Gå direkt till innehållet
Meny

PRS klassificeringspraxis från och med 1 maj 2019

En varumärkesansökan måste alltid innehålla en varu- och tjänsteförteckning där de varor och tjänster som ansökan avser har indelats i klasser enligt Niceklassificeringen. Varu- och tjänsteförteckningen anses omfatta varorna och tjänsterna i förteckningen enligt beteckningarnas bokstavliga innebörd.

Varumärkets skyddsomfång bestäms alltså enligt beteckningarnas bokstavliga innebörd. Du måste emellertid beakta klassificeringsprinciperna enligt Niceklassificeringen när du bedömer en betecknings betydelseomfång. En ansökan eller registrering avser alltså de varor eller tjänster som omfattas av beteckningens innebörd och som ingår i klassen i fråga.

Klassrubriker som kräver precisering

Om din ansökan omfattar någon av de nedanstående klassrubrikerna, måste du precisera beteckningarna med en mer detaljerad beskrivning av de varor och tjänster för vilka du vill använda varumärket. Om du inte preciserar klassrubriken, går det långsammare att handlägga ansökan.

 • Klass 7 – Maskiner och maskinverktyg
 • Klass 37 – Reparation/underhåll; Installationstjänster
 • Klass 40 – Behandling av ämnen och material
 • Klass 45 – Personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov

PRS klassificeringspraxis 1 januari 2014–31 december 2015

Det har alltid varit obligatoriskt att ange i varumärkesansökan för vilka varor och tjänster märket söks.

Skyddsomfånget har bestämts enligt beteckningarnas bokstavliga innebörd. Du måste emellertid beakta klassificeringsprinciperna enligt Niceklassificeringen när du bedömer en betecknings betydelseomfång. En ansökan eller registrering avser alltså de varor eller tjänster som omfattas av beteckningens innebörd och som ingår i klassen i fråga.

Klassrubriker som krävde precisering

Om ansökan omfattade någon av de nedanstående klassrubrikerna, måste sökanden precisera beteckningarna med en mera detaljerad beskrivning av de varor och tjänster som varumärket skulle stå för.

 • Klass 6 – Artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser
 • Klass 7 – Maskiner och maskinverktyg
 • Klass 14 – Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser
 • Klass 16 – Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser
 • Klass 17 – Gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer, samt artiklar gjorda av dessa material, ej ingående i andra klasser
 • Klass 18 – Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser
 • Klass 20 – Varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast
 • Klass 37 – Reparation/underhåll; Installationstjänster
 • Klass 40 – Behandling av ämnen och material
 • Klass 45 – Personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov

PRS klassificeringspraxis 1 oktober 2012–31 december 2013 i fråga om vad klassrubrikerna ska täcka

Om varumärkesansökan omfattade hela klassrubriken och dessutom frasen "alla andra varor/tjänster som ingår i denna klass i Niceklassificeringens alfabetiska lista", avser registreringen de varor och tjänster som hör till klassen i fråga och omfattas av klassrubrikens bokstavliga innebörd, och därtill alla varor eller tjänster som hör till klassen i fråga i den alfabetiska lista som gällde vid tidpunkten för ansökan.

Om ansökan omfattade hela klassrubriken men inte frasen, avser registreringen endast de varor och tjänster som hör till klassen i fråga och omfattas av klassrubrikens bokstavliga innebörd.

PRS klassificeringspraxis före 1 oktober 2012 i fråga om vad klassrubrikerna ska täcka

Om varumärkesansökan omfattar en klassrubrik i sin helhet, avser registreringen alla de varor och tjänster som klassificeras i klassen i fråga. Den avser även sådana varor och tjänster som inte ingår i den alfabetiska listan för klassen i fråga eller omfattas av klassrubrikens bokstavliga innebörd.

Exempel: Hela klassrubriken för klass 35: Reklam; företagsledning; företagsadministration; kontorsgöromål. Ansökan avser bland annat tjänsten "detaljhandel av kläder" i klass 35, även om tjänsten inte ingår i Niceklassificeringens (NCL) alfabetiska lista och klassrubrikens bokstavliga innebörd inte kan anses avse detaljhandel.


Utskriftsversion Uppdaterad 03.06.2021