att uppgifterna är korrekta.

Rätt till radering av uppgifter

Rätten till radering av uppgifter ("rätten att bli bortglömd") tillämpas inte på företagsinteckningsregistret, som regleras i lag.

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (dataombudsmannens byrå).

Utskriftsversion Uppdaterad 08.08.2023