Gå direkt till innehållet
Meny

Stiftelselagen inverkar på stiftelsers revision

Stiftelselagen trädde i kraft den 1 december 2015. Lagen innehåller ändringar som gäller revision, närmare sagt om granskningen av bokslut för de räkenskapsperioder som går ut efter lagens ikraftträdande samt revisionsberättelserna om dem.

I början av året har ett antal bristfälliga revisionsberättelser lämnats in till Patent- och registerstyrelsens (PRS) stiftelsetillsyn i samband med stiftelsers årsrapporter. Om revisionsberättelsen är bristfällig, skickar PRS en rättelseuppmaning om årsrapporten till stiftelsen.

Revisionsberättelser

Utöver vad som bestäms i revisionslagen ska revisionsberättelsen i enlighet med stiftelselagen (4 kap. 2 §) innehålla ett uttalande om

  • huruvida stiftelsens bokslut och verksamhetsberättelse ger de uppgifter om stiftelsens verksamhet under räkenskapsperioden som är väsentliga för bedömningen av om stadgebestämmelserna om stiftelsens ändamål och verksamhetsformer har följts och
  • huruvida de arvoden och ersättningar som stiftelsen, dess dottersammanslutningar och dess dotterstiftelser har betalat till ledamöterna i stiftelsens organ ska anses vara sedvanliga.

Med andra ord ska ett särskilt uttalande ges om huruvida sådana uppgifter har angetts att man på basis av dem kan bedöma om stiftelsens ändamål har fullgjorts. Jämfört med den gamla stiftelselagen ska de arvoden som betalats till ledamöterna i stiftelsens organ bedömas med beaktande av hela koncernen. Lagen talar inte längre om skäliga arvoden, utan om sedvanliga arvoden.

Revisionstillsynen uppmanar revisorer att se till att de revisionsberättelser som ges efter ikraftträdandet av stiftelselagen motsvarar de krav som den nya stiftelselagen ställer.

Tilläggsinformation på stiftelsetillsyns sidor

Utskriftsversion Uppdaterad 05.01.2021