Lämna in bokslut till föreningsregistret

En förening ska lämna in sitt bokslut till föreningsregistret om minst två av följande gränser har överskridits under både den avslutade och den omedelbart föregående räkenskapsperioden:

  • omsättning 12 000 000 euro
  • balansomslutning 6 000 000 euro
  • antalet anställda i genomsnitt 50 personer.

Lämna in bokslutet till föreningsregistret senast inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång.

Anmälningsskyldigheten gäller räkenskapsperioder som börjat 1 januari 2016 eller senare.

Vad kostar det?

Det är gratis att lämna in bokslutet.

Vem lämnar in?

Anmälan undertecknas av föreningens styrelseordförande, av en myndig styrelsemedlem som har anmälts till föreningsregistret eller av en person som endera av dessa har befullmäktigat.

Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Hur lämnar jag in bokslutet?

Lämna in anmälan med anmälningsblanketten för bokslut och bifoga alla bokslutshandlingar. Spara blanketten på din dator för ifyllning. Öppna blanketten: Bokslutsanmälan till föreningsregistret (pdf).

Anmäl dessa uppgifter och handlingar:

  • datum för fastställande av bokslut
  • resultaträkning och balansräkning
  • noter till bokslutet
Du kan också behöva följande uppgifter och handlingar:
  • revisionsberättelse och revisionsanteckning
  • verksamhetsberättelse
  • finansieringsanalys

Inlämning av bokslut

Bokslutshandlingarna ska lämnas in som ensidiga blad i A4-format. Häfta inte ihop handlingarna. Bind heller inte handlingarna till en bok, eftersom PRS skannar handlingarna till ett elektroniskt arkiv.

Skicka den ifyllda och undertecknade anmälningsblanketten, och alla de bokslutshandlingar som ska registreras, i samma försändelse per post till:

Patent- och registerstyrelsen
Bokslut
00091 PRH.

Du kan också lämna in föreningens bokslut per e-post.

Lämna in anmälningsblanketten och bokslutshandlingarna samtidigt per e-post som en enda pdf-fil till valvonta@prh.fi. Skriv föreningens namn och FO-nummer i ämnesfältet för ditt e-postmeddelande. Ange i meddelandefältet den räkenskapsperiod som bokslutet gäller.

Behandling och registrering av bokslut

PRS utför en formell granskning av bokslut före registrering. PRS granskar inte bokslutets innehåll utan registrerar uppgifterna i den form som de står i anmälan.

Registreringen av bokslutet antecknas i föreningens registeruppgifter.

När bokslutet har registrerats får du ett registerutdrag till föreningens postadress som finns antecknad i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi.

Läs mer om lagstiftningen i författningsdatabasen Finlex:

Utskriftsversion
Uppdaterad 22.12.2022