Gå direkt till innehållet
Meny

Att välja bort revision

De aktiebolag som kan besluta att välja bort revision kan befinna sig i två alternativa situationer. För båda situationer finns ett eget handelsregisterförfarande. Avgörande är om bolagsordningen innehåller en bestämmelse om revision.

När måste ett aktiebolag välja en revisor? Läs mer om när en revisor måste utses.

Situation 1: Bolag vars bolagsordning innehåller en bestämmelse om revisorer

Bolagsstämman kan besluta att stryka bestämmelsen om revision och revisorer i bolagsordningen.

Samtidigt som bolaget beslutar att ändra sin bolagsordning kan det också besluta att inte utse några revisorer. Då ska bolaget anmäla till handelsregistret ändringen av bolagsordningen och att inga revisorer har valts. Observera att bolaget inte får verkställa beslutet att ändra bolagsordningen förrän det har antecknats i handelsregistret.

Situation 2: Bolag vars bolagsordning saknar bestämmelse om revisorer

Om bolagets revisorer finns antecknade i handelsregistret och bolagsstämman har beslutat att några revisorer inte längre väljs, ska ändringen anmälas till handelsregistret.

Vem ska lämna in anmälan?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer om att underteckna en e-anmälan på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga (auktorisera) en utomstående person att lämna in e-anmälan. Läs mer om befullmäktigande på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

När anmäler jag?

Anmäl alla ändringar utan dröjsmål.

Hur lämnar jag in e-anmälan?

Lämna in din anmälan i Patent- och registerstyrelsens (PRS) och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi. För att kunna lämna in en e-anmälan på ytj.fi ska du ha en finländsk personbeteckning och ett av följande: personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Fyll i de begärda uppgifterna i tjänsten och lägg till de relevanta bilagorna från din dator.

Vilka bilagor behövs för e-anmälan?

Bifoga till din e-anmälan:

  • en kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.
  • den nya bolagsordningen, om bolagsstämman har beslutat att ändra den i sin helhet.

Vad kostar e-anmälan?

Anmälan om strykning av revisor ur företagets uppgifter kostar 50 euro. Ändring av bolagsordning och strykning av revisor kostar 280 euro + 50 euro.

E-tjänsten beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller kreditkort efter att anmälan har undertecknats. Läs mer om våra behandlingsavgifter.

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.Öppnas i en ny flik


Om du lämnar in din anmälan på pappersblankett, är handläggningstiden längre jämfört med e-anmälan.

Vad kostar pappersanmälan?

Strykning av revisor ur företagets uppgifter kostar 50 euro.

Ändring av bolagsordning och strykning av revisor kostar 280 euro + 50 euro.

Anmälan om styrelse och strykning av revisor kostar 50 euro + 50 euro. 

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Hur lämnar jag in pappersanmälan?

Använd blankett Y4 och bilageblankett 13.

Läs först ifyllningsanvisningarna.Öppnas i en ny flik Fyll sedan i och skriv ut blanketterna.

Öppna: Y4 (pdf, 0.3 MB) och 13 (pdf, 1.2 MB).

Om du anmäler att bestämmelsen om revisorer i bolagsordningen har ändrats, ange på blankett Y4 datumet för ändringen av bolagsordningen och att inga revisorer har valts.

Blankett Y4 undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om anmälan undertecknas av en befullmäktigad person, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vilka bilagor behövs för pappersanmälan?

Bifoga till din pappersanmälan:

  • en kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.
  • den nya bolagsordningen, om bolagsstämman har beslutat att ändra den i sin helhet.

Hur följer jag handläggningen av en anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i Virre. Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024