Gå direkt till innehållet
Meny

Dataskyddsbeskrivning för förmånstagaruppgifter

Personuppgiftsansvarig

Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH
Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors
Tfn 029 509 5000

Representant för den personuppgiftsansvarige

Lalli Knuutila
lalli.knuutila(at)prh.fi
Tfn 029 509 5018

Dataskyddsombud

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Tfn 050 413 6500

Ändamål med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Behandlingen är nödvändig för att iaktta den personuppgiftsansvariges lagstadgade förpliktelse. Enligt handelsregisterlagen har det stadgats som uppgift för Patent- och registerstyrelsen (PRS) att registrera uppgifter om verkliga förmånstagare.

Ändamålet med behandlingen av förmånstagarnas personuppgifter grundar sig på lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017). Syftet med lagen är att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, att främja avslöjande och utredning av sådan verksamhet och effektivisera spårning och återtagande av brottsvinningen. Verkliga förmånstagare definieras i 1 kap. 5–7 § i lagen.

Personuppgifter och kategorier av de registrerade i registret

För förmånstagare antecknas fullständigt namn, personbeteckning, medborgarskap och hemkommun. Om personen inte har finländsk personbeteckning, antecknas födelsedatum. För utomlands bosatta personer antecknas hemadress i stället för hemkommun.

Dessutom registreras grund för och omfattning av det bestämmande inflytandet eller ägarandelen.

Uppgiftskällor

Uppgifterna om verkliga förmånstagare antecknas huvudsakligen på basis av anmälningar som företag har lämnat in.

De flesta företag ska lämna in en anmälan om förmånstagare till handelsregistret. Börsbolag, enskilda näringsidkare, bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag, föreningar och stiftelser är inte anmälningsskyldiga.

Om de registrerade förmånstagaruppgifterna ändras, ska företaget anmäla ändringarna till registret.

Enligt 6 kap. 5 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) uppdaterar Patent- och registerstyrelsen registrerade uppgifter om förmånstagare också på basis av anmälningar som lämnats in av myndighet som utövar tillsyn över penningtvätt, av advokatföreningen eller av sammanslutningar som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. i lagen.

Utlämnande av personuppgifter till utomstående

För att lämna ut uppgifter om verkliga förmånstagare behövs att den som begär uppgifterna lämnar en redogörelse för användningsändamålet i enlighet med lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Sista delen av personbeteckningen kan lämnas ut endast om de villkor uppfylls som avses i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Uppgifter om förmånstagare fås elektroniskt via informationstjänsten Virre eller genom att beställa utdrag. Avtalskunder kan få uppgifter direkt till sin egen applikation via ett tekniskt gränssnitt.

Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES eller till internationella organisationer

Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES eller till internationella organisationer.

Lagringstider för personuppgifter

Lagringstiderna för personuppgifterna i registret grundar sig på en arkiveringsplan, enligt vilken uppgifterna lagras permanent.

Profilering och automatiserat beslutsfattande

Uppgifterna i registret används inte för profilering, och de utsätts inte för automatiserat beslutsfattande.

Rätt till insyn i egna uppgifter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka personuppgifter om honom eller henne som har antecknats i registret eller att det inte finns uppgifter om honom eller henne i registret. Den registrerade kan be den personuppgiftsansvarige om att få kontrollera sina egna uppgifter. Läs våra anvisningar om begäran om uppgifter.

Rätt till rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige utan obefogat dröjsmål rättar inexakta och felaktiga personuppgifter som avser den registrerade. Läs våra anvisningar om rättelse av uppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt till att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av uppgifterna, om den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet. Tanken är att behandlingen begränsas för en tid inom vilken den personuppgiftsansvarige kan försäkra sig om att uppgifterna är korrekta.

Rätt till radering av uppgifter

Rätten till radering av uppgifter ("rätten att bli bortglömd") tillämpas inte på förmånstagaruppgifter eftersom behandlingen av dem regleras i lag.

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (dataombudsmannens byrå).

Utskriftsversion Uppdaterad 08.08.2023