Årsrapporter om undersökningsärenden

PRS publicerar årligen en rapport om undersökningsärenden.

Syftet med revisionsnämndens och revisionstillsynens avgöranden i undersökningsärenden är att styra utvecklingen av god revisionssed i Finland. Ett ytterligare mål är att revisorer och revisionssammanslutningar ska fästa uppmärksamhet vid iakttagande av god revisionssed och yrkesetiska principer enligt revisionslagens krav i sin verksamhet.
Utskriftsversion
Uppdaterad 30.03.2021