Gå direkt till innehållet
Meny

Berättelse över verksamheten vid PRS revisionstillsyn 2019

Bestämmelser om uppgifterna för Patent- och registerstyrelsens (PRS) revisionstillsyn finns i 7 kap. 1–3 § i revisionslagen (1141/2015) och i EU:s PIE-förordning. Till revisionstillsynens viktigaste uppgifter hör att godkänna och registrera revisorer samt att övervaka, allmänt styra och utveckla revisorernas verksamhet.

Som en del av PRS främjar revisionstillsynen företagens verksamhetsförutsättningar. Rättssäkerhet, förutsebarhet, objektivitet och jämställdhet mellan parterna är de viktigaste utgångspunkterna för verksamheten. Syftet med revisionstillsynens verksamhet är att kontinuerligt förbättra bokslutsinformationens tillförlitlighet.

PRS nya vision samt strategi för perioden 2018–2022 fastställdes i början av 2018. PRS strategiska mål styr också revisionstillsynens verksamhet under de kommande åren.

Det viktigaste målet för utvecklingen av revisionstillsynens verksamhet är att våra kunder ska lyckas. Med tanke på våra slutkunder, alltså de som använder bokslutsinformation, innebär detta bland annat att vi etablerar de reformer som genomförts i kvalitetsgranskningsarbetet under de senaste åren och utvecklar informeringen av tillsynsresultaten. På så sätt bidrar vi till att förbättra revisionens kvalitet och därmed bokslutsinformationens tillförlitlighet. För att de kunder som använder våra tjänster (till exempel de revisorer som är föremål för tillsyn) ska lyckas, har vi som mål att ge tydligare och begripligare beslut och avgöranden samt att bestämma handläggningstider för våra tjänster.

År 2019 fortsatte vi att utveckla vår kommunikation och anordnade bland annat två kvalitetsdagar för revisorer och i samarbete med Finansinspektionen ett möte kring aktuella ämnen för representanterna för revisionskommittéerna i sammanslutningar av allmänt intresse och för representanter för intressentgrupper. Därtill ger vi information om vår verksamhet och dess resultat på PRS webbplats för att utveckla god revisionssed.

I oktober 2019 startade vi ett övergripande digitalt projekt för att utveckla revisionstillsynens e-tjänster. Innan starten planerade vi projektet och genomförde en konkurrensutsättning av tjänsteleverantörer. Syftet är att införa e-tjänster för i regel alla ärenden som gäller revisionstillsynen och på detta sätt underlätta ärendehanteringen mellan revisionstillsynen och revisorer, de som ansöker om att bli revisor samt andra för revisionstillsynen viktiga intressentgrupper. Målet är också att effektivisera och automatisera revisionstillsynens handläggningsprocesser. Vi beräknar att projektet fortsätter till våren 2022.

Revisionstillsynens tjänstemän

Vid utgången av 2019 anställde PRS revisionstillsyn 16 tjänstemän (18 tjänstemän år 2018), varav en är direktör för resultatområdet. Sju (nio) av tjänstemännen arbetade vid kvalitetssäkringsenheten, fem (fem) vid enheten för undersökningsärenden och lagenlighetsövervakning och tre (tre) vid enheten för godkännande och registrering av revisorer.

Utskriftsversion Uppdaterad 29.03.2021