Avregistrering eller förordnande om likvidation

I 12 kap. 4 § i stiftelselagen finns bestämmelser om när registermyndigheten kan förordna om likvidation eller avregistrera stiftelsen. Förfarandet kan komma i fråga om:

 1. stiftelsen inte har någon i registret införd behörig styrelse, och en ny styrelse inte kan utses enligt 14 kap. 11 § i stiftelselagen
 2. det har gått tio år sedan en anmälan om stiftelsen senast lämnades till stiftelseregistret eller
 3. stiftelsen har försatts i konkurs som har förfallit på grund av brist på medel.

Ett förordnande kan ges, om det inte innan ärendet avgörs visas att det inte längre finns någon grund för detta.

Hur söks förordnande om likvidation?

En fritt formulerad skriftlig ansökan kan utarbetas av förvaltningsrådet, en förvaltningsrådsledamot, styrelsen, en styrelseledamot, verkställande direktören, en revisor, en stiftare eller någon annan vars rätt kan vara beroende av en behörig registeranteckning eller förordnandet om likvidation.

Ansökans innehåll och bilagor

 • Skriv en fritt formulerad ansökan och skicka den till Patent- och registerstyrelsen (PRS).
 • Begär förordnande om likvidation.
 • Motivera begäran.
 • När begäran avser ett förordnande om likvidation, är det bra att redan i det här skedet uppge om sökanden tar sig ansvaret för likvidationskostnaderna och föreslår en viss person till likvidator.
 • Sökanden eller en person som sökanden har befullmäktigat ska underteckna ansökan. När den befullmäktigade undertecknar ansökan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Ansökan kan

 • skickas per post till: Patent- och registerstyrelsen. Stiftelseregistret, 00091 PRH
 • lämnas till PRS kundtjänst, Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors.
  PRS kan ta upp ärendet till behandling också på eget initiativ. Då det gäller en förfallen konkurs stryker PRS på tjänstens vägnar stiftelsen från stiftelseregistret.

Ansökningsavgift

Behandlingsavgiften är 210 euro om ansökan inte baserar sig på en förfallen konkurs. Stiftelseregistrets ansökningsavgifter faktureras i efterhand.

Förfarandet vid registermyndigheten

Om det förfarande som gäller förordnande om likvidation eller avregistrering baserar sig på brister i styrelsens sammansättning eller på att tio år har gått sedan en anmälan senast lämnades till stiftelseregistret, kommer rättelseuppmaningsförfarandet som beskrivs i 12 kap. 5 § i stiftelselagen att tillämpas. Så här försöker vi ge stiftelsen en möjlighet att åtgärda bristerna. Ärendet kan emellertid avgöras även om stiftelsen inte kan visas ha mottagit uppmaningen.

Ett förordnande om likvidation eller avregistrering kan ges, om det inte innan ärendet avgörs visas att det inte längre finns någon grund för detta.

Avregistrering och dess verkningar

En stiftelse är avregistrerad när myndighetens beslut om avregistreringen har antecknats i registret.

Om företrädande av en avregistrerad stiftelse föreskrivs i 12 kap. 20 § i stiftelselagen och om en avregistrerad stiftelses rättsliga ställning i 12 kap. 21 § i stiftelselagen. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.


Utskriftsversion
Uppdaterad 10.04.2019