Gå direkt till innehållet
Meny

Invändningsförfarande

Vi delger invändningen till varumärkesinnehavaren, som har möjlighet att lämna sitt yttrande om invändningen inom två månader. Sedan delger vi varumärkesinnehavarens yttrande till invändaren, som har möjlighet att lämna sitt yttrande.

Delgivning av yttranden

Varumärkesansökan har tagits upp till handläggning före 1 maj 2019

Vi delger yttranden till parterna så länge som de yttrar sig i ärendet. Ytterligare yttranden ska ges inom fyra veckor. När parterna inte längre ger några nya yttranden, övergår invändningen till att vänta på vårt avgörande i ärendet.

Varumärkesansökan har tagits upp till handläggning efter 1 maj 2019

Vi delger yttranden till parterna i regel två gånger. Yttranden ska ges inom två månader. Om ett yttrande eller en redogörelse som ska delges inte innehåller något sådant nytt som inte har yttrats redan tidigare, delger vi yttrandet utan tidsfrist.

Vi delger invändningen också till den eventuella panthavaren eller licenstagaren och ger dem möjlighet att yttra sig om invändningen. Detta yttrande delger vi till invändaren och varumärkesinnehavaren.

Avsaknad av verkligt bruk av tidigare varumärke eller firma

Om innehavaren av det varumärke som invändningen avser åberopar att det tidigare registrerade varumärket eller firman (företagsnamnet) inte har varit i bruk, måste innehavaren av det tidigare märket visa att märket eller firman har använts under de senaste fem åren före ansöknings- eller prioritetsdagen för det varumärke som invändningen avser.

Innehavaren av det varumärke som invändningen avser måste åberopa avsaknaden av verkligt bruk i sitt första yttrande om invändningen. I ett senare skede kan avsaknaden av verkligt bruk inte längre åberopas.

Handläggning och avgörande av en invändning

Vi handlägger invändningsärendet utgående från invändningen och de yttranden som lämnas under förfarandet. En invändning kan avslås eller en varumärkesregistrering kan upphävas helt eller delvis på grund av invändningen. Vårt mål är att avgöra ärendet inom cirka tre månader från det att invändningen övergått till avgörandeskedet. Den förlorade parten kan överklaga PRS beslut till marknadsdomstolen.Läs mer om handläggningen av invändningar.

Läs mer om handläggningen av invändningar.

Utskriftsversion Uppdaterad 09.06.2021