Gå direkt till innehållet
Meny

Handlingar i bokslutsanmälan till handelsregistret

Enligt lag måste företag lämna in sitt bokslut till handelsregistret. Lämna in bokslutet till handelsregistret även om företaget inte bedriver någon verksamhet.

Lämna in bokslutet till handelsregistret efter att det har fastställts. Kontrollera att bokslutet har daterats och undertecknats.

Observera att räkenskapsperioden för bokslutet ska vara samma som företagets räkenskapsperiod som är registrerad i handelsregistret.

Du måste lämna in följande uppgifter och handlingar:

 1. Datum för fastställande av bokslut.
 2. Bolagsstämmans beslut om bolagets vinst eller andelsstämmans beslut om andelslagets överskott. Obs! Du behöver inte bifoga något protokoll till din bokslutsanmälan. Ange datum för fastställande av bokslutet samt bolagsstämmans beslut om bolagets vinst direkt via e-tjänsten på ytj.fi eller på anmälningsblanketten Bokslutsanmälan till handelsregistret.
 3. Resultaträkning med jämförelsetal för föregående räkenskapsperiod, om det inte är fråga om den första räkenskapsperioden.
 4. Balansräkning med jämförelsetal för föregående räkenskapsperiod, om det inte är fråga om den första räkenskapsperioden.
 5. Uppgifter som ska lämnas in i bilagor till balansräkningen, resultaträkningen och finansieringsanalysen (noter, se nedan för mer information).
 6. Datera och underteckna bokslutet. Bolagets beslutsföra styrelse och eventuell verkställande direktör undertecknar bokslutet.

Du kan också behöva följande handlingar:

 1. Revisionsberättelse och revisionsanteckning, om företaget har revisionsskyldighet.
 2. Verksamhetsberättelse, om företaget är skyldigt att upprätta den.
 3. Finansieringsanalys med jämförelsetal för föregående räkenskapsperiod, om företaget är skyldigt att upprätta den.
 4. Koncernbokslut (om det ingår i företagets bokslut) samt eventuell koncernrevisionsberättelse och eventuell koncernfinansieringsanalys.

Obs! Specifikationer till balansräkningen lämnas inte in till handelsregistret. Bifoga inte filer med personbeteckningar, hemadresser eller sekretessbelagda uppgifter (såsom hälsouppgifter eller affärshemligheter) till din anmälan.

Om du lämnar in bokslutshandlingar för aktiebolag eller andelslag för sent till registret (det vill säga senare än inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång), skickar Patent- och registerstyrelsen en faktura på 85 euro för förseningen.

Vad kostar det?

Det är gratis att lämna in bokslutet via e-tjänsten på ytj.fi inom 8 månader från räkenskapsperiodens utgång. Om du lämnar in bokslutet på pappersblankett, är behandlingsavgiften 100 euro. Patent- och registerstyrelsen skickar en faktura på behandlingsavgiften. Betala inte behandlingsavgiften i förväg.

Om du lämnar in bokslutshandlingar för aktiebolag eller andelslag för sent till registret (det vill säga senare än inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång), skickar Patent- och registerstyrelsen en faktura på 100 euro för förseningen.

Hur anmäler jag?

Lämna in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i anmälan. Skriv in de begärda uppgifterna och bifoga de bokslutshandlingar som behövs.

Obs! De uppgifter och handlingar som du lämnar in och den anmälningshandling som tjänsten skapar är offentliga och tillgängliga för alla. Fyll inte i eller bifoga till din anmälan uppgifter som innehåller personbeteckningar, hemadresser eller sekretessbelagda uppgifter (såsom hälsouppgifter eller affärshemligheter).

Aktiebolag kan också lämna in sitt bokslut till handelsregistret i elektroniskt IXBRL-format. Gå till anvisningen Elektroniskt bokslut för aktiebolag.

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in bokslut till handelsregistret.Öppnas i en ny flik


Om du lämnar in anmälan på pappersblankett, är handläggningstiden längre jämfört med e-anmälan. Gå till anvisningarna för pappersblankett.

Mer information om bokslutshandlingar

Noter

I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Då kompletterar de kravet på att bokslutet ska ge en rättvisande bild. I noterna måste du anteckna till exempel uppgift om hur många personer som i genomsnitt har varit i företagets tjänst under räkenskapsperioden.

De detaljerade kraven som gäller noterna finns i bokföringsförordningen eller i statsrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut.

Revisionsberättelse och revisionsanteckning

Har mitt företag revisionsskyldighet?

En revisor ska väljas i en sammanslutning där minst två av följande förutsättningar har uppfyllts under den avslutade räkenskapsperioden och under den omedelbart föregående räkenskapsperioden:

 • balansomslutningen överstiger 100 000 euro
 • omsättningen eller motsvarande avkastning överstiger 200 000 euro, eller
 • antalet anställda överstiger i medeltal tre under räkenskapsperioden

En revisor ska också väljas i en sammanslutning vars huvudsakliga bransch är ägande och hantering av värdepapper och som utövar ett betydande inflytande över den driftsmässiga eller finansiella styrningen av en annan bokföringsskyldig.

Vad är en revisionsanteckning?

Revisionsanteckning innebär en anteckning som revisorn gör på bokslutet och som hänvisar till revisionsberättelsen.

Verksamhetsberättelse

Är mitt företag skyldigt att upprätta en verksamhetsberättelse?

En verksamhetsberättelse ska upprättas om bolaget är ett publikt aktiebolag eller ett företag av allmänt intresse, eller om det inte uppfyller kriterierna för sådana små företag som avses i bokföringslagen. En bokföringsskyldig uppfyller inte kriterierna för små företag om minst två av följande gränsvärden överskrids för både den avslutade och den omedelbart föregående räkenskapsperioden:

 • balansomslutning 6 miljoner euro
 • omsättning 12 miljoner euro
 • genomsnittligt antal anställda under räkenskapsperioden 50 personer

Verksamhetsberättelsen ska innehålla uppgifter enligt 3 kap. 1 a § i bokföringslagen. Därtill ska bestämmelserna i 8 kap. 5–8 § i aktiebolagslagen beaktas när verksamhetsberättelsen upprättas.

Finansieringsanalys

Är mitt företag skyldigt att upprätta en finansieringsanalys?
Bara stora företag samt företag av allmänt intresse måste upprätta en finansieringsanalys. Stora företag är bokföringsskyldiga om minst två av följande gränsvärden överskrids för den avslutade och den omedelbart föregående räkenskapsperioden:

 • balansomslutning 20 miljoner euro
 • omsättning 40 miljoner euro, eller
 • genomsnittligt antal anställda under räkenskapsperioden 250 personer.

Mer information i lagstiftningen

Läs mer i följande lagar, förordningar och föreskrift i författningsdatabasen Finlex:

Utskriftsversion Uppdaterad 14.05.2024