Gå direkt till innehållet
Valikko

Dataskyddsbeskrivning för Patent- och registerstyrelsens kundfeedback

Personuppgiftsansvarig

Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH
Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors
Tfn 029 509 5000

Representant för den personuppgiftsansvarige

Anna Lauttamus-Kauppila
anna.lauttamus-kauppila(at)prh.fi
Tfn 029 509 5800

Dataskyddsombud

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Tfn 050 413 6500

Ändamål med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Ändamålet med behandlingen av uppgifterna är att handlägga kundfeedback och skicka ut enkäter om kundtillfredsställelse och förfrågningar till intressentgrupper.

Feedbacken och enkät- och förfrågningssvaren används för att förbättra och utveckla PRS verksamhet och tjänster och för att utbilda PRS personal. Rapporter och olika slag av sammanfattningar kan utarbetas utgående från feedbacken och svaren.

Grunden för behandlingen är hantering av kundkontakter och utveckling av tjänster, som har att göra med den personuppgiftsansvariges lagstadgade förpliktelse.

Personuppgifter och kategorier av de registrerade i registret

Följande uppgifter lagras om kundfeedbacken:

 • feedbackgivaren (man kan också ge feedback anonymt eller under signatur)
 • feedbackgivarens e-postadress och telefonnummer, om de har angetts
 • eventuella andra personuppgifter som feedbackgivaren angett i sin fritt formulerade feedback
 • kundens fritt formulerade feedback
 • eventuellt svar som getts till feedbackgivaren via systemet för behandling av feedback
 • namnet på den handläggare/de handläggare som behandlar feedbacken
 • uppgifter om mottagare, om feedbacken skickats vidare inom PRS
 • PRS interna kommentarer som gäller handläggningen av feedbacken samt annan handläggningsinformation (bland annat tidsstämpel och ändring av handläggare).

Följande uppgifter behandlas för att skicka ut enkäter om kundtillfredsställelse och förfrågningar till intressentgrupper:

 • e-postadress
 • uppgift om huruvida meddelandet med inbjudan till enkäten eller förfrågan har levererats och öppnats.

  Uppgiftskällor

  Kundfeedbackuppgifterna fås av feedbackgivaren själv när han eller hon fyller i feedbackblanketten på webbplatsen prh.fi. I systemet för behandling av feedback kan man också föra in uppgifter om de som gett feedback på annat sätt (till exempel per e-post eller personligen).

  De personuppgifter som behövs för att skicka ut enkäter om kundtillfredsställelse och förfrågningar till intressentgrupper fås från den information som den personuppgiftsansvarige samlar in i samband med sin lagstadgade verksamhet.

  Utlämnande av personuppgifter till utomstående

  Som regel lämnas uppgifter inte ut.

  Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES eller till internationella organisationer

  Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES eller till internationella organisationer.

  Lagringstider för personuppgifter

  Uppgifter lagras så länge som det är nödvändigt för användningsändamålet för registret, dock högst två år.

  Profilering och automatiserat beslutsfattande

  Uppgifterna i registret används inte för profilering, och de utsätts inte för automatiserat beslutsfattande.

  Rätt till insyn i egna uppgifter

  Den registrerade har rätt att kontrollera vilka personuppgifter om honom eller henne som har antecknats i registret eller att det inte finns uppgifter om honom eller henne i registret. Den registrerade kan be den personuppgiftsansvarige om att få kontrollera sina egna uppgifter.
  Läs våra anvisningar om begäran om uppgifter.

  Rätt till rättelse av uppgifter

  Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige utan obefogat dröjsmål rättar inexakta och felaktiga personuppgifter som avser den registrerade. Läs våra anvisningar om rättelse av uppgifter.

  Rätt till begränsning av behandling

  Den registrerade har rätt till att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av uppgifterna, om den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet. Tanken är att behandlingen begränsas för en tid inom vilken den personuppgiftsansvarige kan kontrollera om uppgifterna är korrekta.

  Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet

  Den registrerade har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (dataombudsmannens byrå).

  Utskriftsversion Uppdaterad 08.08.2023