I kraft t.o.m. 30.6.2017: GR-, CGR- och OFGR-revisorer ska lämna in tillsynsuppgifter till PRS

Patent- och registerstyrelsen (PRS) behöver uppgifter från revisorerna för att kunna utöva tillsyn över deras yrkeskunskap och förutsättningar för godkännande samt för kvalitetssäkring, för att föra revisorsregistret och ta ut revisorsavgifter. Insamlingen av uppgifterna sker i enlighet med revisionslagen.

Uppgifterna används för att bedöma revisorns lämplighet för uppdrag

PRS gör årligen en bedömning av GR-, CGR- och OFGR-revisorernas lämplighet för uppdrag. En person för vilken en intressebevakare har utsetts, vars handlingsbehörighet har begränsats, som är omyndig eller som är försatt i konkurs eller har meddelats näringsförbud kan inte vara verksam som revisor.

En person är olämplig för revisorsuppdrag, om personen genom en lagakraftvunnen dom under de senaste tre åren har dömts till bötesstraff eller under de senaste fem åren har dömts till fängelsestraff för ett brott som visar att han eller hon är olämplig som revisor. En person anses inte heller vara lämplig för uppdraget, om han eller hon annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig för revisorsuppdrag. Eftersom ekonomiskt oberoende ingår som en del i lämpligheten för revisorsuppdrag, får en revisor inte permanent vara överskuldsatt och betalningsoförmögen.

För bedömningen av revisorns lämplighet kan PRS vid behov begära intyg eller utdrag från myndigheter.

Uppgifterna används för att bedöma om revisorns yrkeskunskaper har bibehållits

För att GR- och CGR-revisorerna ska bibehålla sin yrkeskunskap krävs kontinuerlig utbildning i tillräckligt stor omfattning och arbete med lagstadgade revisionsuppdrag enligt 1 kap. 1 § 1 mom. 1 punkten i revisionslagen eller med uppdrag som kan jämställas med lagstadgade revisionsuppdrag. För OFGR-revisorer gäller dessutom att han eller hon har tillräckligt omfattande utbildning och arbetar med revisionsuppdrag enligt 1 kap. 1 § 1 mom. i lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin.

Vi gör årligen en bedömning av om revisorns yrkeskunskap har bibehållits så att vi granskar revisorns verksamhet under de tre senaste åren.

Kraven på tillräckligt antal revisionsuppdrag och tillräckligt krävande uppdrag ska uppfyllas vid en granskningsperiod på tre år som helhet.

Vid bedömningen under granskningsperioden använder vi på PRS de uppgifter som revisorn under tidigare år har lämnat in till Centralhandelskammarens revisionsnämnd.

Vi uppdaterar vår anvisning för bedömningen av yrkeskunskaper nästa gång efter 30.6.2017.

Kontinuerlig utbildning för att bibehålla yrkeskunskap

En revisor ska påvisa att han eller hon har bibehållit sin yrkeskunskap genom kontinuerlig utbildning.

Verksamhet i lagstadgade revisionsuppdrag eller i uppdrag jämställbara med lagstadgade revisionsuppdrag

En GR-, CGR- och OFGR-revisors yrkeskunskap anses vara bibehållen om revisorn utför ett tillräckligt antal lagstadgade revisionsuppdrag eller därmed jämförliga uppdrag.

Alternativ 1: Revisorn utför ett tillräckligt antal revisionsuppdrag i sammanslutningar eller stiftelser som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Ett tillräckligt antal revisionsuppdrag fastställs enligt följande:

  • GR-revisor: minst 100 timmar revision av verksamma sammanslutningar eller stiftelser, vilket innehåller minst 15 revisionsuppdrag under de senaste tre åren.
  • CGR-revisor: minst 200 timmar revision av verksamma sammanslutningar eller stiftelser, vilket innehåller minst 30 revisionsuppdrag under de senaste tre åren.
  • OFGR-revisorer: förutom det ovan nämnda även minst 200 timmar revision enligt lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin under de senaste tre åren.

En revisor kan tillgodoräknas ett revisionsuppdrag för att bibehålla sin yrkeskunskap även om revisorn inte själv har undertecknat revisionsberättelsen.

Alternativ 2: Revisorn är yrkesmässigt verksam i uppdrag som till innehållet och kravnivån kan jämställas med lagstadgade revisionsuppdrag

Med lagstadgade revisionsuppdrag jämställs granskningsuppdrag som grundar sig på bedömning av någon annans verksamhet i förhållande till vissa bedömningskriterier. Förutom att revisorn ska behärska de rutiner som gäller granskningen, förutsätts det även att revisorn känner till innehållet i de faktorer som ingår i lagstadgad revision (normerna i anknytning till granskningsuppdraget).

Exempel på uppdrag som avses i denna punkt:

  • uppdrag inom intern revision
  • granskningsuppdrag inom offentlig förvaltning
  • översiktlig granskning
  • specialgranskning av konkursbo.

PRS kan vid behov bedöma yrkeskunskaperna från fall till fall.

Lämna in de uppgifter som behövs för bedömningen av om yrkeskunskaperna och de övriga förutsättningarna för godkännande har bibehållits. Lämna in uppgifterna till PRS årligen med en anmälan om tillsynsuppgifter.

Utskriftsversion
Uppdaterad 18.02.2021