Årsrapport

Stiftelser ska lämna in en årsrapport till stiftelseregistret vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) inom 6 månader från räkenskapsperiodens utgång.

Årsrapportens innehåll

Årsrapporten ska inbegripa kopior av följande handlingar:

  • resultat- och balansräkning med noter
  • balansspecifikationer som har utarbetats för att bekräfta bokslutet
  • verksamhetsberättelse
  • revisionsberättelse
  • koncernbokslut om det ingår i stiftelsens bokslut
  • finansieringsanalys om den ingår i stiftelsens bokslut.

Handlingarna ska innehålla stiftelsens FO-nummer och dess fullständiga, officiella namn.
Nyckeltalsblanketten behövs inte.

Läs mer om anvisningar för årsrapporten

Läs mer om verksamhetsberättelsen.

Undertecknande av bokslut och bokslutsanteckning

Bokslutet och verksamhetsberättelsen ska dateras och undertecknas av stiftelsens styrelse. Bokslutet ska innehålla en anteckning gjord av revisorn med hänvisning till revisionsberättelsen.

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen undertecknas av en eller två revisorer såsom stiftelsens stadgar förutsätter.

Utöver vad som bestäms i revisionslagen ska revisionsberättelsen innehålla ett uttalande om huruvida stiftelsens bokslut och verksamhetsberättelse ger de uppgifter om stiftelsens verksamhet under räkenskapsperioden som är väsentliga för bedömningen av om stadgebestämmelserna om stiftelsens ändamål och verksamhetsformer har följts och huruvida de arvoden och ersättningar som stiftelsen, dess dottersammanslutningar och dess dotterstiftelser har betalat till ledamöterna i stiftelsens organ ska anses vara sedvanliga.

Tidsfrist för upprättande och inlämnande av bokslut

Stiftelsers bokslut och verksamhetsberättelser upprättas inom 4 månader från redovisningsperiodens utgång. Lämna in årsrapporten till PRS inom 6 månader från räkenskapsperiodens utgång.

Inlämnande av handlingar

Lämna in handlingarna i A4-format. Handlingarna får inte häftas ihop eller bindas.

Lämna in årsrapporten direkt till PRS till:

Patent- och registerstyrelsen
Stiftelsetillsyn
00091 PRH

Avgift

Vi tar inte ut någon separat registreringsavgift för årsrapporterna, istället tar vi ut en årlig tillsynsavgift av stiftelserna.

Lagstiftning

Utskriftsversion
Uppdaterad 17.08.2018