Specialsituationer kring likvidation

Följande specialsituationer anknyter till likvidation av ett aktiebolag:

Hur fortsätter jag aktiebolagets verksamhet och avslutar likvidationen?

Om aktiebolaget beslutar att fortsätta sin verksamhet och avsluta likvidationsförfarandet, ska beslutet fattas av bolagsstämman. Samtidigt ska en styrelse och vid behov revisorer utses för bolaget. Läs mer i författningsdatabasen Finlex: 20 kap. 19 § i aktiebolagslagen.

Den på bolagets borgenärer utfärdade offentliga stämningen förfaller när PRS har antecknat avslutandet av likvidationen i handelsregistret. Likvidatorerna ska även i detta fall ge en slutredovisning av sin verksamhet.

Hur anmäler jag?

Använd blankett Y4, bilageblankett 13 och en personuppgiftsblankett för att lämna in anmälan om avslutad likvidation och fortsatt verksamhet till handelsregistret.

Läs först anvisningarna om hur du fyller i anmälan. Fyll sedan i och skriv ut följande blanketter: Y4, 13 och personuppgiftsblankett. Kom ihåg att underteckna blanketten.

Vilka bilagor behövs för anmälan?

Bifoga en styrkt kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet.

Bifoga också en styrkt kopia av eller ett utdrag ur styrelseprotokollet, om styrelsen till exempel har utsett en verkställande direktör eller prokurister.

Obs! Se till att du inte bifogar till din anmälan sådana handlingar, till exempel protokoll, som innehåller personbeteckningar eller hemadresser.

Vem undertecknar anmälan?

Anmälan undertecknas av en ordinarie styrelseledamot eller av den som ledamoten har befullmäktigat. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

Om anmälan undertecknas av en befullmäktigad person, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vad kostar det?

Behandlingsavgiften är 95 euro, plus 40 euro/ärende för anmälan om styrelse, verkställande direktör, revisorer, prokurister och personer med rätt att företräda bolaget.

Exempel: Anmälan om avslutande av likvidation samt om ny styrelse. Behandlingsavgiften är 135 euro.

Exempel: Anmälan om avslutande av likvidation samt om ny styrelse och verkställande direktör. Behandlingsavgiften är 175 euro.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Hur anmäler jag fortsatt likvidation?

Likvidationen måste fortsätta om det efter upplösningen av bolaget kommer fram nya tillgångar, om talan väcks mot bolaget eller om det annars behövs likvidationsåtgärder. Läs mer i författningsdatabasen Finlex: 20 kap. 18 § i aktiebolagslagen.

Hur anmäler jag?

Använd blankett Y4, bilageblankett 13 och en personuppgiftsblankett för att lämna in din anmälan till handelsregistret.

Läs först anvisningarna om hur du fyller i anmälan. Fyll sedan i och skriv ut följande blanketter: Y4, 13 och personuppgiftsblankett. Kom ihåg att underteckna blanketten.

Vem undertecknar anmälan?

Anmälan undertecknas av likvidatorn eller av en person som likvidatorn har befullmäktigat. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

Om anmälan undertecknas av en befullmäktigad person, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vad kostar det?

Behandlingsavgiften är 95 euro.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Hur ansöker jag om förordnande av likvidator?

Om aktiebolaget i likvidation saknar en behörig likvidator, ska PRS på ansökan förordna en likvidator för bolaget.

Om bolagets tillgångar inte räcker till att betala likvidationskostnaderna, eller om uppgifter om tillgångarnas storlek inte kan fås, och ingen aktieägare, borgenär eller annan person tar på sig ansvaret för likvidationskostnaderna, ska registermyndigheten i stället för att förordna en likvidator avregistrera bolaget. Läs mer i författningsdatabasen Finlex: 20 kap. 9 § 3 mom. i aktiebolagslagen.

Vem ansöker?

Ansökan kan lämnas in av den vars rätt kan vara beroende av att bolaget har en företrädare.

Ansökans innehåll och bilagor

Lämna in en fritt formulerad skriftlig ansökan till PRS. Lämna in ansökan antingen på webblankett eller per post.

Begär i ansökan att PRS förordnar en likvidator för aktiebolaget och motivera din begäran.

Om du i din ansökan föreslår en viss person till likvidator, bifoga till ansökan en separat personuppgiftsblankett som har likvidators namn och personbeteckning. Annars ange inga personbeteckningar eller hemadresser i din ansökan.

Spara personuppgiftsblanketten på din dator innan du fyller i den.

Öppna: Personuppgiftsblankett (pdf).

Obs! Alla filer som du bifogar är offentliga förutom personuppgiftsblanketten. Bifoga inte till din anmälan andra handlingar med personbeteckningar, hemadresser eller sekretessbelagda uppgifter (såsom hälsouppgifter eller affärshemligheter).

Hur lämnar jag in en ansökan på webblankett?

Logga in på webblanketten "Ansökan till handelsregistret".

För att logga in behöver du en finländsk personbeteckning och därtill ett av följande: finländska personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Har du inte finländsk personbeteckning?

När du har loggat in, välj ärendet för vilket du lämnar in ansökan. Lägg till ansökan, kvitto på betalningsavgift och andra nödvändiga bilagor som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten "Ansökan till handelsregistret" för att lämna in anmälan.

Har du inte finländsk personbeteckning?

Om du inte har finländsk personbeteckning kan du lämna in din anmälan elektroniskt genom att logga in på webblanketten, om alla följande villkor uppfylls:

  1. Du är medborgare i ett EU-land men är utan finländsk personbeteckning.
  2. Du använder något annat EU-lands identifieringsmedel.
  3. Din anmälan gäller ett aktiebolag eller en filial.

Lämna in din anmälan genom att logga in på webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret". När du loggar in, välj det land vars identifieringsmedel du använder.

När du har loggat in, välj ärendet "nedläggningsanmälan för aktiebolag". Ange företagets uppgifter. Lägg till ansökan, kvitto på behandlingsavgift och andra nödvändiga bilagor som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret".

Hur lämnar jag in en pappersansökan?

Skicka din ansökan, kvitto på betalningsavgift och andra nödvändiga bilagor per brevpost till:

Patent- och registerstyrelsen
Handelsregistret
00091 PRH

Vem undertecknar ansökan?

Ansökan undertecknas av sökanden eller av en person som sökanden har befullmäktigat.

Om ansökan undertecknas av en befullmäktigad person, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vad kostar ansökan?

En ansökan som lämnats in på webblankett kostar 40 euro.

En pappersansökan kostar 95 euro.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till ansökan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Utskriftsversion
Uppdaterad 02.09.2022