Handläggning av handelsregisteranmälningar

Anteckningarna i handelsregistret baserar sig i regel på handelsregisteranmälningar. Målet med handläggningen är att anmälan ska kunna föras in i registret så snabbt och flexibelt som möjligt.

Om det är fråga om en omständighet som lämnar rum för tolkning och vars registrerbarhet det motiverat kan råda delade meningar om, registrerar PRS anmälan enligt anmälarens önskan.

Oberoende av registreringen kan frågan om ett besluts lagenlighet föras till domstol som i sista hand avgör saken.

En särskild ansökningsprocedur kan utgöra ett steg i handläggningen. Läs mer om ansökningsproceduren.

Handläggning av anmälan och principerna för registrering

PRS handlägger anmälningarna i den ordning de kommer in till oss. Se vår prognos för handläggningstider.

PRS återbetalar inte behandlingsavgiften även om anmälan förfaller eller dess registrering vägras.

Beslutet om företagsnamnet (firman) fattas i samband med den egentliga handläggningen av anmälan. Se våra anvisningar om företagsnamn.

Anmälare

Kom ihåg att ange i anmälan alla de omständigheter som ska registreras, eftersom PRS granskar och registrerar endast de anmälda omständigheterna.

PRS skickar dig ett registerutdrag per post alltid när din handelsregisteranmälan registreras. Du får registerutdraget också per e-post antingen till den e-postadress som du har angett för den part som kan lämna tilläggsuppgifter eller till företagets e-postadress som finns i registret. Beslut om förmånstagaranmälningar skickas inte per e-post.

Om PRS inte kan registrera anmälans uppgifter, skickar PRS en rättelseuppmaning per post till den adress som du har angett för den part som kan lämna tilläggsuppgifter eller till företagets adress som finns i registret. Anmälans handläggare kan också kontakta per telefon. Du får rättelseuppmaningen också per e-post antingen till den e-postadress som du har angett för den part som kan lämna tilläggsuppgifter eller till företagets e-postadress som finns i registret.

Du kan komplettera och korrigera anmälan inom den tidsfrist som PRS har angett. Om det finns grundad anledning, kan du av handläggaren av anmälan begära förlängning av tidsfristen.

Svara på en rättelseuppmaning i e-tjänsten på ytj.fi. Du kan också skicka rättelser och kompletteringar per e-post eller per post.
Gå till anvisningen: Blanketter för att komplettera eller rätta anmälan.

Om du inte följer den i rättelseutmaningen angivna tidsfristen, förfaller anmälan. PRS återbetalar inte behandlingsavgiften för anmälan.

Om PRS vägrar registreringen efter svaret på rättelseuppmaningen, får du ett överklagbart beslut om vägran. Läs anvisningarna för sökande av ändring.

Handelsregistret

PRS diarieför anmälan till handelsregistret.

Före registreringen granskar PRS bland annat att

  • anmälan har undertecknats på rätt sätt
  • den rätta behandlingsavgiften har betalats för anmälan, om det är fråga om en avgiftsbelagd anmälan
  • de bilagor som registreringen förutsätter har bifogats till anmälan
  • bilagorna innefattar en tillräcklig och pålitlig redogörelse för den omständighet som ska registreras
  • bolagsordningar och andra organisationsregler innehåller de obligatoriska bestämmelser som lagstiftningen förutsätter och att dessa och eventuella andra bestämmelser som anges i handlingen inte är uppenbart olagliga
  • bolagsavtal för personbolag innehåller bestämmelser om så kallade obligatoriska omständigheter, det vill säga om vilka en anteckning görs i registret, och att innehållet i bestämmelserna inte strider mot lagen.

PRS utför en granskning av företagsnamnet (firman).

Efter att PRS har registrerat anmälans uppgifter, skickar PRS ett handelsregisterutdrag om registreringen per post.

Om anmälan inte kan registreras, meddelar PRS om möjligheten att rätta eller komplettera anmälan (rättelseuppmaning).

Om anmälan inte är registrerbar efter svaret på rättelseuppmaningen, kan PRS vägra registreringen.

Utskriftsversion
Uppdaterad 31.03.2022