Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Usein kysyttyä

1. K: Voi­ko ti­lin­pää­tök­sen al­le­kir­joit­taa säh­köi­ses­ti?

Kyllä voi. Hyväksymme sähköisen allekirjoituksen, kun tilinpäätös ilmoitetaan suoraan kaupparekisteriin. Tulosteesta tulee selvästi ilmetä, että asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti ja käytetyn järjestelmän nimi. Siirry ohjeeseen: Sähköinen allekirjoitus kaupparekisteri-ilmoituksissa.

2. K: Yri­tyk­se­ni on ol­lut toi­mi­mat­to­ma­na pöy­tä­laa­tik­ko­y­ri­tyk­se­nä jo usei­ta vuo­sia, ja yri­tyk­sel­lä ei ole mi­tään ti­li­ta­pah­tu­mia tai ti­lin­pää­tök­siä. Ve­ro­hal­lin­nol­le on il­moi­tet­tu, et­tei toi­min­taa ole, eikö se rii­tä?

Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien on tehtävä tilinpäätösilmoitus kaupparekisteriin jokaiselta tilikaudelta. Ilmoita tilinpäätösasiakirjat kaupparekisteriin myös silloin, kun yritys ei ole toiminnassa.

3. K: Sain ke­ho­tuk­sen il­moit­taa puut­tu­vat ti­lin­pää­tök­set. Mit­kä ti­lin­pää­tök­set puut­tu­vat teil­tä?

Virre-tietopalvelumme tilinpäätöshausta voit tarkistaa maksutta, mitkä tilinpäätökset on jo rekisteröity kaupparekisteriin. Siirry Virre-tietopalveluun.Avautuu uuteen välilehteen

4. K: Olen il­moit­ta­nut ti­lin­pää­tök­sen Ve­ro­hal­lin­nol­le. Mik­si sitä ei ole tul­lut kaup­pa­re­kis­te­riin?

Saamme tilinpäätöstiedot Verohallinnolta vain, jos ne on ilmoitettu täsmälleen Verohallinnon antamien ohjeiden mukaisesti. Voit tiedustella asiaa suoraan Verohallinnolta. Jos olet ilmoittanut tilinpäätöksen kaupparekisteriin Verohallinnon ohjeiden mukaisesti, tilinpäätös rekisteröityy kaupparekisteriin noin viikon kuluessa.

5. K: Mi­ten voin täy­den­tää yri­tyk­se­ni ti­lin­pää­tö­sil­moi­tus­ta?

Kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n 4 momentin mukaan tilinpäätökseen kuuluvien ja siihen liitettyjen asiakirjojen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus, tilinpäätöksestä ei voi ilmoittaa yksittäisiä asiakirjoja tai tietoja. Lähetä kaikki vahvistetut tilinpäätösasiakirjat yhtenä kokonaisuutena – ei pelkästään puuttuvia asiakirjoja.

Siirry ohjeeseen: Miten täydennät kaupparekisteriin rekisteröityä tilinpäätöstä?

6. K: Mi­ten pyy­dän oi­kai­se­maan jo re­kis­te­röi­tyä ti­lin­pää­tö­sil­moi­tus­ta?

Lähtökohtaisesti kaupparekisteriin ilmoitetut tilinpäätösasiakirjat ovat julkisia asiakirjoja. Voit pyytää meitä oikaisemaan tilinpäätösilmoituksen rekisteröinnin, jos asiakirjat sisältävät lain nojalla salassa pidettäviä tietoja tai tilinpäätös on rekisteröity virheellisesti. Siirry ohjeeseen: Miten pyydät kaupparekisteriin rekisteröidyn tilinpäätöksen rekisteröinnin oikaisemista?

7. K: Kuka al­le­kir­joit­taa ti­lin­pää­tö­sil­moi­tuk­sen il­moi­tus­lo­mak­keen? Voi­ko kir­jan­pi­tä­jä al­le­kir­joit­taa?

Tilinpäätösilmoituksen ilmoituslomakkeen allekirjoittaa yrityksen vastuuhenkilö tai hänen valtakirjalla valtuuttamansa asiamies. Kirjanpitäjä voi allekirjoittaa ilmoituslomakkeen, jos hänet on valtuutettu allekirjoittamaan ilmoitus. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä. Huomaathan, että myös itse tilinpäätös on allekirjoitettava ja päivättävä.

8. K: Tu­lee­ko mi­nul­le ku­lu­ja, jos teen ti­lin­pää­tö­sil­moi­tuk­sen myö­häs­sä?

Tilinpäätöksen ilmoittaminen on maksutonta 8 kuukauden ajan siitä, kun tilikausi on päättynyt.
Jos osakeyhtiö tai osuuskunta ilmoittaa tilinpäätöksensä myöhässä, maksu on 100 euroa.

9. K: Sain ke­ho­tuk­sen il­moit­taa ti­lin­pää­tös kolmen vii­kon ku­lues­sa, jot­ta yri­tys­tä ei pois­te­ta re­kis­te­ris­tä tai mää­rä­tä sel­vi­tys­ti­laan. Saan­ko li­sä­ai­kaa ti­lin­pää­tök­sen il­moit­ta­mi­seen?

Emme myönnä lisäaikaa tilinpäätösten ilmoittamiseen. Jos emme saa tilinpäätöstä annetussa määräajassa, annamme uuden kehotuksen, jonka määräaika on 3,5 kuukautta. Lue lisää poistomenettelyn vaiheista.

10. K: Jos yri­tyk­se­ni pois­te­taan kaup­pa­re­kis­te­ris­tä, ai­heu­tuu­ko sii­tä mi­nul­le ku­lu­ja tai hait­taa?

Kaupparekisteristä poistaminen astuu voimaan rekisteröinnillä. Kaupparekisteristä poistaminen tarkoittaa, että yritys ei voi harjoittaa yritystoimintaa. Lue lisää kaupparekisteristä poistamisen seurauksista.

Verotusseuraamuksista saat lisätietoja Verohallinnon asiakaspalvelusta.

11. K: Yri­tyk­sel­lä­ni ei ole ol­lut kir­jan­pi­tä­jää mo­neen vuo­teen, enkä itse osaa teh­dä ti­lin­pää­tös­tä. Voit­te­ko aut­taa?

Yrittäjällä on erilaisia velvollisuuksia, ja tilinpäätös on yksi niistä. Valitettavasti emme voi tarjota kirjanpitopalveluita. Jos tarvitset apua muissa yritystoimintaan liittyvissä asioissa, voit hakea sitä Yritys-Suomi-palvelusta tai alueellisista uusyrityskeskuksista. Siirry ohjeeseen, jossa kerrotaan kaupparekisterin neuvonnan rajoista.

12. K: Ti­lin­pää­tök­ses­tä puut­tuu lii­te­tie­dot. Mitä lii­te­tie­to­jen pi­tää si­säl­tää?

Liitetiedoissa annetaan tuloslaskelmaa, tasetta ja rahoituslaskelmaa täsmentäviä tietoja, jolloin ne täydentävät vaatimusta tilinpäätöksen antamasta oikeasta ja riittävästä kuvasta. Liitetietoihin täytyy kirjata esimerkiksi tieto siitä, kuinka monta henkilöä keskimäärin on ollut yrityksen palveluksessa tilikaudella. Katso myös kysymyksen 13 vastaus. Lue lisää tilinpäätösasiakirjoista.

Liitetietoihin liittyvät yksityiskohtaiset vaatimukset löytyvät kirjanpitoasetuksesta tai valtioneuvoston asetuksesta pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista.

Kirjanpitoasetus (30.12.1997/1339)Avautuu uuteen välilehteen

Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista 1753/2015Avautuu uuteen välilehteen

13. K: Saim­me ke­ho­tuk­sen il­moit­taa ti­lin­pää­tös kaup­pa­re­kis­te­riin. Yri­tys on kes­ki­näi­nen kiin­teis­töyh­tiö, eikä sil­lä ole ti­lin­pää­tök­sen il­moit­ta­mis­vel­vol­li­suut­ta. Mitä teem­me?

Olemme lähettäneet kehotuksen niille yrityksille, joiden yhtiömuodoksi on kaupparekisteriin merkitty osakeyhtiö. Osakeyhtiö voi rekisteröidä yritysmuodokseen keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön, jos yhtiö on yhtiöjärjestyksensä mukaan keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Siirry ohjeeseen yritysmuodon rekisteröinnistä keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi.

14. K: Mikä on ti­lin­pää­tös­mer­kin­tä?

Tilinpäätösmerkintä tarkoittaa tilinpäätökseen tehtävää tilintarkastajan merkintää, jossa viitataan tilintarkastuskertomukseen.

15. K: Onko yri­tyk­sel­lä­ni ti­lin­tar­kas­tus­vel­vol­li­suus?

Tilintarkastaja on valittava yhteisössä, jossa päättyneellä ja sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt vähintään kaksi seuraavista edellytyksistä:

  • taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
  • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai
  • tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin yli 3 henkilöä

Vaikka yhtiön kokorajat eivät ylittyisikään, niin yhtiö on tilintarkastusvelvollinen, jos sen yhtiöjärjestys tai säännöt edellyttävät tilintarkastajan valitsemista.
Tilintarkastaja on myös valittava yhteisössä, jonka pääasiallisena toimialana on arvopapereiden omistaminen ja hallinta ja jolla on huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa.

16. K: Onko yri­tyk­se­ni vel­vol­li­nen laa­ti­maan toi­min­ta­ker­to­muk­sen?

Toimintakertomus laaditaan, jos yhtiö on julkinen osakeyhtiö tai yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö, tai se ei täytä pienten kirjanpitovelvollisten kriteerejä. Yhtiö ei täytä pienten kirjanpitovelvollisten kriteerejä, jos sen kohdalla ylittyy sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella vähintään kaksi seuraavista:

  • taseen loppusumma 6 miljoonaa euroa
  • liikevaihto 12 miljoonaa euroa
  • tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä

Toimintakertomuksessa esitettävät tiedot kerrotaan kirjanpitolain 3 luvun 1 a §:ssä sekä osakeyhtiölain 8 luvun 5-8 §:ssä.

Kirjanpitolaki (30.12.1997/1336)Avautuu uuteen välilehteen

Osakeyhtiölaki (21.7.2006/624)Avautuu uuteen välilehteen

17. K: Onko yri­tyk­se­ni vel­vol­li­nen laa­ti­maan ra­hoi­tus­las­kel­man?

Rahoituslaskelman laatimista edellytetään vain suuryrityksiltä ja yleisen edun kannalta merkittäviltä yhteisöiltä. Kirjanpitovelvollinen on suuryritys, jos sen kohdalla ylittyy päättyneellä ja sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella vähintään kaksi seuraavista raja-arvoista:

  • taseen loppusumma 20 miljoonaa euroa
  • liikevaihto 40 miljoonaa euroa; tai
  • tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 250 henkilöä.