Gå direkt till innehållet
Meny

Berättelse över revisionstillsynens verksamhet 2020

Bestämmelser om uppgifterna för Patent- och registerstyrelsens (PRS) revisionstillsyn finns i 7 kap. 1–3 § i revisionslagen (1141/2015) och i EU:s PIE-förordning. Till revisionstillsynens viktigaste uppgifter hör att godkänna och registrera revisorer samt att övervaka, allmänt styra och utveckla revisorernas verksamhet.

Som en del av PRS främjar revisionstillsynen företagens verksamhetsförutsättningar. Rättssäkerhet, förutsebarhet, objektivitet och jämställdhet mellan parterna är de viktigaste utgångspunkterna för verksamheten. Syftet med revisionstillsynens verksamhet är att kontinuerligt förbättra bokslutsinformationens tillförlitlighet.

Revisionstillsynen omorganiserades i september 2020 för att inom en större ram kunna bygga upp en mer effektiv tillsyn och för att utveckla samarbetet och öka dialogen med kunder och intressentgrupper. Målet är också att förbättra förutsättningarna för revisionstillsynens experter att utföra sitt arbete och garantera revisionstillsynens fortsatta verksamhet i alla tillsynsuppdrag.

Till följd av omorganiseringen fick revisorer nya samtalspartner i revisionstillsynens organisation. Vi började föra en aktiv dialog med våra intressentgrupper och vår bransch. Vi deltog i evenemang som Finlands Revisorer ordnade och träffade representanter för revisionssammanslutningar och Finansinspektionen.

Vi nådde våra resultatmål för 2020 i alla delområden: revisorsexamina, kvalitetssäkring samt undersökningsärenden vid revisionstillsynen.

Systemprojektet för revisionstillsynens e-tjänster avbröts i april 2020. Under 2021 kommer vi att planera och schemalägga arbetet på nytt för att utveckla revisionstillsynens register och informationssystem.

I mars 2020 började tjänsteinnehavarna vid revisionstillsynen arbeta på distans på grund av coronaviruspandemin. Trots pandemin fortsatte revisionstillsynens verksamhet till största delen som normalt.

Tjänsteinnehavarna vid revisionstillsynen

Vid utgången av 2020 heltidsanställde PRS revisionstillsyn 14 tjänsteinnehavare (2019: 16). Fem av dem arbetade i kvalitetssäkringsteamet (2019: sju i kvalitetssäkringsenheten), sex i tillsyns- och lagteamet (2019: fem i enheten för undersökningsärenden och lagenlighetsövervakning) och tre i examensteamet (2019: tre i enheten för godkännande och registrering av revisorer).


Utskriftsversion Uppdaterad 30.03.2021