Gå direkt till innehållet
Meny

Dataskyddsbeskrivning för revisionstillsynens register över kvalitetsgranskningar

Personuppgiftsansvarig

Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH
Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors
Tfn 029 509 5000

Representant för den personuppgiftsansvarige

Riitta Ylipiha
riitta.ylipiha(at)prh.fi
Tfn 029 509 5021

Dataskyddsombud

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Tfn 050 413 6500

Ändamål med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Uppgifter samlas in för kvalitetskontroll av revisorer och revisionssammanslutningar. Behandlingen av uppgifterna grundar sig på artikel 6 punkt c) i den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679): behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.

Enligt 7 kap. 2 § i revisionslagen (1141/2015) ingår det i revisionstillsynens uppgifter att övervaka revisionens kvalitet.

Personuppgifter och kategorier av de registrerade i registret

I registret lagras uppgifter om revisorer och revisionssammanslutningar som har förordnats till kvalitetsgranskning. I kvalitetsgranskningsregistret lagras uppgifter om de revisorer och revisionssammanslutningar som har förordnats till kvalitetsgranskning. Uppgifterna är indelade efter år.

Följande uppgifter som specificerar revisorer förs in i registret:

 • namn och personbeteckning (om personbeteckning saknas, födelsedatum)
 • e-postadress och postadress
 • arbete i revisionssammanslutning
 • godkännande som GR-, CGR-, OFGR- eller OFR-revisor
 • inställande eller senareläggande av kvalitetsgranskning och orsaken till detta
 • uppdrag som valts ut för kvalitetsgranskning

Följande uppgifter som specificerar revisionssammanslutningar förs in i registret:

 • firma (företagsnamn) och FO-nummer
 • postadress, eventuell e-postadress och telefonnummer
 • om det är fråga om en revisionssammanslutning eller en OFR-sammanslutning
 • kontaktpersonens namn och postadress
 • om revisionssammanslutningen hör till en revisionssammanslutningskedja, kedjans namn.

Därtill antecknas sådana uppgifter om revisorerna och sammanslutningarna som är nödvändiga för tillsynen: antalet arbetstimmar använda för revisionsuppdragen, deltagande i utbildningar eller i sammanslutningars interna kvalitetsgranskningar, resultat av intern kvalitetsgranskning, uppdragen i organisationen och korrespondensen.

Uppgiftskällor

 • Revisorsregistret och annan information som antecknas i det samt uppgifter som revisorer och revisionssammanslutningar har angett vid kvalitetsgranskningar
 • uppgifter som revisionstillsynen vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) har uppdaterat i fråga om kvalitetsgranskningar och
 • uppgifter som andra myndigheter tillhandahåller med stöd av revisionslagen (1141/2015) och direktiv 2006/43/EG.

Utlämnande av personuppgifter till utomstående

Varken regelmässigt utlämnande av uppgifter eller överföring av uppgifter utanför EU.

Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES eller till internationella organisationer

Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES eller till internationella organisationer.

Lagringstider för personuppgifter

Lagringstiderna för personuppgifterna i registret grundar sig på en arkiveringsplan, enligt vilken uppgifterna lagras permanent.

Profilering och automatiserat beslutsfattande

Uppgifterna i registret används inte för profilering, och de utsätts inte för automatiserat beslutsfattande.

Rätt till insyn i egna uppgifter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka personuppgifter om honom eller henne som har antecknats i registret eller att det inte finns uppgifter om honom eller henne i registret. Den registrerade kan be den personuppgiftsansvarige om att få kontrollera sina egna uppgifter. Läs våra anvisningar om begäran om uppgifter.

Rätt till rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige utan obefogat dröjsmål rättar inexakta och felaktiga personuppgifter som avser den registrerade. Läs våra anvisningar om rättelse av uppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt till att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av uppgifterna, om den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet. Tanken är att behandlingen begränsas för en tid inom vilken den personuppgiftsansvarige kan kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (dataombudsmannens byrå).

Utskriftsversion Uppdaterad 08.08.2023