Personbeteckningar och hemadresser

Personbeteckningar och hemadresser

Stiftelselagen ändrades den 1 december 2015. Personbeteckningar visas inte längre på stiftelseregisterutdrag. Samma gäller hemadresser för dem som är bosatta utomlands. Efter lagändringen behöver du inte längre anmäla hemadressen för dem som är bosatta i Finland till stiftelseregistret.

Vilka identifieringsuppgifter om fysiska personer ska anmälas till stiftelseregistret?

Anmäl till stiftelseregistret följande identifieringsuppgifter om fysiska personer som ska föras in i registret:

 • fullständigt namn
 • personbeteckning
 • medborgarskap
 • hemkommun.

Ange födelsedatum för personer som saknar finländsk personbeteckning. Om utomlands bosatta fysiska personer ska du anmäla hemadressen i stället för hemkommunen.

Hur anmäls personbeteckningar och hemadresser till stiftelseregistret?

Efter lagändringen fyller du i en särskild personuppgiftsblankett för att anmäla fysiska personers identifieringsuppgifter till registret. Fyll inte i personbeteckningar eller hemadresser på andra anmälningsblanketter. Bifoga inte handlingar (till exempel protokoll eller avtal) som innehåller personbeteckningar eller fysiska personers adresser.

Ändringar i stiftelseregistrets informationstjänst

Stiftelseregistret är fortfarande ett offentligt register. Vi kommer emellertid att begränsa utlämnandet av följande uppgifter ur registret:

 • personbeteckningens slutdel
 • hemadressen för fysiska personer som är bosatta utomlands

Vi lämnar ut uppgifterna om det är viktigt att entydigt identifiera den registrerade personen:

 • för att utföra en i lag angiven uppgift
 • för att uppfylla den registrerades eller den registeransvariges rättigheter eller skyldigheter eller
 • för historisk eller vetenskaplig forskning eller statistikföring.

Dessutom kan personbeteckningens slutdel eller hemadressen för en person som är bosatt utomlands lämnas ut ur stiftelseregistret i andra fall som avses i 13 § i personuppgiftslagen. Detta grundar sig på 13 kap. 1 § i stiftelselagen (se författningsdatabasen Finlex) och på 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet (se författningsdatabasen Finlex).

Hur identifieras personer på stiftelseregisterutdraget efter lagändringen?

Följande uppgifter behövs för att identifiera fysiska personer på stiftelseregisterutdrag:

 • fullständigt namn
 • födelsedatum
 • medborgarskap
 • hemkommun (för dem som är bosatta utomlands visas bosättningsland).

Vad innebär ändringen för tidigare anmälda ärenden?

Lagändringen gäller inte stiftelseregisteranmälningar som lämnats in före 1 december 2015. Däremot tillämpas den nya lagen om de uppgifter som ska lämnas ut är i elektronisk form i stiftelseregistret. Ur det elektroniska stiftelseregistermaterialet lämnar vi ut uppgifter om personbeteckningens slutdel och utomlands bosatta fysiska personers hemadresser endast i sådana fall där villkoren i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet uppfylls.


Utskriftsversion
Uppdaterad 10.04.2019