Gå direkt till innehållet
Meny

Dataskyddsbeskrivning för kommunikation och marknadsföring

Personuppgiftsansvarig

Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH
Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors
Tfn 029 509 5000

Representant för den personuppgiftsansvarige

Anna Lauttamus-Kauppila
viestinta(at)prh.fi
Tfn 029 509 5000

Dataskyddsombud

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Tfn 050 413 6500

Ändamål med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Uppgifterna behandlas för att ge information om och marknadsföra PRS tjänster och verksamhet enligt följande för att:

 • skicka marknadsföringsmeddelanden
 • nå representanter för medier och intressentgrupper
 • skicka inbjudningar till evenemang
 • ordna evenemang
 • skicka meddelanden
 • skicka nyhetsbrev
 • skicka priser till vinnarna av en utlottning i en kundenkät.

Behandlingen av uppgifterna grundar sig på kundens samtycke och i vissa situationer på PRS lagstadgade förpliktelse att ge information om sin verksamhet.

Personuppgifter och kategorier av de registrerade i registret

Vi samlar in grunduppgifter om alla som finns i registret. Till grunduppgifterna hör namn, adress, e-postadress, telefonnummer, ställning i organisationen och organisationens namn. Av dessa är endast e-postadressen en obligatorisk uppgift (gäller inte när priser skickas till vinnarna av en utlottning i en kundenkät).

För att skicka marknadsföringsmeddelanden

 • Grunduppgifter: minst e-postadress
 • Uppgift om huruvida meddelandet har levererats och öppnats

För att nå representanter för medier och intressentgrupper

 • Grunduppgifter: minst e-postadress och organisationens namn
 • När det gäller medierepresentanter: uppgift om vilka teman journalisten följer och i vilket område journalisten verkar

För att skicka inbjudningar till evenemang

 • Grunduppgifter: minst e-postadress
 • Uppgift om huruvida meddelandet med inbjudan har levererats och öppnats

För att ordna evenemang

 • Grunduppgifter: minst e-postadress
 • Uppgift om deltagarens kostbegränsningar eller andra omständigheter som påverkar deltagandet, om uppgifterna har lämnats
 • Deltagarens födelseår, om evenemanget är avsett för minderåriga
 • Vårdnadshavarens namn och kontaktuppgifter, om evenemanget är avsett för minderåriga
 • Feedback på evenemanget, om deltagaren svarar på enkäten

För att skicka meddelanden

 • Grunduppgifter: minst e-postadress
 • Uppgift om det tema som kunden har beställt meddelanden om

För att skicka nyhetsbrev

 • Grunduppgifter: minst e-postadress
 • Uppgift om det tema som kunden har beställt nyhetsbrev om
 • Uppgift om huruvida nyhetsbrevet har levererats och öppnats och om beställningen har återkallats

För att skicka priser till vinnarna av en utlottning i en kundenkät

 • Grunduppgifter: minst e-postadress

Uppgiftskällor

Beroende på åtgärder är uppgiftskällorna följande:

 • I marknadsföringsmeddelanden PRS register
 • Personuppgifter om representanterna för medier och intressentgrupper samlas in från offentliga källor
 • Uppgifter om mottagarna av inbjudningar till evenemang samlas in från PRS register och offentliga källor
 • När evenemang ordnas, anmäler man sig själv till evenemanget genom att fylla i en nätblankett som PRS tillhandahåller
 • För att få meddelanden anmäler man sig själv som beställare genom att fylla i en beställningsblankett på webbplatsen prh.fi
 • Uppgifter om nyhetsbrevsmottagarna samlas in från PRS register. Dessutom kan man själv anmäla sig som beställare genom att fylla i en beställningsblankett på webbplatsen prh.fi.
 • De personer som svarar på en kundenkät anmäler sig till prisutlottningen genom att fylla i en kontaktuppgiftsblankett i enkäten.

Utlämnande av personuppgifter till utomstående

Uppgifter som PRS behandlar för kommunikations- och marknadsföringsändamål lämnas inte ut till utomstående parter.

Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES eller till internationella organisationer

Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES eller till internationella organisationer.

Lagringstider för personuppgifter

Uppgifter om mottagarna av nyhetsbrev och meddelanden förvaras så länge som samtycket att ta emot dem gäller.

Uppgifter om de inbjudna och deltagarna i evenemang förvaras två år.

Kontaktuppgifter om representanterna för medier och intressentgrupper förvaras så länge som de är nödvändiga och tidsenliga med tanke på behandlingen.

Uppgifter om deltagarna i prisutlottningen i en kundenkät förvaras tills priserna har skickats till vinnarna.

Profilering och automatiserat beslutsfattande

Uppgifterna används inte för profilering, och de utsätts inte för automatiserat beslutsfattande.

Rätt till insyn i egna uppgifter och rätt till rättelse av uppgifter

Anmälningar till evenemang bekräftas och meddelanden och nyhetsbrev levereras i e-postmeddelanden som innehåller en länk genom vilken man kan kontrollera och ändra sina uppgifter.

Du har rätt att kontrollera vilka uppgifter om dig som har behandlats i PRS kommunikation och marknadsföring eller att dina uppgifter inte har behandlats. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga och inexakta uppgifter som avser dig.

Ange följande i din begäran:

 • vilka meddelanden du har fått från PRS
 • till vilken adress du har fått meddelandena
 • vilka uppgifter som ska korrigeras, om du begär rättelse.

Skicka din begäran om insyn eller rättelse per e-post till viestinta(at)prh.fi

Rätt att förbjuda behandling av uppgifter

Du har rätt att förbjuda att dina uppgifter används i direktmarknadsföring av PRS tjänster. Uppgifter om dem som får direktmarknadsföring från PRS lämnas inte ut till utomstående. Ange i din begäran att du inte vill få direktmarknadsföring från PRS. Skicka din begäran per e-post till viestinta(at)prh.fi

Rätt till radering av uppgifter

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas för PRS kommunikations- och marknadsföringsändamål. PRS raderar dina uppgifter utan obefogat dröjsmål. Ange följande i din begäran:

 • vilka meddelanden du har fått från PRS (och inte längre vill få)
 • till vilken adress du har fått meddelandena.

Skicka din begäran per e-post till viestinta(at)prh.fi

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (dataombudsmannens byrå).

Utskriftsversion Uppdaterad 07.11.2023