Henkilötunnuksen puuttuminen kaupparekisteritiedoista

Kun yritys ilmoittaa henkilön kaupparekisteriin, PRH rekisteröi hänen henkilötunnuksensa. Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, rekisteriin merkitään syntymäaika.

Henkilötunnus puuttuu kaupparekisteritiedoista seuraavissa tilanteissa:

1.Yritys on ilmoittanut hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, isännöitsijän tai yhtiömiehen kaupparekisteriin ennen vuotta 1994 eikä ole myöhemmin ilmoittanut muutoksia hänen tietoihinsa.

2. Ulkomaalaisella henkilöllä ei ole ollut suomalaista henkilötunnusta, kun hänet on ilmoitettu kaupparekisteriin, ja hän on myöhemmin saanut suomalaisen henkilötunnuksen

Jos henkilötunnus puuttuu kaupparekisteritiedoista, henkilö ei voi allekirjoittaa sähköistä muutosilmoitusta. Ilmoita henkilötunnus kaupparekisteriin, jotta sähköinen allekirjoitus jatkossa onnistuisi.

Voit ilmoittaa puuttuvan henkilötunnuksen maksutta paperilomakkeella siinä tapauksessa, että et ilmoita samalla muita asioita.Tähän ilmoitukseen ei tarvita selvityksiä henkilön valinnasta. Lue ohje pelkän henkilötunnuksen ilmoittamisesta.

Voit ilmoittaa henkilötunnuksen myös tavallisella sähköisellä muutosilmoituksella. Ilmoitus on maksullinen, ja ilmoitukseen täytyy liittää selvitys henkilön valinnasta (esimerkiksi yhtiökokouksen päätös tai yhtiösopimus). Sähköisen ilmoituksen käsittelyaika on lyhyempi kuin paperi-ilmoituksen.

Näin ilmoitat pelkän henkilötunnuksen kaupparekisteriin

Ilmoita kaikkien henkilöiden henkilötunnukset samalla ilmoituksella

Kun ilmenee tarve ilmoittaa yhden henkilön henkilötunnus kaupparekisteriin, tulee kaikkien muidenkin eri tehtäviin merkittyjen henkilöiden henkilötunnukset ilmoittaa samalla ilmoituksella. Vain näin voidaan varmistua, että sähköisten palveluiden käyttäminen onnistuu jatkossa.

Tarkista ensin yrityksen kaupparekisteritiedoista, mihin tehtävään kukin henkilö on merkitty. On mahdollista, että sama henkilö on merkitty useaan eri tehtävään. Henkilön jokainen tehtävä tulee ilmoittaa tätä koskevassa ilmoituslomakkeen kohdassa.

Yrityksen voimassa olevat kaupparekisteritiedot voit tarkistaa ostamalla ne Virre-tietopalvelusta.
Siirry Virre-tietopalveluun ostamaan kaupparekisteriote.

Tee ilmoitus paperilomakkeella

Voit tehdä ilmoituksen puuttuvista henkilötunnuksista vain paperilomakkeella. Käytä yritysmuodon mukaista muutosilmoituksen Y-lomaketta, sen liitelomaketta ja henkilötietolomaketta.

Täytä Y-lomakkeen sivulle 1 yrityksen perustiedot (toiminimi ja Y-tunnus) ja rastita, että ilmoitat muutoksen kaupparekisteriin. Pelkän henkilötunnuksen ilmoittaminen on maksutonta. Kirjoita sivun 2 kohtaan "Lisätietoja PRH:lle", että ilmoitat henkilötunnuksia.

Täytä liitelomakkeelle kaikkien henkilöiden tiedot asianomaisen tehtävän kohdalle. Esimerkiksi osakeyhtiön kaikkien rekisteriin merkittyjen hallituksen jäsenten tiedot täytetään liitelomakkeen sivulle 1. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön kaikkien yhtiömiesten tiedot täytetään lomakkeen sivulle 3.

Huomio! Henkilötunnusta ei saa kirjoittaa Y-lomakkeelle eikä liitelomakkeelle, vaan se täytyy kirjoittaa erilliselle henkilötietolomakkeelle. Täytä henkilötietolomakkeelle yrityksen toiminimi ja Y-tunnus sekä kunkin henkilön nimi ja henkilötunnus.

Allekirjoita Y-lomake. Lomakkeen voi allekirjoittaa joku seuraavista:

  • osakeyhtiön toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen
  • avoimen yhtiön yhtiömies
  • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
  • tai heidän valtuuttamansa henkilö.

Jos valtuutettu allekirjoittaa lomakkeen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä. Prokura ei riitä allekirjoittamiseen.

Lähetä allekirjoitettu Y-lomake ja henkilötietolomake kirjepostissa osoitteeseen
PRH-Verohallinto
Yritystietojärjestelmä
PL 2000
00231 Helsinki.

Kuinka kauan ilmoituksen käsittely kestää?

Tutustu ilmoitusten käsittelyaikaennusteeseen.

Jos sinulla on kiire saada henkilötunnus kaupparekisteriin, liitä ilmoituksen mukaan erillinen perusteltu kiirehtimispyyntö.

Henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta

Kun kaupparekisteriin ilmoitetaan henkilö, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoitukseen täytyy liittää selvitys henkilön olemassaolosta. Tällainen on esimerkiksi oikeaksi todistettu kopio henkilön passista tai ajokortista. Yhden henkilön oikeaksi todistama kopio riittää. Kopion ei tarvitse olla julkisen notaarin todistama.

Erillistä selvitystä ei tarvita, jos henkilö on jo merkitty kaupparekisteriin tai henkilön olemassaolo käy ilmi ilmoituksen muista liitteistä. Esimerkiksi ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen perustamisilmoituksen liitteenä on useimmiten ote rekisteristä, johon ulkomainen elinkeinonharjoittaja on merkitty kotimaassaan.

Tietyissä tilanteissa henkilö, jolla ei ole pysyvää asuinpaikkaa Euroopan talousalueella (ETA), tarvitsee PRH:n luvan toimia yrityksessä vastuu- ja johtotehtävissä. Lue lisää ETAn ulkopuolisista maista ja luvan hakemisesta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.10.2021