Observationer vid kvalitetsgranskningarna

PRS revisionstillsyn gjorde sammanlagt 282 observationer som påverkade resultatet av de 170 kvalitetsgranskningar av uppdrag som granskades under 2021.

År 2021 försämras jämförbarheten med tidigare år särskilt av det stora antalet nya granskningar. Efter varje ny granskning är resultatet antingen godkänt eller underkänt. Vid flera kontroller efter en ny granskning upptäcktes alltjämt brister, men de var inte så betydande att kriterierna för underkännande skulle ha uppfyllts.

De största bristerna i de kvalitetsgranskningarna som fick resultatet underkänt

Antalet revisorer som fick underkänt var sammanlagt 16. Två revisorer fick ett underkänt resultat eftersom kvalitetsgranskningen inte kunde genomföras. Revisorerna lämnade inget material till revisionstillsynen.

Revisorn har inte iakttagit den skyldighet som avses i 8 kap. 1 § i revisionslagen att utan obefogat dröjsmål lämna Revisionstillsynen de upplysningar och redogörelser som den begär och som behövs för tillsynen, öppet och sanningsenligt samt även i övrigt bistå vid utredandet av ett tillsynsärende. Revisorn har vägrat genomgå kvalitetsgranskning och därmed handlat i strid med 4 kap. 5 § i revisionslagen.

Flera brister gällde felaktiga utlåtanden i revisionsberättelsen.

Revisorns utlåtande i revisionsberättelsen om att bokslutet uppfyller de lagstadgade kraven är felaktigt. I bokslutet saknas flera noter som förutsätts av ett medelstort företag.
Revisionsberättelsen innehåller ett klart felaktigt/bristfälligt utlåtande.
I revisionsberättelsen har revisorn inte uttalat sig om

- uppfyllande av lagstadgade krav
- huruvida bokslutet i enlighet med det iakttagna bokslutsregelverket ger en rättvisande bild av resultatet av sammanslutningens verksamhet och ekonomiska ställning.

Revisionsberättelsen innehåller ett utlåtande om att bokslutet i enlighet med de i Finland gällande bestämmelserna om upprättande av bokslut ger korrekta och tillräckliga uppgifter om resultatet av bolagets verksamhet och ekonomiska ställning. Revisorns utlåtandet motsvarar inte den gällande revisionslagen och de utlåtanden som ska ges enligt den.
Revisionsberättelsen innehåller ett klart felaktigt utlåtande. I revisionsberättelsen har revisorn inte uttalat sig om

- huruvida verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med de bestämmelser som ska tillämpas på upprättande av verksamhetsberättelser
- huruvida uppgifterna i räkenskapsperiodens verksamhetsberättelse och bokslut stämmer överens med varandra.

I revisionsberättelsen konstateras inte heller om revisorn utifrån de uppgifter som han eller hon fått i samband med revisionen har upptäckt väsentliga felaktigheter i verksamhetsberättelsen.
Revisionsberättelsen innehåller ett felaktigt utlåtande. Revisorn har inte sammanställt de felaktigheter som konstaterats under revisionen eller slutsatsen om huruvida de okorrigerade felaktigheterna ensamma eller tillsammans är väsentliga (de observerade felaktigheterna överskred den väsentlighet som revisorn angett).
Revisionsberättelsen innehåller ett klart felaktigt utlåtande till den del den innehåller ett utlåtande om att bokslutet uppfyller de lagstadgade kraven. Bokslutet uppfyller inte till alla delar kraven i bokföringslagen och bokföringsförordningen.

Revisionsberättelsen innehåller ett utlåtande enligt vilket bokslutet ger en rättvisande bild av koncernens och moderbolagets verksamhetsresultat och ekonomiska ställning i enlighet med de i Finland gällande bestämmelserna om upprättande av bokslut. Revisorn har inte på det sätt som god revisionssed förutsätter inhämtat tillräckligt med ändamålsenliga revisionsbevis som stöd för sitt utlåtande.

I revisionsberättelsen har ett klart felaktigt utlåtande getts till den del det innehåller ett uttalande om att verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med de bestämmelser som tillämpas på upprättandet av verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen uppfyller inte till alla delar kraven i bokföringslagen och aktiebolagslagen.

En del av bristerna gällde valet av revisor.

Revisionsberättelsen har upprättats i sammanslutningens namn trots att revisorn har valts till revisor som person.

En del av bristerna berodde på att verksamhet som stred mot lagen och bestämmelserna inte hade rapporterats.

Bokslutet innehåller inget koncernbokslut. Av dokumentationen framgår inte på vilka grunder koncernbokslutet inte har upprättats. Osäkerhet kvarstår också i fråga om riktigheten i revisorns rapportering.

I en del av uppdragen kunde man inte se någon tillräcklig förbättring efter den nya granskningen.

Den nya revisionen har visat att de brister som ledde till omtagning inte korrigerats till alla delar och det finns fortfarande väsentliga brister i revisorns verksamhet. Brister observerades inom flera delområden. Av revisionsdokumentationen framgår inte hur revisorn har bedömt sättet att presentera förhandsbetalningar från kunderna i bokslutet.

I de kvalitetsgranskningar som ledde till underkänt resultat fanns det ofta också andra observationer som påverkade resultatet. Observationer som gjorts vid kvalitetsgranskningar behandlas mer ingående i avsnittet:
"Observationer som gjorts vid kvalitetsgranskningar per delområde".

Utskriftsversion
Uppdaterad 31.03.2022