Gå direkt till innehållet
Meny

Dataskyddsbeskrivning för varumärkesregistret

Personuppgiftsansvarig

Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH
Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors
Tfn 029 509 5000

Representant för den personuppgiftsansvarige

Jorma Lehtonen
jorma.lehtonen(at)prh.fi
Tfn 029 509 5904

Dataskyddsombud

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Tfn 050 413 6500

Ändamål med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas i varumärkesregistret med stöd av artikel 6.1(c) i den allmänna dataskyddsförordningen, det vill säga behandlingen är nödvändig för att iaktta Patent- och registerstyrelsens (PRS) lagstadgade förpliktelse.

PRS handlägger ärenden som gäller varumärken och tillhandahåller informationstjänster i anslutning till uppdraget (2 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013)).

Enligt 26 § i varumärkeslagen (544/2019) för PRS varumärkesregistret, i vilket det antecknas uppgifter som ingår i de ansökningar och handlingar som lämnats in, de identifikations- och kontaktuppgifter avseende personer som behövs för handläggningen av varumärken, uppgifter om sökta och registrerade varumärken, uppgifter om varumärkens giltighet och omfattning, och uppgifter om åtgärder som gäller varumärken och varumärkesansökningar.

PRS offentliggör varumärkesregistreringar i tjänsten Tidningar för industriellt rättsskydd.

Personuppgifter behandlas för att sköta myndighetsuppgifter med anknytning till att föra varumärkesregistret. I varumärkeslagen anges dessutom specifika syften med att PRS behandlar identifikations- och kontaktuppgifter avseende personer. Sådana syften är hantering av varumärken och varumärkesansökningar, genomförande av förfaranden som gäller varumärken, kommunikation med sökande och andra parter i förfarandet, och utarbetande av berättelser och förande av statistik.

Personuppgifter och kategorier av de registrerade i registret

De personuppgifter som antecknas i varumärkesregistret enligt varumärkeslagen omfattar de identifikations- och kontaktuppgifter avseende personer som behövs för handläggningen av varumärken samt de uppgifter som ingår i de ansökningar och handlingar som lämnats in. I registret antecknas namn eller firma (företagsnamn), hemort och adress för varumärkessökande, innehavare och ombud. I invändningsärenden registreras invändarens namn, hemort och adress.

I varumärkesregistret antecknas dessutom rättsinnehavarens namn eller firma, hemort och adress när ett varumärke pantsätts eller en licens antecknas. I registret antecknas också motsvarande uppgifter om invändaren och invändarens ombud.

För att underlätta kontakten samlar vi även in ovan nämnda personers telefonnummer och e-postadresser.

I varumärkesregistret antecknas personbeteckning för varumärkessökande och -innehavare, ombud, invändare, panthavare och licenstagare. Födelsedatum antecknas för personer som inte har finländsk personbeteckning. Personbeteckningar behandlas konfidentiellt och kan lämnas ut endast undantagsvis om mottagaren har rätt att behandla dem. Personbeteckningar behandlas med stöd av 29 § i dataskyddslagen (1050/2018).

Uppgiftskällor

Uppgifterna antecknas i varumärkesregistret på basis av registreringsansökningar eller ansökningar som gäller redan registrerade märken samt på basis av kompletterande uppgifter. Dessa fås av sökande, innehavare eller deras representanter och i invändningsärenden av invändaren eller dess representant.

Utlämnande av personuppgifter till utomstående

Var och en har rätt att ta del av den information som finns antecknad i varumärkesregistret.

Registeruppgifter ur varumärkesregistret kan fås elektroniskt via informationstjänsten för varumärken PRS webbplats eller genom att beställa utdrag, intyg och dokument och genom att begära uppgifterna per telefon. Det är dessutom möjligt att på PRS ta del av handlingar som gäller varumärken, i den mån de är offentliga.

Varumärkesregisteruppgifter lämnas regelmässigt ut till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet EUIPO och till bolag som erbjuder informationstjänster. Födelsedatum för utlänningar och personbeteckningar lämnas dock inte ut.

Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES eller till internationella organisationer

Personuppgifter med anknytning till internationella varumärkesregistreringar lämnas ut till Världsorganisationen för immaterialrätt (WIPO) med stöd av 90–93 §, 95 § och 96 § i varumärkeslagen. Födelsedatum för utlänningar och personbeteckningar lämnas dock inte ut.

Lagringstider för personuppgifter

Lagringstiderna för personuppgifterna i registret grundar sig på en arkiveringsplan, enligt vilken uppgifterna lagras permanent.

Profilering och automatiserat beslutsfattande

Uppgifterna i registret används inte för profilering, och de utsätts inte för automatiserat beslutsfattande.

Rätt till insyn i egna uppgifter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka personuppgifter om honom eller henne som har antecknats i registret eller att det inte finns uppgifter om honom eller henne i registret. Den registrerade kan be den personuppgiftsansvarige om att få kontrollera sina egna uppgifter. Läs våra anvisningar om begäran om uppgifter.

Rätt till rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige utan obefogat dröjsmål rättar inexakta och felaktiga personuppgifter som avser den registrerade. Läs våra anvisningar om rättelse av uppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt till att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av uppgifterna, om den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet. Tanken är att behandlingen begränsas för en tid inom vilken den personuppgiftsansvarige kan kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet

Om den registrerade anser att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter strider mot den relevanta lagstiftningen, har den registrerade rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (dataombudsmannens byrå).

Utskriftsversion Uppdaterad 08.08.2023