Gå direkt till innehållet
Meny

Dataskyddsbeskrivning för kundregistret för föreningsregistrets elektroniska informationstjänst

Personuppgiftsansvarig

Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH
Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors
Tfn 029 509 5000

Representant för den personuppgiftsansvarige

Kirsi Lahtinen
kirsi.lahtinen(at)prh.fi
Tfn 029 509 5000

Dataskyddsombud

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Tfn 050 413 6500

Ändamål med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Ändamålet med behandlingen av uppgifterna är att sköta kundrelationer och hantera avtalsförhållanden samt att behandla avgifter. 

Ytterligare kan personuppgifter användas för PRS interna marknadsundersökningar och -analyser och för statistikföring.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal där den registrerade är part, eller för att genomföra åtgärder som föregår avtalet på den registrerades begäran.

Behandlingen av avgifter är nödvändig för att iaktta den personuppgiftsansvariges lagstadgade förpliktelse.

Personuppgifter och kategorier av de registrerade i registret

Följande identifierings- och grunduppgifter om kunder kan lagras i registret:

  • kundens individualiserings- och kontaktuppgifter (personbeteckning vid behov)
  • individualiserings- och kontaktuppgifter om kundens kontaktperson
  • individualiserings- och kontaktuppgifter om innehavare av användarnamn
  • identifieringsuppgifter
  • kundens beställnings-, fakturerings- och betalningsuppgifter
  • uppgifter om kundrelationen och avtalsförhållandet
  • logguppgifter
Om avgifter som har betalats i tjänsten sparas de identifikations- och kontaktuppgifter som kunden har gett.

Uppgiftskällor

Regelmässiga källor är de uppgifter som kunden har gett i samband med att bli kund samt eller betalat en avgift, samt under kundrelationen och avtalsförhållandet. Uppgifter kan också samlas från den personuppgiftsansvariges uppdateringar. Uppgifter kan uppdateras från offentliga register.

Utlämnande av personuppgifter till utomstående

I regel lämnas inga uppgifter ut till tredje parter.

Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES eller till internationella organisationer

Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES eller till internationella organisationer.

Lagringstider för personuppgifter

Uppgifterna lagras i högst sex år efter det att avtalsförhållandet har upphört, vad gäller verkställande av bokföringsbestämmelser och fullgörande av avtalsförhållandet i övrigt.

Profilering och automatiserat beslutsfattande

Uppgifterna i registret används inte för profilering, och de utsätts inte för automatiserat beslutsfattande.

Rätt till insyn i egna uppgifter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka personuppgifter om honom eller henne som har antecknats i registret eller att det inte finns uppgifter om honom eller henne i registret. Den registrerade kan be den personuppgiftsansvarige om att få kontrollera sina egna uppgifter. Läs våra anvisningar om begäran om uppgifter.

Rätt till rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige utan obefogat dröjsmål rättar inexakta och felaktiga personuppgifter som avser den registrerade. Läs våra anvisningar om rättelse av uppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt till att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av uppgifterna, om den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet. Tanken är att behandlingen begränsas för en tid inom vilken den personuppgiftsansvarige kan försäkra sig om att uppgifterna är korrekta.

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (dataombudsmannens byrå).

Utskriftsversion Uppdaterad 11.10.2023