Gå direkt till innehållet
Meny

Dataskyddsbeskrivning för revisorsexamensregistret

Personuppgiftsansvarig

Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH
Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors
Tfn 029 509 5000

Representant för den personuppgiftsansvarige

Hanna Kattainen
hanna.kattainen(at)prh.fi
Tfn 029 509 5859

Dataskyddsombud

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Tfn 050 413 6500

Ändamål med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Enligt 6 kap. 8 § i revisionslagen (1141/2015) för revisionstillsynen ett revisorsexamensregister över dem som deltagit i revisors- och specialiseringsexamina och i behörighetsprovet. Registret förs för bevarande av uppgifter om examina och prov, för skötseln av revisionstillsynens uppgifter samt för uppföljning av hur väl systemet fungerar.

Behandlingen är nödvändig för att iaktta den personuppgiftsansvariges lagstadgade förpliktelse.

Personuppgifter och kategorier av de registrerade i registret

I revisorsexamensregistret antecknas de uppgifter som avses i 6 kap. 8 § i revisionslagen (1141/2015) och som specificerar den som deltagit i en examen eller ett prov:

  • namn och personbeteckning
  • examens eller provets namn
  • examens eller provets resultat
  • datum för examen eller provet
  • om en avlagd specialiseringsexamen upphör att gälla enligt 6 kap. 4 § 6 mom. i revisionslagen.

Dessutom lagras sådana uppgifter om examens- och provdeltagare som behövs för uträttande av ärenden och för tillsynen, men som inte förs in i examensregistret. Till dessa uppgifter hör till exempel deltagarens modersmål, postspråk, faktureringsadress och postadress.

Motsvarande uppgifter lagras också om sökande till examen som inte har deltagit i en examen eller ett prov.

Uppgiftskällor

I registret antecknas:

  • uppgifter som examens- och provdeltagare anger på ansökningsblanketten och/eller när de anmäler sig
  • uppgifter som PRS revisionstillsyn uppdaterat
  • Revisionstillsynen kompletterar uppgifterna även utgående från revisionsnämndens handläggning.

Utlämnande av personuppgifter till utomstående

Var och en har rätt att mot ersättning av kostnaderna få utdrag ur och kopior av uppgifterna i revisorsexamensregistret. Revisionstillsynen lämnar ut slutleden till revisorers personbeteckning endast om uppgiften behövs för att skydda intressen eller rättigheter eller om det finns en annan godtagbar grund för att få den.

Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES eller till internationella organisationer

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES eller till internationella organisationer.

Lagringstider för personuppgifter

Lagringstiderna för personuppgifterna i registret grundar sig på lagstiftningen, där lagringstiderna fastställs, och lagringstiden för uppgifterna är 50 år.

Profilering och automatiserat beslutsfattande

Uppgifterna i registret används inte för profilering, och de utsätts inte för automatiserat beslutsfattande.

Rätt till insyn i egna uppgifter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka personuppgifter om honom eller henne som har antecknats i registret eller att det inte finns uppgifter om honom eller henne i registret. Den registrerade kan be den personuppgiftsansvarige om att få kontrollera sina egna uppgifter. Läs våra anvisningar om begäran om uppgifter.

Rätt till rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige utan obefogat dröjsmål rättar inexakta och felaktiga personuppgifter som avser den registrerade. Läs våra anvisningar om rättelse av uppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt till att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av uppgifterna, om den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet. Tanken är att behandlingen begränsas för en tid inom vilken den personuppgiftsansvarige kan kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (dataombudsmannens byrå).

Utskriftsversion Uppdaterad 08.08.2023