Gå direkt till innehållet
Meny

Tillsynsavgift

PRS övervakar att stiftelserna i sin verksamhet iakttar stiftelselagen och bestämmelserna i stiftelsens stadgar. Vi tar ut av stiftelserna en årlig tillsynsavgift som grundar sig på lagen om tillsynsavgift för stiftelser (1048/2013).

Tillsynsavgiften måste betalas även om stiftelsen är nybildad eller kommer att upplösas inom kort.

Om avgiftsskyldigheten upphör under kalenderåret, återbetalar vi varken helt eller delvis den uttagna tillsynsavgiften till stiftelsen.

Avgiftens storlek

Tillsynsavgiften är en graderad avgift som är bunden till stiftelsens balansomslutning så att majoriteten av stiftelserna betalar en tillsynsavgift som täcker de kostnader som tillsynen föranleder oss.

Storleken på tillsynsavgiften bestäms enligt stiftelsens senaste balansomslutning. Om stiftelsen upprättar ett koncernbokslut, grundar sig avgiften på koncernbalansomslutningen. Om balansräkning inte har upprättats eller lämnats till oss, tar vi ut lägsta möjliga tillsynsavgift.

Balansomslutning Tillsynsavgift
Högst 100 000 euro 120 euro
Över 100 000 euro, men högst 10 000 000 euro 250 euro
Över 10 000 000 euro 500 euro

Betala tillsynsavgiften årligen

Varje år skickar vi stiftelserna ett beslut om förordnande av tillsynsavgift och en faktura.

Vi skickar fakturan med bilagorna till stiftelsen som nätfaktura, om stiftelsen har en gällande adress för nätfakturor. Om stiftelsen inte har en nätfakturaadress, skickar PRS fakturan till stiftelsens postadress. PRS skickar inte fakturor via e-post.

Betala fakturan till PRS konto senast på förfallodagen. Kontonumret står på fakturan.

Om du inte betalar fakturan senast på förfallodagen, beräknar vi på det obetalda beloppet en förseningsränta enligt 4 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995).

Förseningsräntan motsvarar den i 12 § i räntelagen (633/1982) avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, förhöjd med sju procentenheter, men sammanlagt minst tre euro.

Hur lämnar jag in en begäran om omprövning?

Du kan begära omprövning av ett beslut om tillsynsavgift hos PRS.

Lämna in en skriftlig begäran om omprövning till oss inom 30 dagar från det datum du fått besked om vårt beslut.

Ange i din begäran vilket beslut som ska omprövas, hurdan omprövning begärs och de grunder på vilka den begärs.

Bestämmelser om omprövningsförfarandet finns i kap. 7a i förvaltningslagen. Läs mer om omprövningsförfarande i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 13.09.2021