Dataskyddsbeskrivning för förteckningen över väl kända varumärken

Registerförare

Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH
Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors
Tfn 029 509 5000

Registerförarens representant

Mika Kotala
mika.kotala(at)prh.fi
Tfn 029 509 5460

Dataskyddsansvarig

Olli Vento
olli.vento(at)prh.fi
Tfn 029 509 5743

Ändamål med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Förteckningen över väl kända varumärken inrättades av Patent- och registerstyrelsen (PRS) genom ett beslut den 6 juni 2007. Förteckningen innehåller uppgifter om varumärken som tagits upp eller ansökts att bli upptagna i förteckningen.

Ett märke tas upp i förteckningen om PRS anser att märket är väl känt i Finland enligt 6 § 2 mom. i varumärkeslagen. Beslutet grundar sig på 2 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013). Enligt paragrafen handlägger PRS ärenden som gäller varumärken och tillhandahåller informationstjänster i anslutning till uppdraget. Förteckningen är med andra ord en av PRS avgiftsbelagda tjänster.

De märken som tagits upp i, förnyats eller strukits från förteckningen kungörs i Varumärkestidningen.

Personuppgifter och kategorier av de registrerade i registret

I förteckningen antecknas sökandens och innehavarens namn eller firma (företagsnamn), hemort och adress samt ombudets namn, hemort och adress.

I förteckningen antecknas dessutom motsvarande uppgifter om den person som gjort en anmärkning eller som lämnat in en begäran om att ett märke ska strykas från förteckningen samt om personens ombud.

För att underlätta kontakten samlar vi även in ovan nämnda personers telefonnummer och e-postadresser.

Uppgiftskällor

Uppgifterna antecknas i förteckningen på basis av ansökningar eller sådana ändringsansökningar som gäller i förteckningen upptagna märken samt på basis av kompletterande uppgifter. Dessa fås av sökande, innehavare eller deras representanter samt, i samband med begäran om strykning, av deras representant.

Utlämnande av personuppgifter till utomstående

Var och en har rätt att ta del av den information som finns antecknad i förteckningen över väl kända varumärken.

Uppgifter i förteckningen kan fås elektroniskt via databasen för väl kända varumärken på PRS webbplats eller genom att beställa utdrag, intyg och dokument och genom att begära uppgifterna per telefon. Det är dessutom möjligt att på PRS ta del av handlingar som gäller varumärken i förteckningen, i den mån de är offentliga.

Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES eller till internationella organisationer

Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES eller till internationella organisationer.

Lagringstider för personuppgifter

Lagringstiderna för personuppgifterna i förteckningen grundar sig på en arkiveringsplan, enligt vilken uppgifterna lagras permanent.

Profilering och automatiserat beslutsfattande

Uppgifterna i registret används inte för profilering, och de utsätts inte för automatiserat beslutsfattande.

Rätt till insyn i egna uppgifter

Den person som antecknats i förteckningen har rätt att kontrollera vilka personuppgifter om honom eller henne som har antecknats i förteckningen eller att det inte finns uppgifter om honom eller henne i den. Den person som antecknats i förteckningen kan be den som för förteckningen om att få kontrollera sina egna uppgifter. Läs våra anvisningar om begäran om uppgifter.

Rätt till rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att registerföraren utan obefogat dröjsmål rättar inexakta och felaktiga personuppgifter som avser den registrerade. Läs våra anvisningar om rättelse av uppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt till att registerföraren begränsar behandlingen av uppgifterna, om den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet. Tanken är att behandlingen begränsas för en tid inom vilken registerföraren kan kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (dataombudsmannens byrå).

Utskriftsversion
Uppdaterad 26.06.2019