Gå direkt till innehållet
Meny

Årsrapport om kvalitetsgranskningar 2020

Sammandrag av rapporten

Revisorerna har en viktig roll när det gäller att säkerställa att bokslutsinformationen i Finland är riktig och tillräcklig. En revision av hög kvalitet utgör grunden för en adekvat revisionsberättelse där man tar fasta på omständigheterna.

Den viktigaste uppgiften med revisionen är att öka förtroendet för bokslutet hos dem som använder det. Den som använder ett bokslut ska kunna lita på att revisorn har inhämtat rimlig säkerhet kring huruvida bokslutet ger en rättvisande bild av bolagets ekonomiska ställning samt av resultatet av dess verksamhet och att det uppfyller de lagstadgade kraven.

Syftet med kvalitetsgranskningar som revisionstillsynen utför är att främja revisionens höga kvalitet och att öka förtroendet för revisionen och därigenom den ekonomiska rapporteringens tillförlitlighet. Vi strävar efter att identifiera sådana delområden inom revisionen, vilka enligt vår mening borde utvecklas för att säkra revisionens kvalitet och efterlevnaden av lagar och bestämmelser.

De kvalitetsgranskningar som gjorts i år visar på stora variationer i revisionens kvalitet. Bland kvalitetsgranskningarna fanns emellertid många fall som uppfyllde kvalitetskraven.

Observationerna i den här rapporten kan vara till nytta för revisorer och revisionssammanslutningar när de utvecklar kvaliteten på revisionsarbetet.


Sammandrag av omfattningen hos och resultaten av kvalitetsgranskningen 2020

I denna sammanfattning presenterar vi samlade uppgifter om resultat och slutsatser, utfärdade rekommendationer, uppföljning av rekommendationer, vidtagna tillsynsåtgärder och beslutade sanktioner som gjorts på basis av kvalitetsgranskningarna i enlighet med Europaparlamentets och rådets (EU) revisionsförordning nr 537/2014.

Därtill lägger vi fram information om kvalitetsgranskningarna av revisorer och om de observationer som gjorts i anslutning till kvalitetsgranskningarna.

Kvalitetsgranskning av sammanslutningar

Tre revisionssammanslutningar med kvalitetssystem var föremål för kvalitetsgranskning. Inget beslut har ännu meddelats om kvalitetsgranskningarna och rapporteringen pågår.

139 kvalitetsgranskningar

Vi utförde en kvalitetsgranskning av 92 revisorer som hade förordnats till kvalitetsgranskning år 2020. Dessutom utfördes kvalitetsgranskningen av fem revisorer som hade förordnats till kvalitetsgranskning redan tidigare år och vars granskning hade senarelagts. Under 2020 slutfördes också 40 kvalitetsgranskningar som hade förordnats år 2019 och 2 kvalitetsgranskningar som hade förordnats år 2018. Samtliga kvalitetsgranskningar utfördes av experter vid Patent- och registerstyrelsen (PRS).

50 procent av de utförda kvalitetsgranskningarna uppfyllde kvalitetskraven

Kvalitetskraven uppfylldes i 50 procent av de kvalitetsgranskade revisorernas uppdrag. Alla våra beslut om kvalitetsgranskningar har ännu inte vunnit laga kraft.

Observationer som påverkar resultatet

Under kvalitetsgranskningarna gjordes observationer som påverkade resultatet i nästan alla skeden och delområden av revisionen. Punkter som kräver förbättring noterades alltjämt särskilt inom kvalitetsgranskningens prioritetsområden, såsom revision av omsättning och omsättningstillgångar. Bristerna gällde särskilt revisionsåtgärdernas och revisionsbevisens verifierbarhet.


Utskriftsversion Uppdaterad 31.03.2022