Tillgänglighetsutlåtande: Informationstjänsten Virre

Patent- och registerstyrelsen (PRS) arbetar kontinuerligt för att förbättra tjänstens tillgänglighet. Vi uppdaterar det här utlåtandet allteftersom brister korrigeras.

PRS åtar sig att göra tjänsten Virre tillgänglig i enlighet med lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019).

Beredningen av tillgänglighetsutlåtandet

Det här utlåtandet bereddes den 2 september 2020. Utlåtandet baserar sig på

 • en bedömning utförd av en tredje part
 • PRS egen uppskattning av att största delen av de brister den tredje parten hittade i sin bedömning har korrigerats enligt anvisningarna från den tredje parten.

Utlåtandet sågs senast över den 2 september 2020.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med den ovannämnda lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019). Nedan anges de delar av innehållet som inte uppfyller kraven.

Icke tillgängligt innehåll

Innehållet nedan är inte tillgängligt på grund av bristande förenlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Följande innehåll eller funktioner är ännu inte förenliga med kraven (enligt WCAG-kriterierna), men bristerna kommer att korrigeras:

 1. (WCAG 1.1.1) Textalternativen för bilder: Om bilden inte förmedlar någon väsentlig information, ska textalternativet vara tomt.
 2. (WCAG 1.1.1, 1.3.2) Texten "Visa uppgifter" och knappen har inte kopplats.
 3. (WCAG 1.1.1, 1.3.2) Textalternativ för länken Ta bort
 4. (WCAG 1.3.1, 2.4.1) Alla områden på sidan har inte markerats i koden.
 5. (WCAG 1.3.1) HTML-rubriknivåer har i de flesta fall använts på korrekt sätt, men infotexterna om innehållet på skärmen saknar rubriker.
 6. (WCAG 1.3.1) Företagsuppgifter är kanske inte innehåll som ska visas i tabellformat. Därmed ska de i första hand bara visas som en text.
 7. (WCAG 1.3.1, 2.4.4) Alla områden på sidan har inte markerats i koden.
 8. (WCAG 1.3.2) Anvisningarna om innehållet på skärmen läses för en skärmläsare först efter allt annat. Då händer det lätt att man inte märker dem.
 9. (WCAG 1.4.3, 1.4.11) Kontrasterna mellan text och bakgrund är bristfälliga. Det finns också brister i kontrasterna för användargränssnittskomponenter och grafiska element.
 10. (WCAG 1.4.1, 3.2.4) Urskiljbarhet av länkar: Det finns länkar i sidfoten, vilka inte skiljs ut från den övriga texten.
 11. (Tillgänglighet, användbarhet i allmänhet) Anvisningen som kommer fram när man trycker på anvisningsknappen är visuellt sett ofta mycket långt borta från själva knappen och fältet som anvisningen gäller.
 12. (WCAG 1.3.1, 3.2.2) Fel i label-fälten i blanketten för sökning av utdrag, intyg och organisationsregler
 13. (WCAG 3.3.2) Det finns inga textalternativ för "från och med" och "till och med" vid sökning inom en viss tidsperiod.
 14. (WCAG 1.3.5) I tjänsten finns det formulärfält för att samla in användarens personuppgifter, men deras exakta syfte har inte specificerats.
 15. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.4.3, 4.1.3) Det finns ett flertal tillgänglighetsproblem på inloggningssidan.

PRS åtar sig att korrigera innehållet så att det blir tillgängligt under 2021.

Hur kan jag ge feedback om brister i tillgängligheten?

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på informationstjänsten Virre, ge först feedback till oss på PRS. Det kan ta upp till 14 dagar att få ett svar. PRS feedbackgrupp svarar för handläggningen av feedbacken. Gå till blanketten för att lämna feedback om brister i tillgängligheten.

Om du inte är nöjd med svaret du får från PRS eller om du inte får ett svar alls inom 14 dagar, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland, som ansvarar för tillgänglighetstillsyn. Webbplatsen för RFV i Södra Finland ger mer information om hur du kan lämna in anmälan och hur ärendet handläggs.

Kontaktinformation för Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

Utskriftsversion
Uppdaterad 09.09.2020